Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Nr 6/2021 z dnia 19.03.2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

z uwzględnieniem:

Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2020 r. „Muzea i galerie sztuki” stanowiące wsparcie dla dyrekcji muzeów w zakresie zarządzania instytucją w stanie epidemii COVID-19 oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.)

Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) wprowadzony jest na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i obowiązuje do odwołania.

§ 2

 1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako: „Muzeum”), to zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi zabytkowy park, w którym znajdują się ekspozycje przyrodnicze (dalej jako: „Park”), posadowione na gruncie budynki muzealne, w których znajdują się ekspozycje muzealne oraz punkt gastronomiczny „Gościniec Ogrodnika.
 2. Godziny otwarcia Parku na czas obowiązywania stanu epidemii zostały skrócone i zwiedzanie Parku jest możliwe codziennie w godzinach 7.00-20.00.
 3. Zwiedzanie Parku jest bezpłatne.
 4. Zamknięte do odwołania pozostają ekspozycje muzealne w budynkach.
 5. Gościniec Ogrodnika” pozostaje zamknięty do dnia 29 marca 2021 r., od dnia 30 marca 2021 r. wznawia działalność gastronomiczną wyłącznie w zakresie realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

Ograniczenia, zakazy i nakazy w związku ze stanem epidemii

§ 3

 1. Poza bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania uregulowań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), na terenie Muzeum istnieje obowiązek przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem i zachowania dyscypliny społecznej, a także stosowania przestrzegania regulacji zawartych w ogłoszeniach i komunikatach zamieszczonych na tablicach informacyjnych i na bramach wejściowych Muzeum, w tym w szczególności:
 2. zaleca się korzystać z toalet publicznych znajdujących się w podziemiach budynku Zameczku w pełnym reżimie sanitarnym;
 3. zaleca się ograniczenie korzystania z ławek parkowych;
 4. nie zaleca się dotykać zlokalizowanych na terenie Muzeum urządzeń i rzeczy (w tym np. klamek). Wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem np. Infokioski używać wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego;

Zasady obowiązujące w Muzeum

§ 4

 1. Na terenie Muzeum:
 2. obowiązuje ruch pieszy, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 3. dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą – bez wjazdu na trawniki;
 4. wjazd innych pojazdów, niż wymienione w pkt. 1 lub 2, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich;
 5. kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
 6. można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust.2, jeśli będą wykonane w pełnym reżimie sanitarnym i wykorzystane dla celów niekomercyjnych oraz nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym;
 7. dzieci na terenie Muzeum przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Muzeum. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Komercyjne wykonywanie zdjęć lub nagrań filmowych na terenie Parku możliwe jest
  w pełnym reżimie sanitarnym po uprzednim uzgodnieniu terminu ich wykonania telefonicznie (23 6717025) lub pocztą elektroniczną (mr@muzeumromantyzmu.pl). Jest ono odpłatne, zgodnie z Cennikiem.

Zakazy obowiązujące w Muzeum

§ 5

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 1. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 2. śmiecenia;
 3. niszczenia i uszkadzania roślinności;
 4. wzniecania i używania ognia;
 5. spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 6. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
 7. karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych Muzeum;
 8. drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie;
 9. wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów;
 10. wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt;
 11. wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.;
 12. wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt;
 13. przebywania na terenie Parku w godzinach zamknięcia (20:00 – 7:00).

§ 6

Zgody Dyrektora wymaga:

 1. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów oraz innych pojazdów spalinowych na teren Parku;
 2. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach.
 3. Na osoby nieprzestrzegające Regulaminu, który obowiązuje na całym terenie Muzeum, i nie reagujące na upomnienia personelu może zostać nałożony obowiązek opuszczenia Muzeum.
 4. Naruszenie niektórych postanowień Regulaminu może być zagrożone karą określoną w art. 143, 144, 145 Kodeksu wykroczeń. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawują pracownicy Muzeum.

§ 8

Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2021 r. do odwołania.

Poniżej Regulamin do pobrania