Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich


Do zadań Działu Naukowo-Wydawniczego należy prowadzenie badań naukowych nad romantyzmem polskim i europejskim, dziedzictwem historycznym, literackim oraz kulturowym rodu Krasińskich w Polsce i Europie, a także działalność wydawnicza w zakresie:

1) redagowania, opracowywania, korygowania i projektowania graficznego magazynów informacyjnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz wydawnictw naukowych i literackich Muzeum;

2) współpracowania z drukarniami, zakładami poligraficznymi i wydawnictwami podczas prac przygotowawczych do ukazania się publikacji sygnowanych przez Muzeum;

3) opracowywania materiałów naukowych dotyczących problematyki romantyzmu oraz wieloaspektowego dziedzictwa rodu Krasińskich w celu:

a) poszerzania merytorycznych kompetencji w wymienionym zakresie,

b) publikacji artykułów naukowych na łamach wydawnictw własnych Muzeum,

c) zamieszczania publikacji naukowych w fachowych periodykach o profilu krytycznoliterackim, kulturoznawczym lub historycznym;

4) współpracowania z Działem Sztuki, Działem Historii oraz Działem Edukacji
i Promocji przy opracowywaniu scenariuszy, katalogów i opisów wystaw;

5) organizowania konferencji i sesji naukowych we współpracy z Działem Sztuki, Działem Historii oraz Działem Edukacji i Promocji;

6) uczestniczenia w konferencjach, sesjach i zjazdach naukowych związanych
z działalnością Muzeum;

7) współpracowania z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą (muzea, uczelnie wyższe i inne jednostki edukacyjne, stowarzyszenia, organizacje, grupy podejmujące działania w sferze nauki i kultury) oraz osobami prywatnymi
w zakresie merytorycznym właściwym Działowi Naukowo-Wydawniczemu;

8) odbywania kwerend archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych i miejscowych
w Polsce i za granicą dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych
w zakresie zadań Działu Naukowo-Wydawniczego;

9) przeglądania stron internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz różnego typu fundacji działających na rzecz nauki i kultury w celu składania wniosków
o finansowanie inicjatyw rozwojowych Muzeum;

10) archiwizowania materiałów wydawniczych i badawczych, gromadzonych podczas prac Działu;

11) opracowywania wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu.Pracownicy działu:

Kierownik Działu Naukowo - Wydawniczego

Aldona Łyszkowska
Kustosz
e-mail: aldonal@muzeumromantyzmu.pl,   aldona.lyszkowska@muzeumromantyzmu.pl


Wojciech Jerzy Górczyk
Adiunkt
e-mail: wojciech.gorczyk@muzeumromantyzmu.pl
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line