Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Projekt 1

Budowa - rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną wraz z ogrodzeniem terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - I etap, w ramach tworzenia Mazowieckiego Ośrodka Romantyzmu Polskiego w Opinogórze
zdjecia-dla-projektow_dwor.jpg
Inwestycja realizowana w latach 2006 – 2008.


W 2004 r. władze samorządowe województwa mazowieckiego podjęły decyzję o rozbudowie zespołu muzealnego
w Opinogórze. Postanowiono w miejscu dawnego, rozebranego na początku XX w. dworu Krasińskich, który pełnił funkcję siedziby rodowej, postawić nowy budynek, nawiązując do zamysłu wnuka poety Zygmunta Krasińskiego – Adama. Wybrano do realizacji zachowany projekt prof. J. Gałęzowskiego z 1908 r., dostosowując wnętrza do potrzeb muzeum – miały się tu znaleźć pomieszczenia administracyjne, sale ekspozycyjne i zaplecza magazynowe. 11 września 2008 r. - sto lat od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego - Dwór Krasińskich został oddany do użytkowania.

Całkowita wartość projektu: 10 104 559,26 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 009 748,57 PLNProjekt 2

Adaptacja drewnianego domku ogrodnika dla potrzeb gastronomii - stworzenie „Gościńca
u Ogrodnika” oraz prace wykończeniowe i instalacyjne związane z oddaniem do użytkowania domku ogrodnika.
zdjecia-dla-projektow_gosciniec.jpg
Inwestycja realizowana w latach 2009 – 2010.

Budynek jest odtworzeniem zlokalizowanego w tym miejscu w XIX w. mieszkania kolejnych ogrodników pracujących
u Krasińskich - obecnie znajduje się tu muzealna gospoda nazwana „Gościniec Ogrodnika”, która prowadzi działalność wpisaną do Statutu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Całkowita wartość projektu: 684 734,44 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 647 118,30 PLNProjekt 3

Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

zdjecia-dla-projektow_oranzeria.jpg
Inwestycja zrealizowana w latach 2008 – 2009.

Założono odbudowę Oranżerii w zakresie odnoszącym się do jej historycznej funkcji (szklarnie), z przeznaczeniem centralnej części  obiektu na działalność koncertowo – teatralną i konferencyjno – szkoleniową, zachodniego pawilonu na oranżerię i wschodniego pawilonu na pomieszczenia z funkcją wystawienniczą z holem wejściowym na dolnej kondygnacji. W pierwszym etapie powstał budynek centralny Oranżerii.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2008-2009: 3 436 040,17 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 423 551,62 PLNProjekt 4

Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego

Zadanie zrealizowane w roku 2016.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu oraz wykonaniu nowego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

W roku 2015 Urząd Gminy Opinogóra Górna wykonał remont sieci i zmodernizował hydrofornię.
Wykonano nowy odwiert studni i doprowadzono na teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze rury z nowego ujęcia o średnicy PE ø 225 mm. W ten sposób Muzeum uzyskało warunki do wykonania nowego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej na swoim terenie. 
Parametry techniczne dotychczasowej sieci wodociągowej na terenie Muzeum (dotychczasowa sieć posiadała rury o średnicy PE ø 110 mm) nie pozwalały na uzyskanie wymaganych parametrów wody do celów przeciwpożarowych o wartościach P=0,2 MPa i wydatku Q=20 l/s.
Rezultatem osiągniętym w wyniku realizacji zadania jest nowe przyłącze wodociągowe przeciwpożarowe na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wykonano przyłącze wodociągowe przeciwpożarowe z rur PE ø 160 mm o długości ok. 112 m na odcinku od sieci PE ø 225 mm wprowadzonej na teren Muzeum do hydrantu nadziemnego przeciwpożarowego zlokalizowanego pomiędzy budynkami Oficyny i Dworu. W ramach wykonania przyłącza zamontowano także hydrant nadziemny PE ø 80 mm.
Prace wykonano pod nadzorem archeologicznym, którego konieczność wynikała z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 13.09.2016 r. o pozwoleniu na wykonanie przyłącza.
Koszty nadzoru archeologicznego Muzeum pokryło z własnych środków, bowiem nadzór taki nie był przewidywany na etapie składnia wniosku o dotację oraz podpisywania umowy o dotację.
Wykonane przyłącze zapewnia osiągnięcie celu polegającego na uzyskaniu wydatku wody do celów przeciwpożarowych w ilości 20/ l/s.


Łączny koszt realizacji zadania: 49.077,00 zł 
Dotacja SWM: 42.927,00 zł
Środki własne Muzeum: 6.150,00 zł
Projekt 5

Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Zadanie zrealizowane w roku 2016.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu Muzeum podjęło kilka niezbędnych inicjatyw gwarantujących prawidłowy jego przebieg.
W kwietniu 2014 roku zbiór został poddany procesowi fumigacji, zrealizowany ze środków własnych. Następnym krokiem było zawarcie współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie dnia 8 stycznia 2016 r. Strony zawierające porozumienie podjęły współpracę w zakresie realizacji projektu „Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum romantyzmu w Opinogórze”. Współpraca miała na celu podjęcia zadań zwiększających skuteczność i efektywność rozwiązań dotyczących zachowania, zabezpieczenia i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, a także wirtualne scalenie rozproszonych Akt Hallerczyków, które stanowią część zespołu akt Komitetu Narodowego Polskiego przechowywanych w AAN.
Realizację zadania rozpoczęła konserwacja archiwaliów, objęła m.in.: odkurzenie dokumentów, doczyszczenie silnie zakurzonych opraw, wzmocnienie uszkodzonych grzbietów ksiąg, masowe odkwaszenie metodą bezwodną Bookkeeper, rozprostowywanie kart dokumentów, podklejenie uszkodzeń utrudniających odczytanie tekstu oraz przełożenie w nowe, bezkwasowe opakowania ochronne. Całość prac konserwatorskich przeprowadzana była w pracowni konserwacji przy Archiwum Akt Nowych w Warszawie i nadzorowana przez jej wykwalifikowanych pracowników. Konserwacja ratunkowa i zachowawcza była niezbędna, aby podjąć kolejny krok czyli merytoryczne opracowanie zasobu, podział dokumentów i przyporządkowywanie do poszczególnych serii w zespole, zewidencjonowanie ich w bazach danych. Następnym etapem prac przy obiektach ujętych w zadaniu była digitalizacja zasobu wykonana przez zewnętrzny podmiot ale nadzorowany przez pracownię digitalizacji AAN, a w kolejności przekazanie wykonanych skanów (ok. 19 500 scanów) do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie w celu upublicznienia ich na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.pl. oraz archiwizacji w Centralnym Repozytorium Cyfrowym. Ostatnim działaniem było przygotowanie 6 plansz wystawienniczych wraz z folderem. Zaprezentowanie wystawy okolicznościowej oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej pierwszy etap projektu, na który Muzeum otrzymało dofinansowanie, odbędzie się w styczniu 2017 r.
Osiągnięto zakładane w projekcie cele czyli profesjonalne i zgodne z metodyką oraz praktyką archiwalną zabezpieczenie zbiorów archiwalnych przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przeprowadzenie szeroko pojętej konserwacji ratunkowej zasobu, zabezpieczającej przed dalszym niszczeniem , a następnie popularyzacja oraz udostępnianie spuścizny i dziedzictwa kulturowego Polonii amerykańskiej. Cel ten został osiągnięty poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie i zdigitalizowanie zbiorów.


Łączny koszt realizacji projektu: 40.133,13 zł
Dotacja celowa SWM: 40.000,00 zł
Środki własne Muzeum: 133,13 złProjekt 6

Wystawy: stacjonarna i planszowa „Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości”
wraz z koncertem muzyki polskiej
(w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości)

Zadanie zrealizowane w roku 2017.

Celem projektu było uwiecznienie w pamięci odbiorców dat i znaczenia ważnych w historii wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Zrealizowany projekt to zorganizowanie przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wystawy stacjonarnej i planszowej, związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości Polski wraz z koncertem muzyki polskiej.

Łączny koszt realizacji: 57.338,86 zł
Dotacja celowa SWM: 54.400,00 zł
Środki własne Muzeum: 2.938,86 zł
Projekt 7

Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zadanie zrealizowane w roku 2017.

Projekt pn.: "Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze" realizowany jest w ramach Programu A.4.1. "Profesjonalni menedżerowie kultury", przewidzianego w Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020, przyjętej Uchwałą Nr 84/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015 r.

W ramach tego projektu podjęło studia trzech pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Są to studia podyplomowe „Zarządzanie w kulturze”, w ramach których pracownicy poszerzają wiedzę na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcą umiejętności skutecznego działania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach oraz warunkach ekonomicznych i społecznych. Doskonalą także kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.
Ponadto studia umożliwiają rozwój nie tylko kompetencji menadżerskich i interpersonalnych, niezbędnych do pracy menadżerskiej w obszarze kultury, ale też i tworzenie autorskich projektów kulturalnych dla instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego oraz spotkania z praktykami i ekspertami ze świata kultury.


Łączny koszt realizacji projektu: 6.600,00 zł
Dotacja celowa SWM: 3.600,00 zł
Środki własne Muzeum: 3.000,00 zł
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line