Uprzejmie informujemy, iż w stanie epidemii, do odwołania obowiązuje nowy Regulamin zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Nr 28/2020 z dnia 6.11.2020 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) na podstawie:  Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września  2020 r.dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz  1758 z późn. zm.)

Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) jest wydany przez Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w ramach jego kompetencji, tj. na podstawie § 9 ust. 2 pkt 5) Statutu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

§ 2

 1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako: „Muzeum”), to zespół pałacowo – parkowy,
  w skład którego wchodzi zabytkowy park, w którym znajdują się ekspozycje przyrodnicze (dalej jako: „Park”), posadowione na gruncie budynki muzealne, w których znajdują się ekspozycje muzealne, oraz punkty gastronomiczne.
 2. Zwiedzanie Parku jest bezpłatne.
 3. Przez zwiedzanie rozumie się przebywanie na terenie Parku lub części budynku muzealnego,
  w której znajdują się ekspozycje muzealne.
 4. Godziny otwarcia Parku na czas obowiązywania stanu epidemii zostały skrócone i zwiedzanie Parku jest możliwe codziennie w godzinach 7:00 – 20:00
 5. Plac zabaw czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 20:00. Regulamin placu zabaw stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 z dnia 11 sierpnia 2020 roku.
 6. Od dnia 7listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ekspozycje muzealne w budynkach pozostają zamknięte.
 7. Zamknięte do odwołania pozostają punkty gastronomiczne.

Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

§ 3

Na terenie Muzeum istnieje obowiązek przestrzegania uregulowań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758z późn. zm.), w tym w szczególności:
(…)

§6. 11. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez bibliotekipubliczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:

1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, nie dotyczy:

1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów,o których mowa w ust. 11a.
(…)

15. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1871 zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
(…)

§ 28. 1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5  osób;
2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m  między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 27 ust. 1.(…)

9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.
(…)

§ 26. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

–   dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
–   osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

c) chyba że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z § 27 ust. 1;

(…)

§ 27. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087
i 1517), ust i nosa:
(…)

2)     w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)     na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
(…)

c)     w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2, nie stosuje się w przypadku:
(…)

2)     dziecka do ukończenia 5. roku życia;
3)     osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

(…)

12) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
(…)

5. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1)     konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2)     umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
(…)”

§ 4

1. Na terenie Muzeum istnieje obowiązek przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusemi zachowania dyscypliny społecznej, a także czytania i stosowania regulacji zawartych w ogłoszeniach i komunikatach zamieszczonych na tablicach informacyjnych oraz na bramach wejściowych, zaleca się:

1) ograniczyć korzystanie z ławek parkowych;
2) nie zaleca się dotykać zlokalizowanych na terenie Muzeum urządzeń i rzeczy (w tym np. klamek). Wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem np. Infokioski używać wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
3) zaleca się korzystać w pełnym reżimie sanitarnym z toalet publicznych znajdujących się w podziemiach budynku Zameczku.

§5

 1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień, o których mowa w § 3, sprawują pracownicy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 2. Osoby nie stosujące reżimu sanitarnego i nie reagujące na upomnienia personelu, będą proszone o opuszczenie terenu Muzeum.
 3. Pracownicy Muzeum obowiązani są również do przestrzegania w/w postanowień.

Zasady obowiązujące w Muzeum

§ 6

 1. Na terenie Muzeum:
 2. obowiązuje ruch pieszy, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 3. dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą itp. bez wjazdu na trawniki;
 4. wjazd innych pojazdów, niż wymienione w pkt. 1 lub 2, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich;
 5. kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
 6. można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust.2, jeśli będą wykonane w pełnym reżimie sanitarnym i wykorzystane dla celów niekomercyjnych oraz nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym;
 7. dzieci na terenie Muzeum przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Muzeum. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

7. Komercyjne wykonywanie zdjęć lub nagrań filmowych na terenie Muzeum możliwe jest w pełnym reżimie sanitarnym po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (23 6717025) lub pocztą elektroniczną (mr@muzeumromantyzmu.pl) terminu i zasad ich wykonania, a także jest odpłatne.

§ 7

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 1. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 2. śmiecenia;
 3. niszczenia i uszkadzania roślinności;
 4. wzniecania i używania ognia;
 5. spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 6. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
 7. karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych Muzeum;
 8. drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie;
 9. wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów;
 10. wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt;
 11. wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników
  z gazem, broni palnej i gazowej itp.;
 12. wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt;
 13. przebywania na terenie Parku w godzinach zamknięcia (20:00 – 7:00).

Inne postanowienia

§ 8

Zgody Dyrektora wymaga:

 1. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów oraz innych pojazdów spalinowych na teren Parku,
 2. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.

§ 9

Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, który obowiązuje na całym terenie Muzeum, może zostać nałożony obowiązek opuszczenia Muzeum.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach.

§ 10

O przestrzeganie powyższych zasad dba Wewnętrzna Służba Ochrony Muzeum Romantyzmu,
z zastrzeżeniem§ 5. Naruszenie powyższych przepisów zagrożone jest karą w trybie i na zasadach określonych w art. 143, 144, 145 Kodeksu wykroczeń.

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada  2020 r. do 29 listopada 2020 r.

Poniżej Regulamin do pobrania