Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Dział Edukacji i Promocji

1. Do zadań Działu Edukacji i Promocji należy planowanie i organizowanie działalności edukacyjnej  i kulturalno – oświatowej oraz zapewnienie reklamy
i popularyzacji wszystkich dziedzin aktywności muzealnej, a także zarządzanie obiektem Oranżerii i koordynowanie wszystkich wydarzeń w nim się odbywających, w szczególności:

1)      organizowanie obsługi zwiedzających muzeum i oprowadzanie po wystawach muzealnych;

2)      sprawowanie nadzoru nad właściwym przygotowaniem ekspozycji dla zwiedzających oraz nad właściwym zabezpieczeniem eksponatów znajdujących się na wystawach;

3)      organizowanie lekcji muzealnych i warsztatów, odczytów, prelekcji, pokazów filmowych, spotkań, konkursów, kiermaszów, występów artystycznych  i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym bądź kulturalno - oświatowym, a także prowadzenie dokumentacji fotograficznej tych imprez;

4)      przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji, konkursów
i innych z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu;

5)      przygotowywanie informatorów z programem koncertów, wystaw
i imprez;

6)      prowadzenie kroniki muzealnej zawierającej informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach organizowanych w Muzeum;

7)      prowadzenie stałej współpracy ze szkołami, domami kultury, innymi instytucjami nauki i kultury  oraz prasą, radiem i telewizją;

8)      promowanie działalności Muzeum na terenie kraju i za granicą;

9)      organizowanie konferencji prasowych oraz wszelkiego rodzaju imprez promocyjnych;

10)  uczestniczenie w planowaniu wydawnictw promocyjnych oraz przygotowywanie własnych materiałów promocyjnych;

11)  nawiązywanie  kontaktów i prowadzenie współpracy ze sponsorami Muzeum;

12)  administrowanie stroną internetową Muzeum;

13)  prowadzenie współpracy przy realizacji wystaw i imprez muzealnych
z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum oraz podmiotami wskazanymi w § 14 pkt 7;

14)  opracowywanie wymaganych  planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu;

15)  zbiorcze opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Muzeum na podstawie danych otrzymanych z komórek organizacyjnych;

16)  kształtowanie oferty kulturalnej oranżerii;

17)  współtworzenie kalendarza imprez i wydarzeń w oranżerii;

18)  promowanie oranżerii i wszelkich odbywających się w niej wydarzeń;

19)  czuwanie nad właściwym przygotowaniem obiektu na zaplanowane wydarzenia;

20)  organizowanie opieki nad artystami, udzielanie im porady i pomocy;

21)  obsługiwanie systemu oświetleniowego i nagłośnieniowego podczas wszystkich wydarzeń organizowanych w oranżerii;

22)  prowadzenie współpracy z artystami w zakresie pozyskania wiedzy na temat warunków nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń z ich udziałem;

23)  dbanie o komfort pracy artystów na scenie, jak i widzów na widowni;

24)  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia i reakcja na pojawiające się problemy techniczne oraz w miarę możliwe szybkie ich eliminowanie;

25)  czuwanie nad powierzonym sprzętem oraz wyposażeniem oranżerii w sprzęt niezbędny do realizacji wydarzeń.

2.      Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji i Promocji wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15.

3.      Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Obiektem Oranżerii wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 16-25.

4.       Wieloosobowymi stanowiskami pracy kierują koordynatorzy, a w przypadku gdy nie zostaną wyznaczeni - kierownik Działu Edukacji i Promocji.Pracownicy Działu:

Kierownik Działu Edukacji i Promocji
Alicja Wodzyńska
e-mail: alicjaw@muzeumromantyzmu.pl,  alicja.wodzynska@muzeumromantyzmu.pl


Główny specjalista
Jacek Tyc
e-mail: jacek.tyc@muzeumromantyzmu.pl


Główny specjalista ds. edukacji
Paulina Rybczyńska
e-mail: paulina.rybczynska@muzeumromantyzmu.pl


Przewodnicy muzealni: 

Renata Kowalska
e-mail: renata.kowalska@muzeumromantyzmu.pl

Emilia Niwińska
e-mail: emilia.niwinska@muzeumromantyzmu.pl

 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line