Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu – kontynuacja

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2020 r., przykładem lat ubiegłych zrealizowało zadanie pn.:  Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu – kontynuacja. Projekt był realizowany przy współpracy merytorycznej Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Jest to kontynuacja zadania realizowanego w latach 2018-2019 w ramach Programu Kultura Cyfrowa, sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Realizując niniejszy projekt, udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele:

1. Zespoły ujęte w zadaniu, zostały profesjonalne, zgodne z metodyką archiwalną opracowane merytorycznie, uporządkowane oraz przygotowano do nich adekwatne pomoce ewidencyjne.

W tegorocznym zadaniu zostały opracowane następujące zespoły archiwalne dokumentujące życie i działalność Polaków na wychodźstwie:

– Kongres Polonii Amerykańskiej, którego zawartość w znacznym stopniu  stanowią publikacje i druki związane z działalnością Kongresu na terenie stanu Illinois, ale również organizacji, które istniały wcześniej i weszły w skład KPA; 

– Zjednoczenie Polskie w Niemczech, w którym znalazły się przede wszystkim materiały aktowe, tak rękopiśmienne jak i maszynopisy, m.in. protokoły, regulaminy, okólniki, wykazy, korespondencja dokumentujące działalność Zarządu Głównego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech;

– Zjednoczenie Polsko-Rzymsko Katolickie gdzie oprócz konstytucji, regulaminów oraz protokołów ZPRK   znajdziemy również wydawnictwa jubileuszowe
i materiały pochodzące z Archiwum i Muzeum Zjednoczenia Polsko-Rzymsko Katolickiego w Ameryce.

2. Przeprowadzono Konserwację ratunkową obiektów tego wymagających aby przywrócić im funkcje użytkowe a następnie konserwację profilaktyczną akt w postaci odkwaszenia masowego zasobu metodą bezwodną w technologii Bookkeeper;

3. Przeprowadzono digitalizację materiałów archiwalnych ujętych w zadaniu. W opracowanych 155 jednostkach archiwalnych, wykonano 18 325 skanów o łącznej objętości danych  592 GB. Odwzorowania cyfrowe zostały wykonane zgodnie z przepisami w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych zgodnie ze standardami zawartymi w Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Archiwalnych;

4. Cyfrowa postać dokumentów została zabezpieczona w Centralnym Repozytorium Cyfrowym oraz bezpłatne upubliczniona ich na stronie internetowej www.wyszukajwarchiwach.pl oraz  na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/muzeum-romantyzmu-w-opinogorze

Dzięki tym pracom, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  udostępniło badaczom bogaty materiał źródłowy w postaci cyfrowych zbiorów, dokumentujący życie i działalność Polaków na wychodźstwie oraz trwale i profesjonalnego zabezpieczyło przechowywane materiały archiwalne.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu.”

Realizacja zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Opis zadania: Zadanie polega na profesjonalnym i zgodnym z metodyką archiwalną zabezpieczeniem zbiorów archiwalnych Polonii amerykańskiej przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zbiory polonijne zgromadzone w archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to akta o nieocenionej wartości historycznej spuścizny i dziedzictwa kulturowego, obejmują przede wszystkim dokumentację archiwalną Polonii w Ameryce Północnej i Południowej. Składają się na nie akta wielu organizacji od lat osiemdziesiątych XIX wieku do lat sześćdziesiątych XX wieku, instytucji szkolnych i redakcji kilku czasopism. Założone cele zostaną osiągnięte poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie, zdigitalizowanie oraz udostępnienie zbiorów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego