Obecnie oferta edukacyjna tworzona według indywidualnego zapytania.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na okres do 24 maja 2021 r. przygotowało ofertę zajęć na otwartym powietrzu dla grup maksymalnie 15 – osobowych, w ramach której posiada lekcje muzealne i warsztaty kreatywne. Uczestnicy lekcji będą mogli również posłuchać informacji o urokliwym opinogórskim parku i jego mieszkańcach,  będą też mieli okazję dać upust swej wyobraźni i talentom artystycznym podczas  warsztatów kreatywnych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną muzeum.

Poniżej wybór proponowanych lekcji muzealnych i warsztatów kreatywnych przeprowadzanych w formie stacjonarnej.

Oferta edukacyjna:

Lekcje muzealne:

 1. Koń jaki jest, każdy widzi.
 2. Ptaki wokół nas.
 3. Wiedza o koniach w pigułce
 4. Dwór w Opinogórze.
 5. Ekologia – pomagamy światu.

Warsztaty:

 1. Pocztówka opinogórska (8 zł)
 2. Konik „nie na biegunach” (12zł)
 3. Glina: talerze w pawie pióra, ryba z opinogórskiego stawu  (15zł)
 4. Malowanie  na plastrach drewna – warsztaty malarskie  (18zł)
 5. Mozaika   (20zł)

Dostępna jest również bezpłatnie gra terenowa na stronie internetowej do wydrukowania (przejście trasy zgodnie ze wskazówkami w tekście i odpowiedź na zagadki umożliwia rozwiązanie hasła).

Wizyta może odbyć się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji zajęć telefonicznie pod nr tel. 236717025 albo mr@muzeumromantyzmu.pl

INFORMACJE POTRZEBNE DO REZERWACJI:

 • Termin wizyty,
 • Rodzaj zajęć, np. lekcja muzealna – która?, warsztaty – jakie?
 • Wielkość grupy (liczba uczestników, opiekunów – max 15 osób w grupie, wiek uczestników,
 • Dane kontaktowe: adres instytucji, telefon i e-mail opiekuna grupy,

OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE.

Zajęcia na zewnątrz  prowadzone będą  z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 15, którzy będą przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie oraz zapewnione zostanie,  aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

•             W zajęciach może uczestniczyć osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

•             Przed rozpoczęciem zajęć na zewnątrz zostanie umieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim uczestnikom zajęć zostanie umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

•             Osoby uczestniczące w działaniach edukacyjnych mogą uczestniczyć zachowując za-sady:

a) zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m) od kolejnego uczestnika zajęć edukacyjnych oraz edukatorami muzealnymi.

b) zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m) od pracowników muzeum,

c) uczestnicy zajęć  powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, usta i nosa.

•             Obowiązują ogólne zasady higieny: w miejscu prowadzenia zajęć będzie dostępna toaleta z mydłem antybakteryjnym, płynem do dezynfekcji i ręcznikami papierowymi, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

•             Wprowadza się 15 min. przerwy techniczne między kolejnymi zajęciami, w trakcie której edukatorzy prowadzący zajęcia są zobowiązani zdezynfekować ławki i sprzęt wielorazowego użytku, np. nożyczki.

•             Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji po-wierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, włączników;

•             W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.