Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Konkurs fortepianowy dla dzieci "Wolność Wygrywamy, na Steinway'u sobie gramy"
1 grudnia 2018 r.|
godz. 12:00 ORANŻERIA
 
Pierwszy Konkurs Fortepianowy dla dzieci
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył się 1 grudnia 2018 r.
 
Celem konkursu było m.in. włączenie dzieci do aktywnego współtworzenia przestrzeni muzealnej, co jest jednym z głównych założeń pracy Działu Edukacji. Najmłodszym udostępniono Salę Koncertową Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz 100 letni fortepian koncertowy – taki, na jakich zwykł grać Ignacy Jan Paderewski.

Konkurs miał formułę otwartą, dzieci zgłaszane były przez opiekunów prawnych i był otwarty zarówno dla uczniów Państwowych Szkół Muzycznych, prywatnych placówek edukacyjnych, jak i dla dzieci uczących się w domu. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do gry na instrumencie i umożliwienie im prezentacji swoich umiejętności – także najbliższym członkom rodziny – na prawdziwej Sali Koncertowej, na której cyklicznie grają artyści z całej Polski.

Tematyką wspólną wszystkich występów była „romantyczna nuta” w utworze. Usłyszeliśmy zarówno utwory F. Chopina, jak i kompozytorów współczesnych w dziecięcej interpretacji. Jury konkursu wyłoniło 3 zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia oraz nagrody: tablety i minisprzęt elektroniczny.

Laureaci konkursu fortepianowego:
Zofia Śmigowska
Natalia Rzeczkowska
Zofia Dmochowska

Konkurs uzyskał uznanie Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, którego przedstawiciele (Wojciech Świętoński i Anna Wolniewicz) uczestniczyli w obradach Jury. Wydarzenie pod względem merytorycznym i organizacyjnym wsparła także Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ciechanowie, Joanna Makijonko, uczestnicząca w obradach jako członek honorowy. Uwieńczeniem wydarzenia był występ pianisty – Wojciecha Świętońskiego - z repertuarem Fryderyka Chopina.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego i było finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

WSZYSTKIM ODWAŻNYM i BARDZO ZDOLNYM uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom dziękujemy. Gratulujemy najmocniej, podziwiając ich zapał i zdolności ...trzymamy kciuki za występy w przyszłym roku i życzymy, aby gra na instrumencie była ich wyjątkową Przygodą i radością. 
 

.REGULAMIN KONKURSU:

REGULAMIN
Muzealnego Konkursu Fortepianowego "Wolność Wygrywamy, na Steinweay'u Sobie Gramy

 

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Muzealnego Konkursu Fortepianowego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra, www.muzeumromantyzmu.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3. Celem Konkursu jest edukacja kulturalna uczestników i odbiorców, zwiększanie poczucia tożsamości narodowej, zwiększenie dostępności do kultury oraz promocja muzyki okresu romantyzmu w Polsce
i Europie.
4. Konkurs odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w Oranżerii na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
5. Wstęp na Salę Koncertową Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w trakcie trwania konkursu jest bezpłatny i otwarty dla publiczności.
6. Dzieci niepełnoletnie przebywają na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pod opieką osoby dorosłej.
 

II. Uczestnicy

1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat grających na fortepianie, w tym: uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia, uczniów prywatnych placówek o charakterze edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży z regionu oraz dzieci nie pobierających lekcji muzyki w wyżej wymienionych placówkach.
2. Uczestników zgłaszają indywidualnie prawni opiekunowie dziecka na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu.

3. Wymagane jest wypełnienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w Konkursie oraz wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów promocji wydarzenia w ramach działalności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu.
 
 

III. Warunki uczestnictwa

1.    Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego (ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu).
2.     W tym celu, należy

a.       przesłać zgłoszenie na adres: mr@muzeumromantyzmu.pl. Wiadomość zatytułowana „Muzealny Konkurs Fortepianowy” musi zawierać: skan wypełnionego i podpisanego formularza wraz z załącznikami ORAZ:

b.      dostarczyć oryginał dokumentów najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r. do sekretariatu siedziby Organizatora (ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze).

3. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
3. W trakcie oceny formalnej uczestnik Konkursu ma możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni od daty otrzymania z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze informacji o stwierdzonych brakach formalnych.
4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora zwrotną wiadomością mailową.
5. Organizator nie zapewnia transportu na konkurs.
 

IV. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

1. Każdy z uczestników przedstawi swoją interpretację jednego zgłoszonego w ZAŁĄCZNIKU 1 do Regulaminu utworu o charakterze romantycznym.
2. Kolejność występów uczestników jest losowana (w ramach poszczególnych kategorii wiekowych).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 grudnia 2018 r. 45 min. po zakończeniu ostatniego występu.
1. Oceny wykonywanych utworów muzycznych dokona powołane Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. W skład Jury wchodzi 5 osób, w tym:
1) przedstawiciele Organizatora,
2) pedagodzy i/lub muzycy
3. Do zadań Jury należy wybór laureatów Konkursu.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko oraz ewentualnie wizerunek (zdjęcie), może zostać  opublikowana na stronie internetowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze www.muzeumromantyzmu.pl, a także w prasie lokalnej, mediach i wydawnictwach - w celu popularyzacji Konkursu oraz działalności statutowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 
 

V. Nagrody

1. Nagrodami dla laureatów Konkursu są nagrody rzeczowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 pln.
1)  w kategorii wiekowej 6 – 10 lat nagroda główna oraz dwa wyróżnienia
2)  w kategorii wiekowej 10 – 13 lat nagroda główna oraz dwa wyróżnienia
3)  w kategorii wiekowej powyżej 13 lat nagroda główna oraz dwa wyróżnienia
2. W przypadku wsparcia Konkursu przez sponsora pula nagród będzie zwiększona i Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej ilości nagród rzeczowych.
 
 

VI. Postanowienia Końcowe

1.       Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
2.       Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.
3.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
4.       Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel.  (23) 671 70 25 wysyłając pytania na adres e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl
 
 
VII. Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z. Krasińskiego, 06-406 Opinogóra Górna
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@muzeumromantyzmu.pl, mr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
- wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym, zostają pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,
- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
- media, wydawnictwa, agencje reklamowe
6. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
8. Uczestnicy konkursu lub – w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zakwalifikowania uczestnika do konkursu.
10. Teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze objęty jest monitoringiem wizyjnym. Administratorem systemu monitoringu jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa (ustawa o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r.). Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Zapisy z monitoringu nie są przekazywane innym podmiotom, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Wgląd do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają: uprawnieni pracownicy Administratora oraz instytucje i organy uprawnione do wglądu na mocy przepisów prawa. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 

Zgłoszenie do Konkursu Muzealnego Konkursu Fortepianowego „Wolność Wygrywamy, na Steinweay’u Sobie Gramy”

 
Miejscowość i data: …………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………………..
Numer tel. do Opiekuna dziecka ……………………………………………………………………
Adres email do Opiekuna dziecka ………………………………………………………………….
Tytuł utworu muzycznego ……………………………………………………………………………..
Kompozytor …………………………………………………………………………………………………..

Wiek dziecka w latach: …………………………
Ilość lat nauki gry na instrumencie: ………………………………………………………………
Informacja o miejscu nauki gry (szkoła/rodzaj/samodzielnie) …………………………………………………………………………………………
Opcjonalnie: nauczyciel prowadzący …………………………………………………………..

 
 WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANYCH MOJEGO DZIECKA W TYM WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA
do celów promocyjnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w tym:
- wykorzystywanie wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w tym na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń
- na przekazywanie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka do mediów, wydawnictw w celu promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w których dobrowolnie biorę udział.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z. Krasińskiego, 06-406 Opinogóra Górna
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@muzeumromantyzmu.pl,
mr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
- wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym, zostają pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,
- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
- media, wydawnictwa, agencje reklamowe
6. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
8. Uczestnicy konkursu lub – w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje im także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zakwalifikowania uczestnika do konkursu.
10. Teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze objęty jest monitoringiem wizyjnym. Administratorem systemu monitoringu jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa (ustawa o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r.). Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Zapisy z monitoringu nie są przekazywane innym podmiotom, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Wgląd do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają: uprawnieni pracownicy Administratora oraz instytucje i organy uprawnione do wglądu na mocy przepisów prawa. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

data …………………………                            


………………………………………………………………………………………………………………………
 czytelny podpi
s rodziców/opiekunów prawnych

 

 
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line