Cennik biletów na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

§ 1

bilet normalny – 15 zł

Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika.
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.

bilet ulgowy – 10 zł

Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.

bilet normalny na jeden wybrany obiekt– 6 zł

Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

bilet ulgowy na jeden wybrany obiekt– 5 zł

Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

bilet rodzinny (weekendowy – od piątku do niedzieli):

– 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (w wieku 7 – 16 lat) – 32 zł
– 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 40 zł
– 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 48 zł (każdemu następnemu członkowi rodziny przysługuje bilet ulgowy).

Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika.

Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika

bilet – Karta Dużej Rodziny (dotyczy tylko biletów wstępu do Muzeum)

50 % ceny biletu normalnego/ dorosły
50 % ceny biletu ulgowego/ dziecko

Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika

bilet do podziemi grobowych – 3 zł za osobę.

Zwiedzanie wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.
Podczas Mszy św. oraz nabożeństw nie oprowadza się po podziemiach grobowych.

§ 2

Ceny innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  wynoszą:

– sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w parku – 100,00 zł brutto.

§ 3

Za oprowadzanie turystów indywidualnych oraz grup przez przewodnika muzealnego pobiera się następującą opłatę:

10 zł/os. dla turystów indywidualnych

Oprowadzanie po całym zespole muzealnym: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w  wyznaczonych godzinach

4 zł/os. dla turystów indywidualnych                          

Oprowadzanie w jednym wybranym obiekcie:  Pałacyk, Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach
.

50 zł od grupy zorganizowanej*

Oprowadzanie po całym zespole muzealnym: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

20 zł dla grup zorganizowanych *

Oprowadzanie w jednym wybranym obiekcie: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy do max. 16 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem.

Oprowadzanie przez przewodnika muzealnego grup zorganizowanych odbywa się w godzinach ustalonych podczas dokonania wcześniejszej rezerwacji.

§ 4

 • Bilet za udział w imprezie kulturalnej (np. jednodniowy pobyt, rodzinna niedziela/sobota, spektakl, warsztaty, wakacje, ferie, itp.) wynosi od 5,00 zł/os. do 120 zł/os. w jednym, dniu imprezy, o czym każdorazowo decyduje Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 • Bilet za lekcję muzealną przeprowadzoną w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zaplanowaną na 45 – 60 minut wynosi 3 zł od osoby (maksymalnie 15 osób w grupie), z tym że dla grupy poniżej 15 osób w grupie opłata wynosi 45 zł/grupa. Lekcje odbywają się od wtorku do niedzieli po wcześniejszej rezerwacji.
 • Ceny biletów wstępu na koncerty (sobotnie, niedzielne, spektakle, itp.) w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynoszą od 1,00 zł do 100 zł o czym każdorazowo decyduje Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 • Ceny biletów wstępu w związku z powszechnymi akcjami kulturalnymi, w których za zgodą Dyrektora uczestniczy Muzeum – od 1,00 zł do 5,00 zł.

§ 5

1. Bilet ulgowy przysługuje:

 • 1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 3) nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • 5) kombatantom;
 • 6) opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka z niepełnosprawnością.

2. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

 • 1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • 2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • 3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • 4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 • 5) dzieciom do lat 7;
 • 6) opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 • 7) dzieciom z niepełnosprawnością.

3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są:

 • 1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • 2) legitymacje emeryta, rencisty;
 • 3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • 4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2;
 • 5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1;
 • 6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • 7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • 8) Karta Polaka;
 • 9) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§6

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.

 • 1) W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidualne i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 • 2) Zwiedzanie grupowe w tym dniu z przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy są  odpłatne – zgodnie z cennikiem.”

§ 7

Cennik obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r. do odwołania.

PONIŻEJ CENNIK DO POBRANIA

FORMY PŁATNOŚCI: 
W kasie Muzeum honorowana jest płatność KARTĄ PŁATNICZĄ

Karty płatnicze honorowane są także w Gościńcu Ogrodnika.