INWESTYCJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
MUZEUM JEST JEDNOSTKĄ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Projekt 1

Budowa – rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną wraz z ogrodzeniem terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – I etap, w ramach tworzenia Mazowieckiego Ośrodka Romantyzmu Polskiego w Opinogórze

Inwestycja zrealizowana w latach 2006 – 2008

W 2004 r. władze samorządowe województwa mazowieckiego podjęły decyzję o rozbudowie zespołu muzealnego 
w Opinogórze. Postanowiono w miejscu dawnego, rozebranego na początku XX w. dworu Krasińskich, który pełnił funkcję siedziby rodowej, postawić nowy budynek, nawiązując do zamysłu wnuka poety Zygmunta Krasińskiego – Adama. Wybrano do realizacji zachowany projekt prof. J. Gałęzowskiego z 1908 r., dostosowując wnętrza do potrzeb muzeum – miały się tu znaleźć pomieszczenia administracyjne, sale ekspozycyjne i zaplecza magazynowe. 11 września 2008 r. – sto lat od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego – Dwór Krasińskich został oddany do użytkowania.

Całkowita wartość projektu: 10 104 559,26 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10 009 748,57 PLN

Realizacja inwestycji:

Stan obecny:Projekt 2

Adaptacja drewnianego domku ogrodnika dla potrzeb gastronomii – stworzenie „Gościńca 
u Ogrodnika” oraz prace wykończeniowe i instalacyjne związane z oddaniem do użytkowania domku ogrodnika.

Inwestycja zrealizowana w latach 2009 – 2010.

Budynek jest odtworzeniem zlokalizowanego w tym miejscu w XIX w. mieszkania kolejnych ogrodników pracujących u Krasińskich – obecnie znajduje się tu muzealna gospoda nazwana „Gościniec Ogrodnika”, która prowadzi działalność wpisaną do Statutu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Całkowita wartość projektu: 684 734,44 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 647 118,30 PLN

Realizacja inwestycji:

Stan obecny:

Projekt 3

Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno – kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Inwestycja zrealizowana w latach 2008 – 2009.

Założono odbudowę Oranżerii w zakresie odnoszącym się do jej historycznej funkcji (szklarnie), z przeznaczeniem centralnej części  obiektu na działalność koncertowo – teatralną i konferencyjno – szkoleniową, zachodniego pawilonu na oranżerię i wschodniego pawilonu na pomieszczenia z funkcją wystawienniczą z holem wejściowym na dolnej kondygnacji. W pierwszym etapie powstał budynek centralny Oranżerii.

Całkowita wartość projektu: 3 436 040,17 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 423 551,62 PLN

Realizacja inwestycji:

Stan obecny:

Projekt 4

Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego.

Zadanie zrealizowane w roku 2016.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu oraz wykonaniu nowego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

W roku 2015 Urząd Gminy Opinogóra Górna wykonał remont sieci i zmodernizował hydrofornię.
Wykonano nowy odwiert studni i doprowadzono na teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze rury z nowego ujęcia o średnicy PE ø 225 mm. W ten sposób Muzeum uzyskało warunki do wykonania nowego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej na swoim terenie. 
Parametry techniczne dotychczasowej sieci wodociągowej na terenie Muzeum (dotychczasowa sieć posiadała rury o średnicy PE ø 110 mm) nie pozwalały na uzyskanie wymaganych parametrów wody do celów przeciwpożarowych o wartościach P=0,2 MPa i wydatku Q=20 l/s.
Rezultatem osiągniętym w wyniku realizacji zadania jest nowe przyłącze wodociągowe przeciwpożarowe na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wykonano przyłącze wodociągowe przeciwpożarowe z rur PE ø 160 mm o długości ok. 112 m na odcinku od sieci PE ø 225 mm wprowadzonej na teren Muzeum do hydrantu nadziemnego przeciwpożarowego zlokalizowanego pomiędzy budynkami Oficyny i Dworu. W ramach wykonania przyłącza zamontowano także hydrant nadziemny PE ø 80 mm.
Prace wykonano pod nadzorem archeologicznym, którego konieczność wynikała z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 13.09.2016 r. o pozwoleniu na wykonanie przyłącza.
Koszty nadzoru archeologicznego Muzeum pokryło z własnych środków, bowiem nadzór taki nie był przewidywany na etapie składnia wniosku o dotację oraz podpisywania umowy o dotację.
Wykonane przyłącze zapewnia osiągnięcie celu polegającego na uzyskaniu wydatku wody do celów przeciwpożarowych w ilości 20/ l/s.

Łączny koszt realizacji zadania: 49.077,00 zł 
Dotacja SWM: 42.927,00 zł
Środki własne Muzeum: 6.150,00 zł

Projekt 5

Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych 
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
.

Zadanie zrealizowane w roku 2016.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu Muzeum podjęło kilka niezbędnych inicjatyw gwarantujących prawidłowy jego przebieg. 
W kwietniu 2014 roku zbiór został poddany procesowi fumigacji, zrealizowany ze środków własnych. Następnym krokiem było zawarcie współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie dnia 8 stycznia 2016 r. Strony zawierające porozumienie podjęły współpracę w zakresie realizacji projektu „Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum romantyzmu w Opinogórze”. Współpraca miała na celu podjęcia zadań zwiększających skuteczność i efektywność rozwiązań dotyczących zachowania, zabezpieczenia i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, a także wirtualne scalenie rozproszonych Akt Hallerczyków, które stanowią część zespołu akt Komitetu Narodowego Polskiego przechowywanych w AAN. 
Realizację zadania rozpoczęła konserwacja archiwaliów, objęła m.in.: odkurzenie dokumentów, doczyszczenie silnie zakurzonych opraw, wzmocnienie uszkodzonych grzbietów ksiąg, masowe odkwaszenie metodą bezwodną Bookkeeper, rozprostowywanie kart dokumentów, podklejenie uszkodzeń utrudniających odczytanie tekstu oraz przełożenie w nowe, bezkwasowe opakowania ochronne. Całość prac konserwatorskich przeprowadzana była w pracowni konserwacji przy Archiwum Akt Nowych w Warszawie i nadzorowana przez jej wykwalifikowanych pracowników. Konserwacja ratunkowa i zachowawcza była niezbędna, aby podjąć kolejny krok czyli merytoryczne opracowanie zasobu, podział dokumentów i przyporządkowywanie do poszczególnych serii w zespole, zewidencjonowanie ich w bazach danych. Następnym etapem prac przy obiektach ujętych w zadaniu była digitalizacja zasobu wykonana przez zewnętrzny podmiot ale nadzorowany przez pracownię digitalizacji AAN, a w kolejności przekazanie wykonanych skanów (ok. 19 500 scanów) do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie w celu upublicznienia ich na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.pl. oraz archiwizacji w Centralnym Repozytorium Cyfrowym. Ostatnim działaniem było przygotowanie 6 plansz wystawienniczych wraz z folderem. Zaprezentowanie wystawy okolicznościowej oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej pierwszy etap projektu, na który Muzeum otrzymało dofinansowanie, odbędzie się w styczniu 2017 r.
Osiągnięto zakładane w projekcie cele czyli profesjonalne i zgodne z metodyką oraz praktyką archiwalną zabezpieczenie zbiorów archiwalnych przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przeprowadzenie szeroko pojętej konserwacji ratunkowej zasobu, zabezpieczającej przed dalszym niszczeniem , a następnie popularyzacja oraz udostępnianie spuścizny i dziedzictwa kulturowego Polonii amerykańskiej. Cel ten został osiągnięty poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie i zdigitalizowanie zbiorów.

Łączny koszt realizacji projektu: 40.133,13 zł 
Dotacja celowa SWM: 40.000,00 zł
Środki własne Muzeum: 133,13 zł


Projekt 6

Wystawy: stacjonarna i planszowa „Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości” wraz z koncertem muzyki polskiej (w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości).

Zadanie zrealizowane w roku 2017.

Wystawa stacjonarna „POLONIA RESTITUTA. POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” prezentowana jest w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w Dworze Krasińskich.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło12 listopada 2017 r. Wystawa wpisuje się w przypadające w 2018 roku obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycję można oglądać w dolnych salach Dworu Krasińskich do końca 2019 roku.
Wystawa podzielona jest na dwie części. Pierwsza ilustruje polskie drogi do niepodległości, zaczynając od Konfederacji Barskiej, poprzez Insurekcję Kościuszkowską, Legiony Polskie we Włoszech, okres Napoleoński, Powstanie Listopadowe aż do Powstania Styczniowego. Znajdziemy tu bogatą ikonografię tych wydarzeń np. Portret Tadeusza Kościuszki wg Józefa Grassiego z 1796 r., czy grafikę „Napoleon w otoczeniu rodziny”, a także wiele pamiątek związanych z tym okresem m. in. krzyż konfederatów barskich z 1768 roku, ryngraf z okresu konfederacji barskiej oraz pas kontuszowy z XVIII w., a także miniaturową maskę pośmiertną Napoleona, czy parę pistoletów oficera armii francuskiej z pocz. XIX w.
Druga część powstała z wystawy stałej eksponowanej do tej pory w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ukazuje ona wydarzenia z początku XX wieku, jest ona podzielona jest na 18 części – tematów m. in. Polska Organizacja Wojskowa, Legiony Polskie, Józef Piłsudski, Armia Polska we Francji, Formacje Polskie na Wschodzie, Powstanie Wielkopolskie, Wojna Polsko-bolszewicka 1920 roku, Powstania Śląskie, Warmia, Mazury i Powiśle. Ukazane zostały także ważne dla tego okresu postaci takie jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty. Znajdziemy tu obrazy, rzeźby, liczne fotografie, kopie dokumentów, ulotek propagandowych, plakatów, manifestów itp. Całości dopełniają oryginalne elementu umundurowania, broń palna, bagnety i szable oraz odznaczenia.

Do wystawy stacjonarnej „POLONIA RESTITUTA. POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” został wydany katalog: „Polonia Restituta. Polskie drogi do niepodległości/Poland’s independence efforts”, pod red. Romana F. Kochanowicza i Tadeusza Skoczka. Katalog wydano w listopadzie 2017 r., a jego promocja odbyła się 18 grudnia 2017 r. podczas Wigilijnego Spotkania Muzealników i Przyjaciół. Publikacja, w języku polskim i języku angielskim, pokazuje drogi do Niepodległości, poczynając od konfederacji barskiej.

Wystawa planszowa zatytułowana „POLONIA RESTITUTA. POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” przygotowana została z okazji 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyście została otwarta 11 listopada 2017 r. Na ekspozycję plenerową złożyło się 25 plansz o wymiarach 70 cm na 100 cm, przedstawiających najważniejsze wydarzenia w dziejach narodu polskiego począwszy od konfederacji barskiej, a skończywszy na plebiscytach decydujących o przynależności państwowej Warmii, Mazur, Powiśla i Śląska. Plansze zawierają podstawowy materiał ikonograficzny związany z walką z zaborcami i kształtowaniem się państwowości polskiej. Prezentowana wystawa ma cenne walory edukacyjne i wychowawcze. Dorosłemu obserwatorowi przybliża historię Polski od końca XVIII w. do l. 20. XX w. oraz kształtuje postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży. 
Wystawa planszowa prezentowana byław Muzeum Romantyzmu w Opinogórze do końca stycznia 2018 r. Po zakończeniu prezentacji w opinogórskiej placówce, jest ona nieodpłatnie wypożyczana wszystkim zainteresowanym placówkom kulturalno-oświatowym na terenie Mazowsza. Dodatkowo wystawa została wciągnięta do ogólnopolskiej bazy ofert wystawienniczych – http://mbow.muzeum.rzeszow.pl. Oprócz samej wystawy opinogórskie muzeum oferuje pakiet edukacyjny składający się z lekcji muzealnych dotyczących prezentowanego okresu, ze szczególnym naciskiem na okres napoleoński oraz romantyczny. 
Do wystawy planszowej „POLONIA RESTITUTA. POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” wydany został folder.

12 listopada 2017 r. w Oranżerii przed otwarciem wystawy stacjonarnej odbył się koncert nr 566, pt. „Przybyli Ułani” w wykonaniu kwartetu puzonowego TROMBASTIC i solisty Grzegorza Zychowicza.
Koncert, zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, wkomponowany został w niedzielne koncerty muzyki i poezji, które organizowane są w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze od 1970 r. Tematem przewodnim koncertu pn.: „Przybyli ułani” była muzyka polska sięgająca XIII wieku do pieśni I Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Słuchacze mieli okazję poznać odmienne od popularnych aranżacje polskich pieśni patriotycznych, a także wspólnie wyśpiewać pieśni ułańskie. Zespół wykonujący koncert – TROMBASTIC (zespół puzonowy) stara się propagować muzykę instrumentalną od czasów średniowiecza, poprzez renesans, barok, aż do muzyki współczesnej. W koncercie wzięło udział 120 osób.

Celem wystaw jest wzbudzenie postaw patriotycznych, zainteresowanie historią Polski, uczczenie bohaterów narodowych.
Wystawy skierowane są do młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) i studentów, dla których kontakt z wystawą jest wspaniałą lekcją historii, prezentującą ważne wydarzenia i postaci z historii Polski. Dla dorosłego odbiorcy natomiast wystawy są wspaniałym przypomnieniem historii naszej Ojczyzny. Wystawy mogą zobaczyć odwiedzający Muzeum turyści, zarówno z regionu jak i spoza niego, a także goście zagraniczni. 

Wystawy budzą zainteresowanie przeszłością, kształtują postawę szacunku wobec osób, które walczyły o wolność Ojczyzny. Przybliżają postawy patriotyczne. Dzięki nim rozwija się twórcze myślenie młodzieży, doskonali korzystanie ze źródeł informacji i źródeł historycznych.

Łączny koszt realizacji: 57.338,86 zł 
Dotacja celowa SWM: 54.400,00 zł
Środki własne Muzeum: 2.938,86 zł

Wystawa stacjonarna:

Wystawa planszowa:

Projekt 7

Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zadanie zrealizowane w roku 2017.

Projekt pn.: „Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” realizowany jest w ramach Programu A.4.1. „Profesjonalni menedżerowie kultury”, przewidzianego w Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020, przyjętej Uchwałą Nr 84/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015 r. 

W ramach tego projektu podjęło studia trzech pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Są to studia podyplomowe „Zarządzanie w kulturze”, w ramach których pracownicy poszerzają wiedzę na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcą umiejętności skutecznego działania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach oraz warunkach ekonomicznych i społecznych. Doskonalą także kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.
Ponadto studia umożliwiają rozwój nie tylko kompetencji menadżerskich i interpersonalnych, niezbędnych do pracy menadżerskiej w obszarze kultury, ale też i tworzenie autorskich projektów kulturalnych dla instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego oraz spotkania z praktykami i ekspertami ze świata kultury.

Łączny koszt realizacji projektu: 6.600,00 zł 
Dotacja celowa SWM: 3.600,00 zł
Środki własne Muzeum: 3.000,00 zł

Projekt 8

Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji.

Zadanie zrealizowane w 2018 r.

Na stan zachowania zbiorów muzealnych w dużym stopniu wpływ mają warunki klimatu wewnętrznego środowiska, w którym zbiory są przechowywane. Dzięki systemowi monitoringu temperatury i wilgotności możemy zapoznać się z warunkami panującymi w Muzeum. Na tej podstawie możliwe jest zaplanowanie system właściwego gromadzenia i ekspozycji, wybierając odpowiednie pomieszczenie dla przechowywania poszczególnych kolekcji, decydując o wyposażeniu pomieszczeń w klimatyzację. Wybierając najkorzystniejszą ekonomicznie strategię klimatyczną nie naraża się Muzeum na ponoszenie zbyt wysokich kosztów, a jednocześnie zapewnia optymalną ochronę. System zapewnia także bieżącą kontrolę parametrów klimatycznych, wychwytywanie nieprawidłowości oraz umożliwia zdiagnozowanie problemów w przypadku pojawiających się degradacji zabytków. Znając potencjalne zagrożenia można przy pomocy czasem niewielkich nakładów wyeliminować lub ograniczyć ich szkodliwe oddziaływanie.
Zakup nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji w sali widowiskowej w budynku Oranżerii ma na celu zapewnienie odpowiedniej wilgotności w granicach 40 – 60 % (obecnie spada poniżej 20%). Wilgotność będzie regulowana na podstawie odczytu z czujki zamontowanej w centrali wentylacyjnej na kanale wyciągowym wentylacji. Wymagana optymalna wilgotność w pomieszczeniu konieczna jest do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania fortepianu, stanowiącego wyposażenie sali koncertowej.

Łączny koszt realizacji projektu 71.250,87 zł
Dotacja celowa SWM 70.000,00 zł
Środki własne Muzeum 1.250,87 zł


Projekt 9

Zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich.

Zadanie zrealizowane w 2018 r. 

Na ekspozycji we Dworze Krasińskich znajdowały się gabloty nie spełniające wymogów konserwatorskich, a tym samym nie zapewniające w dostatecznym stopniu bezpieczeństwa eksponowanych muzealiów. W gablotach tych nie można było prezentować eksponatów wymagających podwyższonych warunków bezpieczeństwa. Ponadto nie były to gabloty w pełni przeszklone i doświetlone. 
Zakup nowych gablot, w pełni dostosowanych do prezentowania w nich muzealiów, w znaczny sposób podniósł atrakcyjność muzealnej ekspozycji. Powstały szanse na uzupełnienie prezentowanej obecnie we Dworze Krasińskich ekspozycji opartej na prezentacji wybitnych dzieł malarskich oraz rzeźbiarskich epoki romantycznej.
Nowe gabloty spełniają wymogi konserwatorskie tzn. posiadają filtry odcinające szkodliwe promieniowanie, posiadają boczne jak i górne oświetlenie LED z możliwością regulacji natężenia.Wzbogacenie ekspozycji o nieprezentowane dotychczas muzealia pozwoliło na zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej.Gabloty spełniające podwyższone wymogi oraz bezpieczeństwa mogą wzmocnić współpracę z czołowymi polskimi muzeami i podnieść jakość wypożyczanych do naszej placówki eksponatów. W sposób bezpośredni może to więc przełożyć się na wzrost frekwencji, a także przyciągnięcie nowych odwiedzających w progi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Łączny koszt realizacji projektu: 198.995,14 zł.
Dotacja celowa SWM: 198.995,14 zł.


Projekt 10

Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu „Żyrafa”.

Zadanie zrealizowane w 2018 r.

Celem zadania jest przywrócenie stanu właściwego, czyli funkcji muzycznej zabytkowemu fortepianowi pionowemu. Instrument ten jest unikatem w skali światowej, którego pozostawienie w obecnym stanie może spowodować postępującą destrukcję aż do całkowitego zniszczenia. Jest to obiekt o wielkiej wartości historycznej i muzealnej oraz stanowiący ważny element w ewolucji instrumentów muzycznych. Prezentowany jest na stałej wystawie poświęconej romantyzmowi w neogotyckim zameczku Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze.
Instrument należał do Franciszka Gościmskiego, a później do jego syna Franciszka Józefa (1800-77), świetnie grającego, który swą muzyką porywał Adama Mickiewicza do improwizacji w Petersburgu. Żyrafę odziedziczył Franciszek Gościmski (1834-1906), a potem jego żona Jadwiga. Od niej trafiła do rąk jej wnuka Januariusza Gościmskiego. Za jego życia grywał na niej Ignacy Paderewski, Ludwik Ursztajn, oraz aktor Kamiński. W okresie powstania warszawskiego, żyrafa znajdowała się w mieszkaniu żony pana Januariusza, na Żoliborzu przy ul. Mickiewicza 26, skąd na polecenie prof. dr Stanisława Lorentza uratowana została z palącej się Warszawy przez prof. dr Stefana Kozakiewicza. Wywiózł ją z Warszawy do Pruszkowa. W 1961 roku został zakupiony od Władysława Dembińskiego do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Jest to instrument chordofoniczny (dźwięk stanowi napięcie struny) z klawiaturą i pionowo ustawionym pudłem rezonansowym. Stanowi on przejście od fortepianu do pianina, którego jest prototypem. Nazwany żyrafą ze względu na swój kształt. Jest to instrument klasy salonowej. Na skutek zużycia został on doprowadzony do stanu wymagającego działań remontowych. Instrument datowany na około 1803-1811 r. został wyprodukowany w Wiedniu w pracowni Josepha Wachtla. Oryginalnych, cytowanych w literaturze, instrumentów sygnowanych przez Josepha Wachtla zachowało się bardzo niewiele, bo zaledwie siedem. Znajdują się one w Tokio, Petersburgu, Kopenhadze, Norymberdze, Berlinie, Krakowie oraz w Opinogórze.
Tego typu instrumentów, fortepianów pionowych – przodków pianina, znajduje się w Polsce w zbiorach muzealnych zaledwie około 10.
Efektem realizacji tego zadania będzie ponowne wyeksponowanie i udostępnienie dla zwiedzających Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz możliwość grania koncertów na unikatowym instrumencie z epoki. Dzięki temu instrumentowi i jego muzyce będzie można odtworzyć atmosferę romantycznego salonu literackiego z początku XIX w. Wrócić do postaci opisanych w „Dziadach” Adama Mickiewicza, tj. Wincentego Krasińskiego i jego warszawskiego salonu. Fortepian żyrafa pozwoli nam na zrealizowanie koncertów muzyków specjalizujących się w grze na instrumentach dawnych oraz wydaniu płyty z nagraniami muzyki z początku XIX w. Projekt ten idealnie wpisuje się strategię rozwoju muzeum, w pełni oddając idee romantyzmu, szanując dziedzictwo i otwartość na współczesne potrzeby. Wyjątkowość i oryginalność naszego instrumentu, koncerty i płyty z muzyką pozwolą nam na bycie zauważalnym w Europie i świecie. Koncerty i spotkania będą interesującym miejscem dla każdego niezależnie od wieku, światopoglądu, zainteresowań i możliwości. 
Obecny stan obiektu wskazuje na liczne renowacje zarówno części meblowej, jaki części akustycznej oraz mechanizmu z klawiaturą. Część meblowa jest w stanie zadawalającym, który umożliwia eksponowanie instrumentu na ekspozycji. Część akustyczna wymaga ingerencji w obszarze płyty rezonansowej, której to obecny stan nie pozwala na odpowiednią generację dźwięku. Płyta rezonansowa w wyniku zeschnięcia utraciła swój kształt. Strojnice instrumentu wyposażono w nadwymiarowe kołki, ich opór uniemożliwia nastrojenie fortepianu do odpowiedniego stroju. W obszarze mechanizmu figury utraciły zdolność przenoszenia ruchu z uwagi na zerwanie połączeń pergaminowych. Młotki oraz tłumiki posiadają wtórne warstwy filcu i skór. Klawiatura jest zdeformowana i wymaga uzupełnień kości. Po konserwacji fortepian będzie prezentowany na stałej wystawie poświęconej romantyzmowi w neogotyckim zameczku Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze. 

Zadanie składa się m.in. z następujących działań: 
1. Konsultacje merytoryczne w zakresie historii i wartości instrumentu. 
2. Transport 
3. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy fortepianie „żyrafie”. W ramach prac konserwatorskich wykonane zostaną następujące działania: 
a) Naprawa dźwięcznicy: demontaż instrumentu, separacja i naprawa deski rezonansowej wraz z pracami związanymi z żebrami i mostkami, separacja listew zaczepowych i strojnic, wklejenie deski rezonansowej, planowanie listew zaczepowych i strojnic, czyszczenie i woskowanie wnętrza skrzyni i strojnicy, prace strunowe; wymiana strun wiolinowych {stalówka historyczna}, oraz basowych {Yellow i Red Brass} wymiana kołków, przeplotek między strunowych i podkładek, poziomowanie strun, wstępne strojenie (A1420 Hz). 
b) Naprawa mechaniki: osiowanie dźwigni młotków, profilowanie młotków, naprawa trzonków, wymiana warstw skóry w młotkach, naprawa listwy wyzwalaczy., naprawa klawiatury, wymiana podkładek, czyszczenie klawiatury, regeneracja klawiszy diatonicznych, regulacja klawiatury i mechanizmu, naprawa i regulacja zespołu tłumików (dorobienie zespołu tłumika), naprawa dźwigni regestrowych, stabilizacja stroju, intonacja; 
c) Pozostałe prace związane są z estetyczną stroną instrumentu(naprawa obudowy): politurowanie, montaż 
4. Retransport 
5. Umieszenie na ekspozycji 
6. Koncert z wykorzystaniem fortepianu po konserwacji

Łączny koszt realizacji projektu: 70.578,25 zł.
Dotacja celowa SWM: 70.000,00 zł.
Środki własne Muzeum: 578,25 zł.

Projekt 11

Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zadanie zrealizowane w roku 2018.

Projekt pt.: „Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” realizowany jest w ramach Programu A.4.1. „Profesjonalni menedżerowie kultury”, przewidzianego w Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020, przyjętej Uchwałą Nr 84/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015 r. 

W ramach tego projektu podjęło studia dwóch pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Są to studia podyplomowe „Zarządzanie kulturą w administracji rządowej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych, w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie”, w ramach których pracownicy poszerzają wiedzę na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcą umiejętności skutecznego działania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach oraz warunkach ekonomicznych i społecznych. Doskonalą także kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.
Ponadto studia umożliwiają rozwój nie tylko kompetencji menadżerskich i interpersonalnych, niezbędnych do pracy menadżerskiej w obszarze kultury, ale też i tworzenie autorskich projektów kulturalnych dla instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego oraz spotkania z praktykami i ekspertami ze świata kultury.

Łączny koszt realizacji projektu: 2.400,00 zł 
Dotacja celowa SWM: 2.400,00 zł
Środki własne Muzeum: 0,00 zł

Projekt 12

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie zrealizowane w roku 2018.

Projekt pt.: ” Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego ” realizowany jest w ramach dotacji celowej Województwa Mazowieckiego.

W ramach tego projektu realizowany jest szereg wydarzeń kulturalno – edukacyjnych mających na celu uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w tym: Muzealny Konkurs Fortepianowy dla dzieci, Koncert muzyki patriotycznej dla dzieci, edukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Zespole Pałacowo – Parkowym, Koncert w Sali Koncertowej Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w ramach obchodów 11 listopada 2018 r., spotkanie literacko – muzyczne z cyklu „Salonik Elizy”, publikacja poświęcona Opinogórze i ziemi ciechanowskiej w czasie odzyskania niepodległości.

Łączny koszt realizacji projektu: 22.388,31 zł.
Dotacja celowa SWM: 18.250,00 zł.
Środki własne Muzeum: 4.138,31 zł.

Projekt 13

„Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu.” 

Zadanie realizowane w 2018 r. i 2019 r. 

Projekt pt. „Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu.” Zadanie polega na profesjonalnym i zgodnym z metodyką archiwalną zabezpieczeniem zbiorów archiwalnych Polonii amerykańskiej przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zbiory polonijne zgromadzone w archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to akta o nieocenionej wartości historycznej spuścizny i dziedzictwa kulturowego, obejmują przede wszystkim dokumentację archiwalną Polonii w Ameryce Północnej i Południowej. Składają się na nie akta wielu organizacji od lat osiemdziesiątych XIX wieku do lat sześćdziesiątych XX wieku, instytucji szkolnych i redakcji kilku czasopism.Założone cele zostaną osiągnięte poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie, zdigitalizowanie oraz udostępnienie zbiorów. 

Łączny koszt realizacji projektu: 47 260,00 zł 
Dotacja celowa SWM: 21 340,00 zł
Środki MKiDN: 25 920,00 zł

Projekt 14

Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku dworu z funkcją muzealną.

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Inwestycja dotyczy całego budynku dworu z funkcją muzealną tj.(piwnica, parter, I piętro ), polegać będzie na demontażu i wymianie elementów liniowych adresowalnych: czujek dymu i temperatury, czujek tlenku węgla i temperatury, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów sterujących i monitorujących, na elementy kompatybilne z zainstalowaną w budynku dworu centralą IQ8 ESSER i podłączeniu ich do istniejących linii dozorowych tej centrali.Po wymianie i podłączeniu elementów instalacji SSP w budynku dworu do centrali IQ8 ESSER w przypadku wystąpienia pożaru automatycznie zostanie powiadomiona Państwowa straż Pożarna, gdyż centrala ta połączona jest do sieci central (ringu światłowodowego) z centralami w budynkach: Zameczku, Oficyny, Folwarku. 

Łączny koszt realizacji projektu: 80 000,00 zł.
Dotacja celowa SWM 80 000,00 zł

Projekt 15

Doposażenie stałych wystaw muzealnych w systemy multimedialne, nowe eksponaty oraz nowoczesny system oświetleniowy. 

Projekt zrealizowany.

Projekt pt. „Doposażenie stałych wystaw muzealnych w systemy multimedialne, nowe eksponaty oraz nowoczesny system oświetleniowy”.

W ramach projektu wystawy poświęcone Szwoleżerom Gwardii Napoleona Bonaparte i Pułkowi Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego znajdujące się w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze są w nowej aranżacji i odnowionych pomieszczeniach ekspozycyjnych. Wystawy, w praktycznie niezmienionym kształcie, funkcjonują od kilkunastu lat. Pomieszczenia, w których się znajdują wymagały odświeżenia – cyklinowania podłóg, malowania ścian i sufitów oraz wymiany części instalacji, w tym instalacji oświetlenia.

W ramach projektu zostały na nowo zaaranżowane wystawy Szwoleżerów Gwardii Napoleona Bonaparte i Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, tj.:
– został zamontowany zakupiony system multimedialny umożliwiający odtworzenie scen z najsłynniejszej bitwy Szwoleżerów Gwardii Napoleona Bonaparte – bitwy pod Somosierrą,
– oświetlenie zostało zmienione na nowe zakupione w ramach projektu, które umożliwiło podkreślenie światłem szczególnie atrakcyjnych elementów wystawy,
– wystawy doposażone zostały w nowe zakupione eksponaty, które podniosły wartość historyczną wystaw i zwiększą ich atrakcyjność.

W ramach projektu zakupiono m.in.
Grafiki:
•             „Combat de Somosierra”, litografia z lat 20 XIX w.;
•             „Szwoleżer podczas odpoczynku” akwatinta z 1818 r., autorstwa jednych z najwybitniejszych artystów francuskich H. Verneta i Ph.L. Debucourta;
•             3 grafiki przedstawiające cesarza Napoleona I z XIX w.;
•             4 rzadkie ręcznie kolorowane litografie przedstawiające bitwy napoleońskie z 1 poł XIX w.;
•             2 akwatinty z portretami szwoleżerów St. Rostworowskiego i J. Gnatowskiego, przed 1830 r., wykonane w bardzo rzadkiej technice tzw. „physionotrace” przez  Edmé Quenedey’a wynalazcę tej techniki;
•             Grafika Apoteoza Napoleona I, 2 poł. XIX w

Oraz

•             Portret Ułana Beliny, nieznanego autora tech. gwasz, ołówek z lat 20 XX w;
•             Akwarela E. Gepperta „Bitwa pod Somosierrą”, 1948;
•             2 talerze fajansowe ze sceną bitwy pod Somosierrą 1808 roku;
•             Srebrna plakieta z herbem Wincntego Krasińskiego nadanym mu przez Napoleona I z lat 30-40 XIX w;
•             Szabla lekkiej kawalerii AN XI (szwoleżerska), 1812, Francja Klingenthal, Wersal;
•             Szabla francuska kawalerii wz. 1822, Klingenthal będąca na wyposażeniu wojska polskiego przed 1939 r;
•             Sekretera klasycystyczna z XVIII/XIX, Francja, przeznaczona jako dekoracja na wystawę szwoleżerów gwardii wykonana – wg. opinii P. Stefana Mieleszkiewicza – kierownika działu mebli MNW – przez jednego z wielkich ebenistów pracujących dla dworu francuskiego

Nowa aranżacja wystaw poświęconych Szwoleżerom Gwardii Napoleona Bonaparte i Pułkowi Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, wykorzystanie elementów multimedialnych i świetlnych oraz wzbogacenie kolekcji zgromadzonych pamiątek i eksponatów uatrakcyjni ofertę Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Łączny koszt realizacji projektu: 120 649,79 zł
Dotacja celowa SWM: 120 000,00 zł
Środki własne Muzeum: 649,79 zł

Projekt 16 

Zakup i dostawa 7 sztuk nawilżaczy powietrza.

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Projekt pt. „Zakup i dostawa 7 sztuk nawilżaczy powietrza.”

Celem zadania jest zakup i dostawa 7 sztuk nawilżaczy powietrza do obiektów na terenie zespołu pałacowo – parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.W dużym stopniu na stan zachowania zbiorów muzealnych wpływ mają warunki klimatu wewnętrznego środowiska, w którym zbiory są przechowywane. Przyjmuje się że dla większości obiektów utrzymanie wilgotności względnej na poziomie RH 40 – 60% jest wystarczające. W muzeach właściwe nawilżanie powietrza chroni eksponaty i antyki przed uszkodzeniami, zachowując ich wysoką wartość. Najmniejsze wahania wilgotności powietrza mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń drogocennych przedmiotów. Eksponaty z drewna, papieru, płótna lub tekstyliów są wyjątkowo wrażliwymi przedmiotami, które w zależności od stopnia wilgotności powietrza chłoną bądź oddają wilgoć. Właśnie dlatego stała wilgotność równowagowa decyduje o ich kondycji. Zbyt niska wilgotność prowadzi do kurczenia materiału i w końcu do bezpowrotnego rozdarcia i przerwania materiału. Dzięki stałej regulacji wilgotności można utrzymywać równowagę między wilgotnością materiału a wilgotnością w pomieszczeniu. Stała, optymalna wilgotność powietrza w muzeach chroni przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych. W związku z tym, że naładowane elektrostatycznie powierzchnie posiadają podwyższoną zdolność przyciągania pyłu, nawilżanie powietrza pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość kurzu osadzającego się na eksponatach i gablotach.Wszystkie sale ekspozycyjne w Muzeum są wyposażone w system monitoringu temperatury i wilgotności powietrza a zakup nawilżaczy pozwoli w pełni kontrolować i utrzymywać stabilne warunki. Nawilżacze powietrza gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności i ochronę eksponatów przed uszkodzeniami powodowanymi przez suche powietrze szczególnie w miesiącach zimowych. 

Łączny koszt realizacji projektu: 52 500, 00 zł.
Dotacja celowa SWM 52 500,00 zł

Projekt 17 

Nowa strona WWW Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Zadanie zakłada przygotowanie i uruchomienie na powiększonym serwerze nowoczesnej strony WWW Muzeum, jako koniecznego środka do komunikacji z turystami i odbiorcami ofert kulturalnych i edukacyjnych oraz osób zainteresowanych muzealnymi wydawnictwami, jak również podstawowego narzędzia komunikacji z turystami zwiedzającymi zasoby Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz korzystającymi z biblioteki muzealnej. Celem jest także poprawa wizerunku Muzeum na tle innych instytucji kultury oraz ułatwienie znalezienia sponsora strategicznego Muzeum. Technologia wykonania aktualnej strony www nie umożliwia odpowiedniej realizacji komunikacji z turystami zainteresowanymi ofertą Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z odbiorcami oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz osobami zainteresowanymi muzealnymi wydawnictwami. Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektywności komunikacji z turystami, osobami zainteresowanymi zasobami Muzeum, osobami zainteresowanymi ofertą edukacji, ofertą kulturalną, ofertą biblioteki, poprawienie efektywności współpracy z mediami i instytucjami partnerskimi jak również ułatwienie znalezienia sponsora wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Łączny koszt realizacji projektu: 8 000, 00 zł.
Dotacja celowa SWM 8 000, 00 zł

Projekt 18

Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Projekt pt. Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.”

Celem zadania jest wymiana okien okrągłych na piętrze zabytkowego budynku Oficyny dworskiej, która jest jednym z elementów tworzących założenie pałacowo-parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.Oficyna muzealna jest wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-58. Historia jej budownictwa związana jest z dziejami rezydencji gen. Wincentego Krasińskiego i założenia pałacowo-parkowego, którego realizację rozpoczęto w latach 20. XIX wieku. W skład bogatego programu weszły: Zameczek, Oficyna dworska wzniesiona na najwyższym wzgórzu, stary drewniany dwór oraz kościół z kryptą –mauzoleum rodzinne. Ok. 1826 r. rozpoczęto budowę Oficyny, która miała pełnić funkcje reprezentacyjno-mieszkalne, a także służyć jako miejsce przechowywania zbiorów bibliotecznych, budowa ukończona zastała po 1828 roku, Autor projektu Oficyny jest nieznany, reprezentuje styl romantycznego neogotyku i nawiązuje stylem do Zameczku. W roku 1907 nastąpiła przebudowa i dobudowa część południowej. W okresie okupacji, w 1940 r. dla potrzeb stacjonujących tu wojsk niemieckich, dokonano przebudowy polegającej na wybiciu prostokątnych okien na I piętrze, zlikwidowano masweraki ponad oknami parteru oraz powstała dobudówka na elewacji zachodniej. Wykonany w 1985 r. remont kapitalny /zgodnie z proj. PP PKZ 1984r./ przywrócił budowli wygląd zbliżony do pierwotnego z 1907 roku.Od tego czasu w budynku Oficyny nie były wykonywane większe prace remontowe, w związku z tym stan np. stolarki okiennej jest katastrofalny.Natychmiastowej wymiany, wg opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymaga 11 szt. okrągłych, zespolonych i uchylnych okien, są one wypaczone, nieszczelne oraz mają zły współczynnik przenikalności cieplnej.Obecnie na I piętrze budynku wyposażonego w wymienione okna znajdują się pracownie biblioteczne i archiwalne, w których przechowywany jest księgozbiór podstawowy oraz zbiory archiwalne, służące jako baza do pracy naukowej działów merytorycznych.Publikacje gromadzone są przede wszystkim pod kątem przydatności do prowadzenia badań naukowych i celów wystawienniczych Muzeum. W bibliotece przechowywane są książki Z. Krasińskiego wydane za życia pisarza, m.in. Przedświt (Paryż 1843), Resurrecturis (Paryż 1852), Irydion (1851). Biblioteka jest też w posiadaniu kilkunastu starodruków, najstarsza francuskojęzyczna pozycja pochodzi z 1713 roku.Efektem działań remontowych, czyli wymiany okien z zachowaniem obecnego kształtu i wymiaru, będzie zapewnienie optymalnych warunków przechowywania bezcennego dziedzictwo kulturowego, zapewnienie stabilnych warunków klimatycznych (stałej temperatury oraz wilgotności), które są niezbędne dla zabezpieczenia ich dobrostanu. Poprawi się również komfort pracy pracowników biblioteki i archiwum oraz osób korzystających bezpośrednio, na miejscu ze zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Łączny koszt realizacji: 70.000,00 zł.
Dotacja celowa SWM: 70.000,00 zł.

Projekt 19

Zakup samochodu.

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Projekt pt. „Zakup samochodu.”

Zakup nowego samochodu służbowego typu transporter niezbędny jest do bieżącej pracy Muzeum, w tym do przewozu wystaw czasowych, materiałów i eksponatów muzealnych jak również do wyjazdów naukowych pracowników merytorycznych na Białoruś i Litwę w celu omówienie wspólnych działań, wystaw, konferencji naukowych itp., odnowienia kontaktów i współpracy z muzeami z którymi Muzeum Romantyzmu ma podpisane umowy o współpracy min z:- Muzeum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku,- Muzeum Turystyczno – Krajoznawcze w Nowogródku,- Muzeum im. Adama Mickiewicza w Zaosiu,- Muzeum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. 

Łączny koszt realizacji projektu: 150.000,00 zł.
Dotacja celowa SWM: 150.000,00 zł.

Projekt  20

Stworzenie nowoczesnego systemu gromadzenia i przechowywania danych o zabytkach poprzez aktualizację systemu muzealnego MONA oraz utworzenie stanowisk do prowadzenia rejestrów i katalogowania zbiorów zabytków zgromadzonych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Projekt zrealizowany w 2019 r.

Zadanie:
Stworzenie nowoczesnego systemu gromadzenia i przechowywania danych o zabytkach poprzez aktualizację systemu muzealnego MONA oraz utworzenie stanowisk do prowadzenia rejestrów i katalogowania zbiorów zabytków zgromadzonych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Stworzenie pracowni wynikało z potrzeby aktualizacji systemu gromadzenia i przechowywania danych MONA oraz utworzenia stanowisk obsługujących nowoczesny system.
MONA to system, który kompleksowo wspiera złożone przedsięwzięcia ewidencjonowania oraz zarządzania zbiorami muzealnymi.

MONA umożliwia tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów i sprawne zarządzanie gromadzonymi przez muzea informacjami, co obejmuje m.in.:
– gromadzenie i ewidencjonowanie pełnej informacji na temat obiektów własnych i obcych;
– ewidencjonowanie archiwalnych materiałów wizualnych;
– wydruk ksiąg inwentarzowych, ksiąg wpływu, ksiąg ruchu;
– wydruk dokumentów dotyczących muzealiów i multimediów: kart ewidencyjnych, naukowych, magazynowych, nalepek, fiszek;
– pełną obsługę ruchu obiektów i nabytków;
– elektroniczny obieg spraw i dokumentów związanych bezpośrednio z zarządzaniem obiektami muzealnymi;
– rozliczanie ilościowe i wartościowe zbiorów – komputerowe skontrum;
– możliwość udostępnienia szczegółowej informacji o wytypowanych zbiorach na stronach internetowych.

Użytkowana dotychczas wersja systemu była wersją kilkunastoletnią, która wymagała przestarzałego systemu operacyjnego Windows XP, który był zainstalowany na wyeksploatowanych kilkunastoletnią pracą komputerach – stwarzało to zagrożenie, że w przypadku ich awarii korzystanie z systemu będzie uniemożliwione a dane mogą zostać częściowo utracone. Z tego też powodu dane były archiwizowane na dwóch niezależnych komputerach i dyskach przenośnych. Niestety pamięci komputerów były zapełnione a ich wiek uniemożliwiał rozbudowanie o nowe dyski pamięci.

Dzięki dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego Muzeum miało możliwość zakup nowoczesnego systemu gromadzenia i przechowywania danych o zabytkach poprzez aktualizację systemu muzealnego Mona oraz utworzenia stanowisk do prowadzenia rejestrów i katalogowania zbiorów zabytków, które zostały wyposażone w nowy, niezawodny osprzęt do wytwarzania, przechowywania i udostępniania danych. Rejestry i katalogi będą bezpieczne, dostęp do nich będzie możliwy zarówno za pośrednictwem dedykowanych stanowisk, jak i online (do części udostępnionych zbiorów). Zapewni to, na kolejnych kilka lat bezawaryjne, sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Muzeum oraz poprawi współpracę z innymi placówkami muzealnymi użytkującymi nową wersję systemu MONA.

Łączny koszt realizacji projektu: 62 307,22 zł
Dotacja celowa SWM: 57 215,05 zł
Środki własne Muzeum: 5 092,20 zł

Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zadanie w trakcie realizacji

Z roku na rok zwiększa się konieczność wykonania zabiegów konserwatorskich na obiektach zbiorów muzeum. Wiadomo, że niewystarczająca opieka sprawowana nad zabytkami powoduje ich szybszą degradację, a tym samym ogranicza możliwość ich ekspozycji dla szerszego grona odbiorców. Zbiory muzealne wymagają podjęcia działań konserwatorskich w różnym zakresie. W regulaminie organizacyjnym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze od 19 sierpnia 2019 r. powołany został Dział Konserwacji. Obecnie pracownicy muzeum wykonują jedynie drobne prace zachowawcze, takie jak zabiegi oczyszczające czy niewielkie naprawy. Istnieje jednak potrzeba wykonywania bardziej skomplikowanych działań. Wymagane jest objęcie opieką konserwatorską obiektów będących częścią ekspozycji, jak również zabytków przechowywanych w magazynach. Do zadań pracowników działu konserwacji będzie zaliczało się sprawowanie opieki i konserwacja zachowawcza eksponatów, zróżnicowanych pod względem rodzaju i sprawowanych funkcji, wykonanych z drewna, metalu i kamienia.

Projekt przewiduje zakup specjalistycznego wyposażenia w celu utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W ramach realizowanego zadania planuje się wyposażenie obecnego pomieszczenia o profilu ogólnym w następujące urządzenia i sprzęty: urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza, odciąg pyłów, odkurzacz mobilny, lampa stojąca, stół stolarski, krzesła robocze, elektryczne urządzenie wielofunkcyjne wraz z osprzętem, elektronarzędzia do obróbki drewna: szlifierki, wkrętarko-wiertarki, urządzenia do cięcia i szlifowania drewna, frezarki, narzędzia ręczne: dłuta, heble oraz oświetlenie fotograficzne, komputer z oprogramowaniem oraz drukarka do wykonywania dokumentacji konserwatorskiej. Planuje się zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych, aby stworzyć profesjonalną pracownię konserwatorską, która zapewni wysoką jakość wykonywanych działań konserwatorskich na potrzeby muzeum.

Zakup nowego sprzętu przyczyni się do wprowadzenia właściwych standardów w zakresie profilaktyki i praktyki konserwacji w Muzeum. Zapewni on pracownikom większy komfort i bezpieczeństwo pracy oraz rozwój osobisty. Pozwoli na odpowiednią konserwację obiektów zabytkowych, a w konsekwencji ich popularyzację na ekspozycjach muzealnych.