Cennik biletów obowiązujący w stanie epidemii

Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

CENY BILETÓW WSTĘPU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 03.02.2021 r. Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

§ 1

1. Ceny biletów wstępu do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  wynoszą:

1) bilet normalny – 15 zł
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór;

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.  

2) bilet ulgowy – 10 zł
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór;

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.  

3) bilet normalny na jeden wybrany obiekt – 6 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór;

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

4) bilet ulgowy na jeden wybrany obiekt – 5 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór;

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 


5) bilet rodzinny (weekendowy – od piątku do niedzieli):
– 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (w wieku 7 – 16 lat) – 32 zł
– 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 40 zł
– 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 48 zł(każdemu następnemu członkowi rodziny przysługuje bilet ulgowy).
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór;

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika

6) bilet – Karta Dużej Rodziny:
50 % ceny biletu normalnego/ dorosły
50 % ceny biletu ulgowego/ dziecko
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór;

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika

7) bilet do podziemi grobowych – 3 zł za osobę.
Zwiedzanie wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.

Podczas Mszy św. oraz nabożeństw nie oprowadza się po podziemiach grobowych.

§ 2

Ceny innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  wynoszą:

– sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w parku – 100,00 zł brutto.

§ 3

1. Bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) kombatantom;

6) opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka z niepełnosprawnością.

2. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

5) dzieciom do lat 7;

6) opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;

7) dzieciom z niepełnosprawnością.

3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta, rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§ 4

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu  w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.  W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidualne i bez rezerwacji. Zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.

§ 5

Cennik obowiązuje od dnia 3 lutego 2021 r. do odwołania.

PONIŻEJ CENNIK DO POBRANIA

FORMY PŁATNOŚCI: 
W kasie Muzeum honorowana jest płatność KARTĄ PŁATNICZĄ

Karty płatnicze honorowane są także w Gościńcu Ogrodnika.