Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Dział Sztuki

Dział Sztuki gromadzi pamiątki z epoki romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości poety Zygmunta Krasińskiego. Prezentuje historię rodu Krasińskich oraz odtwarza atmosferę opinogórskiego domu nasyconą legendą napoleońską.

Do zadań Działu Sztuki należy w szczególności:

1) prowadzenie badań nad sztuką, literaturą i rzemiosłem artystycznym w okresie romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem dzieł i kolekcji kultury polskiej XVIII – XX w.;

2) prowadzenie badań nad historią rodu Krasińskich, rodów arystokratycznych polskich i zagranicznych z nimi spokrewnionych, ich zbiorami artystycznymi i historycznymi oraz historią wojskowości XVIII i XIX w.;

3) gromadzenie, opracowywanie i dbanie o właściwy sposób przechowywania zbiorów malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego, broni, medalierstwa, mebli i pamiątek;

4) opracowywanie  naukowe zbiorów i ich dokumentacji fotograficznej w zakresie zadań Działu Sztuki;

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów własnych oraz depozytów, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073) w zakresie zadań Działu Sztuki;

6) podejmowanie działań w celu pozyskania nowych zabytków muzealnych oraz przygotowywanie opinii o zabytkach zgłaszanych do zakupu;

7) zapewnianie udziału Kierownika Działu w inwentaryzacjach przeprowadzanych przez Muzeum;

8) realizowanie kwerend dotyczących zbiorów sztuki Muzeum dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Działu Sztuki;

9) współredagowanie wydawnictw muzealnych;

10) opracowywanie, we współpracy z Dyrektorem i Działem Historii, planów dotyczących konserwacji zbiorów oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów w magazynach, salach wystawowych oraz pozostających w depozytach poza Muzeum;

11) zamieszczanie publikacji w fachowych periodykach oraz udział w konferencjach naukowych we współpracy z Działem Historii;

12) prowadzenie współpracy z instytucjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą we współpracy z Działem Historii;

13) uczestniczenie w organizowaniu wystaw muzealnych we współpracy z Działem Historii;

14) opracowywanie wymaganych  planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu.

Pracownicy Działu:

Kierownik Działu
Leszek Nowaliński
Kustosz
e-mail: ln@muzeumromantyzmu.pl,  leszek.nowalinski@muzeumromantyzmu.pl

Magdalena Bral
asystent muzealny
e-mail: mb@muzeumromantyzmu.pl,  magdalena.bral@muzeumromantyzmu.pl
   
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line