Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Wewnętrzna Służba Ochrony

Do zadań   Wewnętrznej Służby Ochrony należy w szczególności:

1)      zapewnienie ochrony mienia i osób w granicach chronionych obszarów
i obiektów;

2)      zapewnienie ochrony ważnych urządzeń placówki, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów;

3)      konwojowanie mienia jednostki;

4)      wykonywanie innych zadań wynikających z planu ochrony Muzeum;

5)      dokonywanie oceny stanu zagrożenia i zabezpieczenia w celu wypracowania skutecznych form zabezpieczenia Muzeum;

6)      opracowywanie i dostosowywanie planu ochrony Muzeum do obowiązujących przepisów oraz potrzeb Muzeum;

7)      opracowywanie ekspertyz i opinii dla potrzeb Muzeum;

8)      opracowywanie korespondencji, zaleceń i projektów zarządzeń w sprawie bezpieczeństwa Muzeum;

9)       prowadzenie współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi;

10)  opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności WSO;

11)  prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną oraz działaniem Muzeum w stanach nadzwyczajnych;

12)  opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa;

13)  reklamowanie kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w jednostce od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i  w czasie wojny oraz przygotowanie
i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

14)  organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników jednostki;

15)   współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.
Szef WSO
Tomasz Waszczak

e-mail: wso@muzeumromantyzmu.pl
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line