Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze

§ 1

Ceny biletów wstępu i innych opłat w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

Część: A

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE DLA TURYSTY INDYWIDUALNEGO

NazwaCena
Bilet wstępu normalny15 zł/os.
Bilet wstępu normalny Przewodnik25 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy10 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Przewodnik20 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt6 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt Przewodnik10 zł/os
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt5 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt Przewodnik9 zł/os
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny7,50 zł/os.
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny
Przewodnik
17,50 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Karta Dużej Rodziny5 zł/os.
Bilet wstępu Karta Dużej Rodziny ulgowy
z Przewodnikiem
15 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty10 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty w języku angielskim20 zł/os.
Przewodnik jeden obiekt4 zł/os.
Przewodnik jeden obiekt w języku angielskim8 zł/os.
Przewodnik  Krypty* (*istnieje możliwość
oprowadzania w języku angielskim)
3 zł/os.
Bilet wstępu Weekend seniora z kulturą1 zł/os.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich1 zł/os.

Część: B

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH* (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)

NazwaCena
Bilet wstępu normalny15 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy10 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt5 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty50 zł/grupa
Przewodnik wszystkie obiekty
w języku angielskim
100 zł/grupa
Przewodnik jeden obiekt20 zł/grupa
Przewodnik jeden obiekt
w języku angielskim
40 zł/grupa

Grupy zorganizowane* na każdy rodzaj zwiedzania (w języku polskim i angielskim) oraz Turyści indywidualni, którzy chcą skorzystać z usługi przewodnickiej w języku angielskim zobowiązani są do wcześniejszej rezerwacji godziny oprowadzania przez Przewodnika muzealnego.

Część: C

BILETY WSTĘPU NA IMPREZY KULTURALNE

NazwaCena
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny25 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora30 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Salonik Elizy1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Dziecko24 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Rodzic1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna3 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty Muzealne15 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty Muzealne Dziecko15 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty Muzealne Rodzic1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Jednodniowy pobyt46 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Wagary46 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Wakacje  Turnus od godz. 10:00 – 15:00 65 zł/dzień
Turnus od godz. 7:45 – 16:15 120 zł/dzień
Bilet wstępu impreza kulturalna Ferie  Turnus od godz. 10:00 – 15:00 80 zł/dzień
Turnus od godz. 7:45 – 16:15 120 zł/dzień
Bilet wstępu impreza kulturalna Urodziny47 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Stajnia Dziecko35 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Stajnia Rodzic21 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny Dni Otwarte Funduszy Europejskich20 zł/os.

Część: D

Inne opłaty

Fotografowanie (sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w Parku)100 zł/sesja (w jednym dniu)
Usługa konferencyjna30 zł/os. (w jednym dniu)  

Część: E

BILETY BEZPŁATNE
(obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w Kasie muzealnej)

Oranżeria (zwiedzanie)Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania
Bilety wstępu do Muzeum dla osób indywidualnych w dniu nieodpłatnymWejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.

 1. W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidualne i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 2. Zwiedzanie przez grupy zorganizowane* w tym dniu z przewodnikiem i wcześniejszej rezerwacji terminu jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Muzeum. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy są  odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 3. Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o muzeach, t.j. Dz.U.2022 poz. 385).

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy od 10 do 45 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem. Grupy powyżej 45 osób (do tej liczby nie wlicza się opiekunów grup zorganizowanych, czyli pilotów, nauczycieli i wychowawców) są dzielone na mniejsze, dla których zwiedzanie odbywa się równolegle.


§ 2

1. Bilet ulgowy przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich
  i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom;
 6. opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka z niepełnosprawnością.

2. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 7. dzieciom z niepełnosprawnością;
 8. uczniom szkół, których patronem jest Zygmunt Krasiński (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w  Ciechanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego  w Siekierczynie);
 9. uchodźcom wojennym z Ukrainy (dotyczy to także usługi przewodnickiej, lekcji muzealnych, warsztatów, jednodniowych pobytów, wagarów w Muzeum, rodzinnych niedziel).

3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są odpowiednio:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta, rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu ;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

§ 3

Cennik obowiązuje od dnia 20 stycznia 2023 r. do odwołania.