Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zabytkowy park w Opinogórze ze względu na walory historyczno - przyrodnicze 

wpisany jest do rejestru zabytków i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej

Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa podopiecznych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi przepisami.

Polecamy park Waszej opiece. Liczymy na Państwa pomoc przy zachowaniu porządku, czystości oraz na poszanowanie wszystkich elementów architektury i zieleni parkowej.  Życzymy udanego wypoczynku. 
 
Na terenie zabytkowego parku:
1) obowiązuje ruch pieszy,
2) dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą itp. bez wjazdu na trawniki,
3) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach,
4) wjazd innych pojazdów, niż wymienione w § 4 pkt 1) niniejszego Regulaminu,  wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy
to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich,
5) kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym,
6) można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe, w tym z użyciem statywu, nieodpłatnie, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Odpłatnie wykonuje się sesje ślubne na terenie zabytkowego parku, wg cennika umieszczonego w kasie muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum. Inne wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych wymaga zgody Dyrektora, zawartej w formie umowy cywilno-prawnej, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych Muzeum,
7) fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.
8) dzieci na terenie parku przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie parku.
Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie parku odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 
Na terenie zabytkowego parku obowiązują następujące zakazy:
1)  zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD,
2)  śmiecenia,
3)  niszczenia i uszkadzania roślinności,
4)  wzniecania i używania ognia,
5)  spożywania alkoholu lub środków odurzających,
6)  wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
7)  karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych muzeum,
8)  drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie,
9)  wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
10)  wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt,
11)  wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,
12)  wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt.

O przestrzeganie powyższych zasad dba Straż Muzeum Romantyzmu.
Naruszenie powyższych przepisów zagrożone jest karą w trybie i na zasadach określonych w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń. 
Regulamin zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: 
http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum  
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH PT. „WAKACJE W MUZEUM”
MUZEUM ROMANTYZMU W OPIONGÓRZE 1-5 lipca 2019 r. / 5-9 sierpnia 2019 r.

1.       Organizatorem półkolonii jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako „Organizator” lub „Muzeum”).
2.       Półkolonie odbywają się w dniach 1-5 lipca 2019 r. (turnus nr 1) oraz 5-9 sierpnia 2019 r. (turnus nr 2) r. na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Opinogórze, w tym na terenie parku oraz w obiektach Muzeum.
3.       Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
4.       Uczestnicy półkolonii przebywają na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Opinogórze pod opieką wychowawców od godz. 9.00.- do godz.16.00. W przypadku spóźnienia na zajęcia, rodzic jest odpowiedzialny za doprowadzenie dziecka samodzielnie do obiektu, w którym odbywają się zajęcia w danych godzinach.
5.       Rozpoczęcie zajęć: poniedziałek – piątek godzina 9:00, budynek Oranżerii.  Zakończenie zajęć: godzina 16:00 budynek Oranżerii. W przypadku późniejszego odbioru dziecka naliczana będzie dodatkowa opłata w kwocie 500 zł/godzinę opieki.
6.       Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
7.       Dzieci są odbierane z Muzeum wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej lub wskazane na pisemnym oświadczeniu Rodzica lub opiekuna prawnego dostarczonym osobiście do Działu Edukacji Muzeum zawierającym: imię, nazwisko, PESEL i nr dowodu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru dziecka. Nie ma możliwości odebrania dziecka przez osobę niewskazaną na wyżej wymienionych dokumentach. Nie ma możliwości samodzielnego powrotu dziecka do domu.
8.       Dzieci przychodzą na zajęcia w dobrym stanie zdrowia. Wszelkie niedyspozycje, o których rodzice lub opiekunowie wiedzą muszą być zgłaszane przez rodziców opiekunom półkolonii na bieżąco ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo innych uczestników wypoczynku.
9.       W przypadku stwierdzenia u uczestnika półkolonii gorączki lub innych objawów mogących świadczyć o chorobie dziecka, Organizator ma prawo zażądać od opiekuna prawnego odebrania dziecka do domu bez zbędnej zwłoki.
10.   Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niestosowanie się do poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane, upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. W razie powiadomienia rodziców lub opiekunów o rażących naruszeniach Regulaminu, o którym mowa w pkt. 11 opiekunowie prawni są zobowiązani odebrać dziecko bez zbędnej zwłoki.
11.   Na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego i budynków Muzeum obowiązuje Regulamin Zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dostępny na www. muzeumromantyzmu.pl oraz na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego.
12.   Uczestnicy mają obowiązek: bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu półkolonii, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, szanować mienie, pomoce dydaktyczne, kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce
i względem innych uczestników półkolonii oraz osób przebywających na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego.
13.   Uczestnicy półkolonii zobowiązani są posiadać strój wierzchni odpowiedni do aktualnej pogody, umożliwiający im poruszanie się po terenie parku z opiekunami.
14.   Na życzenie opiekuna istnieje możliwość kontaktu dziecka z rodzicami z własnego telefonu dziecka wyłącznie w wyznaczonych do tego przerwach między zajęciami. Prosimy
o powiadomienie opiekunów Półkolonii o takiej prośbie. W trakcie zajęć nie ma możliwości korzystania przez ich uczestników z telefonów komórkowych.
15.   Za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci (sprzęt elektroniczny, telefony, inne) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
16.   Zgłoszenie dziecka odbywa się na podstawie dostarczenia do Muzeum wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia RODO zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
17.   Kartę Zgłoszenia Dziecka oraz oświadczenie RODO należy dostarczyć do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze o oryginale do dnia 19 czerwca 2019 r.
18.   Niedostarczenie karty zgłoszenia dziecka w terminie do 19 czerwca 2019 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z dokonanej telefonicznie lub e-mailowo rezerwacji miejsca dla dziecka.
19.   Ubezpieczenie dzieci jest po stronie rodziców lub opiekunów prawnych.
20.   Opłata za zajęcia wynosi 349 pln brutto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych) za 5 dni zajęć i zawiera: wyżywienie (3 posiłki dziennie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, przygotowywane na miejscu) oraz uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zgodnie ze scenariuszem zajęć dostępnym na www.muzeumromantyzmu.pl i materiały do zajęć.
21.   Płatność za uczestnictwo w Półkoloniach należy wykonać do dnia 20 czerwca 2019 r. przelewem na rachunek bankowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:
BGŻ BNP PARIBAS 05 1600 1462 1827 7335 3000 0001 (TYTYŁ PRZELEWU: Impreza kulturalna, imię i nazwisko dziecka).
22.   Niedokonanie płatności w terminie do 20 czerwca 2019 r. będzie równoznaczne z rezygnacją
z dokonanej telefonicznie lub e-mailowo rezerwacji miejsca dla dziecka.
23.   Brak obecności dziecka na zajęciach, nie zgłoszona przed rozpoczęciem Półkolonii Letnich, nie zwalnia opiekunów z obowiązku opłaty za całość zajęć.
24.   Organizator nie zwraca opłat za niewykorzystane dni zajęć.
25.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zwrotu 100 proc. kosztów na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew za uczestnictwo w zajęciach w przypadkach: braku wystarczającej ilości zgłoszeń, przypadków wystąpienia siły wyższej lub innych usprawiedliwionych okoliczności po stronie Organizatora. Organizator będzie wtedy zobowiązany do poinformowania o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.muzeumromantyzmu.pl oraz drogą e-mailową na wskazany w Karcie Zgłoszenia Dziecka adres o odwołaniu Półkolonii nie później niż 5 dni przed planowym rozpoczęciem turnusu. 
Organizator nie ponosi kosztów zastępczej opieki nad dziećmi we wskazanym terminie i nie zapewnia jej. Przelew zwrotny zostanie wykonany w przeciągu 30 dni od daty planowego rozpoczęcia turnusu.
26.   W trakcie zajęć w ramach Półkolonii wykonywane będą zdjęcia dokumentujące wydarzenie.
27.   Kontakt do Organizatora Ferii: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, Opinogóra Górna. Telefon: 23 671 70 25. Kierownik i wychowawcy są obecni na terenie Muzeum w godzinach 9:00 – 16:00.

ZAŁĄCZNIK 1 do REGULAMINU: KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

 

1. Forma wypoczynku- półkolonia

2. Termin wypoczynku ............................ – ......................................

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku

MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2)

.NIE DOTYCZY – ZAJĘCIA REALIZOWANE NA TERENIE ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO
MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

 

Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą ............NIE DOTYCZY....................

.............................................

 

 

                 ..............................................................

(miejscowość, data)

 

 

(podpis organizatora wypoczynku)

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

1. Imię (imiona) i nazwisko

.............................................................................................................................................................

2. Imiona i nazwiska rodziców

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Rok urodzenia .......................................................

4. Adres zamieszkania.........................................................................................................................

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)

.............................................................................................................................................................

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie
trwania wypoczynku .............................................................................................................................................................

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności
o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie(np. na co
uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki
i w jakich dawkach, czynosi aparat ortodontyczny lub okulary)

........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia
z aktualnym wpisemszczepień):

tężec:     .............................................................................................

błonica: .............................................................................................

dur:       ..............................................................................................

inne:      ..............................................................................................

 

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)

..................................

 

.......................................

(data)

 

(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKAWYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

 

Postanawia się1):

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................

 

..............................................................................

(data)

 

(podpis organizatora wypoczynku)

 

VI. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKAWYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

 

Uczestnik przebywał ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(adres miejsca wypoczynku)

od dnia................................. do dnia.................................................. .

......................................

 

................................................................................

(data)

 

(podpis kierownika wypoczynku)

 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKAWYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ
O CHOROBACH PRZEBYTYCHW JEGO TRAKCIE

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................

 

................................................................................

(miejscowość, data)

 

(podpis kierownika wypoczynku)

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCEUCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................

 

................................................................................

(miejscowość, data)

 

(podpis wychowawcy wypoczynku)

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 do REGULAMINU: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

DO CELÓW PROCESU ZAPISÓW, UCZESTNICTWA DZIECKA ORAZ FOTOGRAFOWANIA I DOKUMENTACJI FILMOWEJ WYDARZEŃ KULTURALNYCH MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

IMIĘ (opiekun prawny)        ………………………………………………………………………
NAZWISKO (opiekun prawny)    ………………………………………………………………..

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOICH I MOJEGO DZIECKA:
imię, nazwisko dziecka: …………………………..…………………………………………………………………………………….
podanych przeze mnie na Karcie Kwalifikacyjnej Zgłoszenia Dziecka do celów realizacji procesu zapisów i uczestnictwa dziecka w zajęciach pt. „Wakacje w Muzeum”.

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA:
imię, nazwisko: …………………………………………………..……………………………………………………………………………….
w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach edukacyjnych pt. „Wakacje w Muzeum” do celów promocyjnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w tym: wykorzystywanie wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w tym na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń oraz na przekazywanie wizerunku do mediów, wydawnictw, agencji reklamowych w celu promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w których dziecko bierze udział.

Klauzula Informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z. Krasińskiego, 06-406 Opinogóra Górna
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@muzeumromantyzmu.pl, mr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
- wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane osobowe: INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU podane na Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku, wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie wydarzeń kulturalnych
oraz imprez działu Edukacji zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,
- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
- media, wydawnictwa, agencje reklamowe
6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7.Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania,
a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 

data …………………………                    ………………………………………… czytelny podpis opiekuna prawnego

 
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line