Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Dział Historii

Do zadań Działu Historii należy w szczególności:

1) prowadzenie badań nad historią romantyzmu polskiego jak i światowego, rodu Krasińskich (ze szczególnym uwzględnieniem życia i dorobku literackiego poety Zygmunta Krasińskiego);

2) prowadzenie badań nad epoką napoleońską, historią Polski i Polaków w XVIII, XIX i pierwszej połowie XX wieku, a także nowożytnych dziejów Mazowsza, ukierunkowanych na historię Opinogóry i jej okolic;

3) gromadzenie, opracowywanie i dbanie o właściwy sposób przechowywania zbiorów w zakresie rękopisów, starodruków, fotografii, kartografii, pocztówek, książek i druków o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej;

4) prowadzenie prac badawczych w kraju i za granicą, podejmowanie starań o pozyskanie nowych obiektów oraz opracowywanie kolekcji muzealnych;

5) opracowywanie naukowe zbiorów i ich dokumentacji fotograficznej w zakresie zadań Działu Historii;

6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów własnych oraz depozytów, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków
w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073) w zakresie zadań Działu Historii;

7) prowadzenie spraw związanych z ochroną i ruchem muzealiów, zgodnie
z przepisami  obowiązującymi w tym zakresie;

8) zapewnianie udziału Kierownika Działu w inwentaryzacjach przeprowadzanych przez Muzeum;

9) realizowanie kwerendy dotyczącej zbiorów sztuki Muzeum dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Działu Historii;

10) współredagowanie wydawnictw muzealnych;

11) opracowywanie, we współpracy z Dyrektorem i Działem Sztuki, planów dotyczących konserwacji zbiorów oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów w magazynach, salach wystawowych oraz pozostających
w depozytach poza Muzeum;

12) zamieszczanie, we współpracy z Działem Sztuki, publikacji w fachowych periodykach oraz udział w konferencjach naukowych;

13) prowadzenie współpracy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą we współpracy z Działem Sztuki;

14) uczestniczenie w organizowaniu wystaw muzealnych we współpracy z Działem Sztuki;

15) opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu.

Pracownicy Działu:

Kierownik Działu
Rafał Wróblewski
Kustosz
e-mail: rafal.wroblewski@muzeumromantyzmu.pl


Izabela Wróblewska
Kustosz
e-mail: iza.wroblewska@muzeumromantyzmu.pl


Beata Woźniak
Referent
e-mail: beata.wozniak@muzeumromantyzmu.pl


 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line