Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Dział Finansowo - Księgowy

Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy obsługa finansowa Muzeum,
a w szczególności:

1)   prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)   ustalanie i terminowe realizowanie wypłat, wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych oraz ewidencjonowanie wypłat;

3)   wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ustalania i terminowego opłacania podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)   sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych, przekazów pieniężnych i innych dokumentów obrotu  pieniężnego;

5)   organizowanie i prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń Muzeum
z bankiem, prowadzenie bieżącej ewidencji obrotów pieniężnych kasy;

6)   sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych wpływających do Muzeum, tj.: faktur, rachunków, not i innych;

7)   kompletowanie i właściwie zabezpieczanie dokumentów księgowych
i finansowych, kartotek płacowych, sprawozdań i innych;

8)   prowadzenie ewidencji środków trwałych;

9)   przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z terminami i wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz weryfikowanie z ewidencją księgową danych wynikających   z inwentaryzacji majątku Muzeum;

10)    sporządzanie sprawozdań księgowo - finansowych wynikających
z obowiązujących przepisów;

11)    prowadzenie i uzgadnianie kartoteki magazynowej;

12)    opracowywanie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, rocznych planów rozdziału funduszu oraz dokumentacji dotyczącej jego wykorzystania;

13)    prowadzenie współpracy z instytucjami w zakresie realizowanych zadań Działu. 


Główny Księgowy
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Elżbieta Bojko
e-mail: elzbieta.bojko@muzeumromantyzmu.plp.o. Kierownika Działu Finansowo - Księgowego 
Agnieszka Szcześniak 
e-mail: agnieszka.szczesniak@muzeumromantyzmu.pl


Starsza Księgowa
Agnieszka Bieniek
e-mail: agnieszka.bieniek@muzeumromantyzmu.pl


Specjalista do spraw administracyjno - księgowych
Jolanta Pawlicka – Rama
e-mail: jolanta.pawlicka-rama@muzeumromantyzmu.pl

 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line