Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

WAKACJE 2018 r.
TERMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE:
9 - 13 lipca 2018r.
27 - 31 sierpnia 2018 r.


FERIE 2018 r.
FERIE W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE 

Architektura, zwyczaje, stroje, ciekawostki przyrodnicze, tańce, wybrane muzea i dzieła sztuki.....
Co łączy katedrę Notre - Dame z Pałacykiem w Opinogórze?
Gdzie „znoszą” Jaja Fabergé?
Gdzie mieszkali Dożowie?
Jaki zamek zainspirował Walta Disney’a?
Dlaczego Ermitaż nazywany jest Muzeum Kotów?
I wiele innych ciekawostek!


 
 Dziękujemy Dzieciom za wspólną edukacyjną zabawę!REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH PT. „FERIE W MUZEUM”
MUZEUM ROMANTYZMU W OPIONGÓRZE
22 – 26 STYCZNIA 2018 r.
1.       Organizatorem półkolonii jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
2.       Półkolonie odbywają się w dniach 22 – 26 stycznia 2018 r. na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Opinogórze, w tym na terenie parku oraz w obiektach Muzeum.
3.       Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
4.       Uczestnicy półkolonii przebywają na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Opinogórze pod opieką wychowawców od godz. 9.00.- do godz.16.00. W przypadku spóźnienia na zajęcia, rodzic jest odpowiedzialny za doprowadzenie dziecka do obiektu, w którym odbywają się zajęcia w danych godzinach.
5.       Rozpoczęcie zajęć: poniedziałek – piątek godzina 9:00, budynek Oranżerii.  Zakończenie zajęć: codziennie godzina 16:00 budynek Oranżerii. W przypadku późniejszego odbioru dziecka naliczana będzie dodatkowa opłata.
6.       Dzieci są zgłaszane przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Zgłoszenia Dziecka (wzór w Dziale Edukacji Muzeum Romantyzmu).
7.       Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
8.       Dzieci są odbierane z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej lub wskazane na pisemnym oświadczeniu Rodzica lub opiekuna prawnego dostarczonym osobiście do Działu Edukacji Muzeum zawierającym: imię, nazwisko, PESEL i nr dowodu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru dziecka. Nie ma możliwości odebrania dziecka przez osobę niewskazaną na wyżej wymienionych dokumentach.
Nie ma możliwości samodzielnego powrotu dziecka do domu.
9.       Opłata za zajęcia wynosi 250 pln brutto za 5 dni zajęć i zawiera: wyżywienie (3 posiłki dziennie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, przygotowywane na miejscu) oraz uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zgodnie ze scenariuszem zajęć dostępnym na www.muzeumromantyzmu.pl i materiały do zajęć.
10.   Płatność za zajęcia może być wykonana przelewem na rachunek bankowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, 07 8213 0008 2001 0014 5176 0003, (TYTYŁ PRZELEWU: Impreza kulturalna, imię i nazwisko dziecka) lub w kasie Muzeum w dniu 22 stycznia 2018 r. w godzinach 8:30 – 9:00.
11.   Brak obecności dziecka na zajęciach, nie zgłoszona przed rozpoczęciem Ferii nie zwalnia opiekunów z obowiązku opłaty za całość zajęć. Organizator nie zwraca opłat za niewykorzystane dni zajęć.
12.   Dzieci przychodzą na zajęcia w dobrym stanie zdrowia. Wszelkie niedyspozycje o których rodzice lub opiekunowie wiedzą muszą być zgłaszane przez rodziców opiekunom półkolonii na bieżąco ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo innych uczestników wypoczynku.
13.   W przypadku stwierdzenia u uczestnika półkolonii gorączki lub innych objawów mogących świadczyć o chorobie dziecka, organizator ma prawo zażądać od opiekuna prawnego odebrania dziecka do domu bez zbędnej zwłoki.
14.   Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane, upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. W razie powiadomienia rodziców lub opiekunów o rażących naruszeniach Regulaminu Zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dostępny na www. muzeumromantyzmu.pl oraz na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego), rodzice lub opiekunowie są zobowiązani odebrać dziecko bez zbędnej zwłoki.
15.   Ubezpieczenie dzieci jest po stronie rodziców lub opiekunów prawnych.
16.   Na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego i budynków Muzeum w trakcie trwania ferii obowiązuje standardowy Regulamin Zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dostępny na www. muzeumromantyzmu.pl oraz na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego.
17.   Uczestnicy mają obowiązek: bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu półkolonii, zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość, szanować mienie, pomoce dydaktyczne, kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce i względem innych uczestników zajęć.
18.   Uczestnicy półkolonii zobowiązani są posiadać strój wierzchni odpowiedni do aktualnej pogody, umożliwiający im poruszanie się po terenie parku z opiekunami.
19.   Na życzenie opiekuna istnieje możliwość kontaktu dziecka z rodzicami z własnego telefonu dziecka wyłącznie w wyznaczonych do tego przerwach między zajęciami. Prosimy o powiadomienie wychowawców o takiej prośbie.
20.   Za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do Muzeum (sprzęt elektroniczny, telefony, inne) odpowiadają rodzice.
21.   Kontakt do Organizatora Ferii: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, Opinogóra Górna. Telefon: 23 671 70 25. Kierownik i wychowawcy są obecni na terenie Muzeum w godzinach 9:00 – 16:00.


 
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line