Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Biblioteka i Archiwum

Do zadań Biblioteki i Archiwum należy w szczególności:

1)      gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie księgozbioru ukierunkowanego na pamiętniki, periodyki, prasę specjalistyczną, księgozbiór podręczny z zakresu historii, historii sztuki  i kultury oraz zbiory specjalne, fototekę i wideotekę;

2)      udostępnianie materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

3)      współredagowanie wydawnictw muzealnych;

4)      prowadzenie stałej współpracy ze szkołami, domami kultury, innymi instytucjami nauki i kultury oraz z prasą, radiem i telewizją;

5)      opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu;

6)      kształtowanie zasobu archiwalnego poprzez opracowywanie zespołów archiwalnych, zabezpieczanie, scalanie, porządkowanie, opracowywanie techniczno - naukowe;

7)      opracowywanie inwentarzy poszczególnych zespołów archiwalnych;

8)   konserwowanie zasobu archiwalnego;

9)      udostępnianie materiałów archiwalnych dla potrzeb naukowych, urzędowych i badawczych;

10)  nawiązywanie współpracy z innymi archiwami, szkołami wyższymi, archiwami kościelnymi i państwowymi oraz organizacjami archiwalnymi;

11)  popularyzowanie wiedzy o posiadanych materiałach archiwalnych;

12)  prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie przygotowania materiałów źródłowych dziejów polskiej emigracji;

13)    sprawowanie opieki dydaktycznej nad praktykami archiwalnymi dla studentów specjalizacji archiwalnej;

14)    wykonywanie innych prac naukowych, szczególnie z zakresu archiwistyki
i historii nauki.
Starszy Bibliotekarz 
Agnieszka Wichowska
e-mail: aw@muzeumromantyzmu.pl,   agnieszka.wichowska@muzeumromantyzmu.pl


Michał Krzyżanowski
Główny specjalista
e-mail: michal.krzyzanowski@muzeumromantyzmu.pl


 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line