Godziny otwarcia Parku:

 • od 01 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w godzinach 7:00 – 22:00
 • październik 2024 r.
  od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 20:00
  od piątku do niedzieli w godzinach 7:00 – 22:00
 • od 01 listopada 2024r. do 31 marca 2025 r. w godzinach 7:00 – 20:00

Szanowni Turyści,
zabytkowy park w Opinogórze ze względu na walory historyczno – przyrodnicze wpisany jest do rejestru zabytków i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. 

Polecamy park Waszej opiece. Liczymy na Państwa pomoc przy zachowaniu porządku, czystości oraz na poszanowanie wszystkich elementów architektury i zieleni parkowej. 
Życzymy udanego wypoczynku.  

Na terenie Muzeum:

 • 1) obowiązuje ruch pieszy, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 • 2) dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą itp. bez wjazdu na trawniki;
 • 3) wjazd innych pojazdów, niż wymienione w pkt. 1 lub 2, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich;
 • 4) kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
 • 5) można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust.2, jeśli będą wykonane w pełnym reżimie sanitarnym i wykorzystane dla celów niekomercyjnych oraz nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym;
 • 6) dzieci na terenie Muzeum przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Muzeum. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 2. Komercyjne wykonywanie zdjęć lub nagrań filmowych na terenie Muzeum możliwe jest w pełnym reżimie sanitarnym po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (23 6717025) lub pocztą elektroniczną (mr@muzeumromantyzmu.pl) terminu i zasad ich wykonania, a także jest odpłatne, zgodnie z Cennikiem biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2020 z dnia 4 września 2020 r.

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 • 1) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 • 2) śmiecenia;
 • 3) niszczenia i uszkadzania roślinności;
 • 4) wzniecania i używania ognia;
 • 5) spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 • 6) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
 • 7) karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych Muzeum;
 • 8) drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie;
 • 9) wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów;
 • 10) wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt;
 • 11) wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.;
 • 12) wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt;
 • 13) zwiedzania Muzeum w grupach zorganizowanych powyżej 28 osób;
 • 14) korzystania z usług przewodnika nie będącego pracownikiem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
 • 15) przebywania na terenie Parku w godzinach zamknięcia (22:00 – 7:00).

O przestrzeganie powyższych zasad dba Straż Muzeum Romantyzmu. Naruszenie powyższych przepisów zagrożone jest karą w trybie i na zasadach określonych w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń. 

Szczegółowy regulamin zwiedzania znajdziecie Państwo tutaj: http://muzeumromantyzmu.pl/regulamin-zwiedzania/