Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny

 • § 1

Ceny biletów wstępu i innych opłat w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

Część: A

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE DLA TURYSTY INDYWIDUALNEGO
NazwaCena
Bilet wstępu normalny15 zł/os.
Bilet wstępu normalny Przewodnik25 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy10 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Przewodnik20 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt6 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt Przewodnik10 zł/os
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt5 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt Przewodnik9 zł/os
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny7,50 zł/os.
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny Przewodnik17,50 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Karta Dużej Rodziny5 zł/os.
Bilet wstępu Karta Dużej Rodziny ulgowy
z Przewodnikiem
15 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty10 zł/os.
Przewodnik jeden obiekt4 zł/os.
Przewodnik  Kościół3 zł/os.

Część: B

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH* (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja) 
NazwaCena
Bilet wstępu normalny15 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy10 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt5 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty50 zł/grupa
Przewodnik jeden obiekt20 zł/grupa

Część: C

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE I IMPREZY KULTURALNE GRUP ZORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU pn.: „KULTURALNA SZKOŁA NA MAZOWSZU” (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)
NazwaCena
Bilet wstępu wszystkie obiekty – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/os.
Bilet wstępu jeden obiekt – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/grupa
Przewodnik jeden obiekt– Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/grupa
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/os. 
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty muzealne – Kulturalna szkoła na Mazowszu1 zł/os. 
Dotyczy: programu pn.: Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Do udziału w Programie uprawnieni  są uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (ilość opiekunów zgodnie z limitem określonym w § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.)Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę do Muzeum wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.Zgłaszający potwierdza jednocześnie, że wszystkie osoby są uczniami danej szkoły. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz pobranie załącznika nr 2 odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze o ofercie każdorazowo decyduje Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastrzeżeniem,
że nie wlicza się wystąpień gościnnych, okazjonalnych realizowanych przez podmioty/firmy zewnętrzne lub współorganizowane przez podmioty/firmy zewnętrzne. 

Część: D

BILETY WSTĘPU NA IMPREZY KULTURALNE
NazwaCena
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny*25 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora30 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Salonik Elizy1 zł/os.*
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela  Dziecko24 zł/os. 
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Rodzic1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna3 zł/os. 
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty muzealne15 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Jednodniowy pobyt46 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Wagary46 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Wakacje Turnus od godz. 10:00 – 15:0065 zł/dzieńTurnus od godz. 7:45 – 16:15120 zł/dzień
Bilet wstępu impreza kulturalna Ferie Turnus od godz. 10:00 – 15:0065 zł/dzieńTurnus od godz. 7:45 – 16:15120 zł/dzień

Część: E

INNE OPŁATY
Fotografowanie(sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w Parku)100 zł/sesja(w jednym dniu)
 Usługa konferencyjna30 zł/os.(w jednym dniu) 

Część: F

BILETY BEZPŁATNE (obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w Kasie muzealnej)
Powozownia (zwiedzanie)Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania
Oranżeria (zwiedzanie)Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania 
Bilety wstępu do Muzeum dla osób indywidualnych w dniu nieodpłatnymWejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania
Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmuw Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.1) W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidualne i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.2) Zwiedzanie przez grupy zorganizowane* w tym dniu z przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy są  odpłatne – zgodnie z cennikiem.
*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy od 10 do 45 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem. Grupy powyżej 45 osób są dzielone na mniejsze, dla których zwiedzanie odbywa się równolegle.
 • § 2
 1. Bilet ulgowy przysługuje:
 • 1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 3) nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • 5) kombatantom;
 • 6) opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka z niepełnosprawnością.
 1. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:
 • 1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • 2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • 3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • 4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 • 5) dzieciom do lat 7;
 • 6) opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 • 7)  dzieciom z niepełnosprawnością;
 • 8) uczniom szkół, których patronem jest Zygmunt Krasiński (SP Opinogóra, I LO Ciechanów oraz SP nr 2 w Siekierczynie);
 • 9) uchodźcom wojennym z Ukrainy (dotyczy to także usługi przewodnickiej, lekcji muzealnych, warsztatów, jednodniowych pobytów, wagarów w Muzeum, rodzinnych niedziel).
 1. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są odpowiednio:
 • 1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • 2) legitymacje emeryta, rencisty;
 • 3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • 4) legitymacje służbowe;
 • 5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu;
 • 6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • 7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • 8) Karta Polaka;
 • 9) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • § 3

Cennik obowiązuje od dnia 17 maja 2022 r. do odwołania.