Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze

§ 1

Ceny biletów wstępu i innych opłat w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

Część: A

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE DLA TURYSTY INDYWIDUALNEGO
NazwaCena
Bilet wstępu normalny Zespół20 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Zespół15 zł/os.
Bilet wstępu normalny Pałacyk8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Oficyna8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Dwór8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Powozownia8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Oranżeria8 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Pałacyk6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Oficyna6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Dwór6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Powozownia6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Oranżeria6 zł/os.
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny Zespół8,50 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Karta Dużej Rodziny Zespół6 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty15 zł/os.
Przewodnik jeden obiekt6 zł/os.
Przewodnik  Krypty*  3 zł/os.
Bilet wstępu Weekend seniora z kulturą1 zł/os.
Bilet wstępu Dni Otwarte Funduszy Europejskich1 zł/os.

Część: B

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH* (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)
NazwaCena
Bilet wstępu normalny Zespół20 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Zespół15 zł/os.
Bilet wstępu normalny Pałacyk8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Oficyna8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Dwór8 zł/os.
Bilet wstępu normalny Powozownia8 zł
Bilet wstępu normalny Oranżeria8 zł 
Bilet wstępu ulgowy Pałacyk6 zł 
Bilet wstępu ulgowy Oficyna6 zł 
Bilet wstępu ulgowy Dwór6 zł 
Bilet wstępu ulgowy Powozownia6 zł 
Bilet wstępu ulgowy Oranżeria6 zł 
Przewodnik wszystkie obiekty75 zł/grupa 
Przewodnik jeden obiekt30 zł grupa 

Grupy zorganizowane* na każdy rodzaj zwiedzania zobowiązani są do wcześniejszej rezerwacji godziny oprowadzania przez Przewodnika muzealnego, telefon kontaktowy:  23 671 70 25

Część: C

BILETY WSTĘPU NA IMPREZY KULTURALNE
NazwaCena
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny30 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora35 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Salonik Elizy1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela  Dziecko24 zł/os.    
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Rodzic1 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna5 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty Muzealne20 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna WakacjeTurnus od godz. 9:00 – 16:30 90 zł/dzień  
Bilet wstępu impreza kulturalna Ferie  Turnus od godz. 10:00 – 15:00 80 zł/dzień   

Część: D

INNE OPŁATY
Fotografowanie (sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana                   w Parku)100 zł/sesja (w jednym dniu)
  Usługa konferencyjna38 zł/os. (w jednym dniu)  

Część: E

BILETY BEZPŁATNE (obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w Kasie muzealnej)
Bilety wstępu do Muzeum w dniu nieodpłatnymWejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania
  Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.
 
Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o muzeach, t.j. Dz.U.2022 poz. 385).


§ 2

1. Bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

2. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

7) opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;

8) uczniom szkół, których patronem jest Zygmunt Krasiński (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w  Ciechanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego  w Siekierczynie);

3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są odpowiednio:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta, rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

§ 3

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do odwołania.