Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumromantyzmu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane.

Wyłączenia

  • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W celu powiększenia czcionki należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Blekicka, mr@muzeumromantyzmu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 671 70 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
ul.  Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

Do Muzeum najłatwiej jest dojechać samochodem. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Ciechanowie, skąd od poniedziałku do piątku kursuje autobus linii 11. Z Ciechanowa do Opinogóry Górnej jest 11 km.
Przystanek autobusowy i parking i znajdują się w odległości ok. 100 m od głównego wejścia na teren Muzeum.
Drugi parking z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością znajduje się od strony Kościoła.

Do Muzeum prowadzą dwa wejścia, przez bramę główną przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, przy którym to znajduje się pierwszy powyżej opisany parking oraz przez bramę od strony parkingu znajdującego się przy Kościele.

Do wszystkich obiektów na terenie Muzeum prowadzą alejki z kostki granitowej o łupanej strukturze. Pozostałe alejki posiadają utwardzoną nawierzchnię żwirową. 
Ze względu na zabytkowy charakter parku i duże zróżnicowanie terenu alejki są różnej szerokości oraz posiadają różne kąty nachylenia.
W wielu miejscach w parku przy alejkach znajdują się ławki, gdzie może odpocząć.

Do muzeum można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Należy pamięć o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

KASA BILETOWA Muzeum znajduje się w przyziemnej części wieży Zameczku. Można do niej dotrzeć kierując się  alejką wzdłuż muru z czerwonej cegły okalającego przedzamcze.
Dojście posiada znaczne nachylenie terenu oraz nierówną nawierzchnię z kostki granitowej o łupanej strukturze.
Wejście znajduje się na poziomie gruntu. Drzwi otwierają się do wewnątrz. W wejściu w drzwiach znajduje się próg o wysokości ok. 3,5 cm. W pomieszczeniu kasy, tuż za drzwiami, znajduje się stopień z rampą najazdową, dzięki czemu można zjechać w dół, na poziom kasy sklepiku, która obniżona jest w stosunku do wejścia o ok. 15 cm.

TOALETA PUBLICZNA dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku zameczku za kasą biletową Muzeum.

ZAMECZEK

Do wejścia prowadzą schody posiadające 7 stopni oraz kolejny stopień tuż przed drzwiami wejściowymi. W wejściu znajduje się próg o wysokości 3,5 cm. Ekspozycja mieści się w zabytkowym budynku i jego architektura uniemożliwia montaż platformy przychodowej lub rampy. Pracujemy nad wdrożeniem optymalnego rozwiązania jakim jest winda w celu poprawy dostępności architektonicznej budynku.
Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać ze schodołaza gąsiennicowego.
Osoby poruszające się na wózkach elektrycznych czasowo nie mają możliwości wjazdu do Zameczku.
Dojście posiada nawierzchnię z kostki granitowej o łupanej strukturze o znacznym nachyleniu.
Drzwi wewnętrzne miedzy salami mają szerokie przejścia i nie posiadają progów.
Dla osób zwiedzających dostępny jest poziom 0.
Wieża zameczku nie jest dostępna do zwiedzania.
W budynku Zameczku tuż przy wejściu znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

DWÓR

Do wejścia prowadzą schody posiadające 4 stopnie.
Na potrzeby osób z/na wózkach pracownicy rozkładają szyny najazdowe.
Trwają prace nad poprawą dostępności architektonicznej budynku poprzez montaż platformy przyschodowej.  
Dojście posiada nawierzchnię z kostki granitowej o łupanej strukturze.
Dla osób zwiedzających dostępny jest poziom 0 oraz poziom -1.
Na 1 piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe.
W budynku znajduje się winda z oznaczeniami w języku brajla umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi poziomami.
Drzwi wewnętrzne miedzy salami mają szerokie przejścia i nie posiadają progów.
Na poziomie piwnicy jak i 1 pietra znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Na salach ekspozycyjnych jak również w przedsionku budynku znajdują się kanapy wypoczynkowe, na których można odpocząć.

OFICYNA

Do wejścia prowadzą schody posiadające 1 stopień zewnętrzny i 2 stopnie wewnętrzne.
Na potrzeby osób z/na wózkach pracownicy rozkładają szyny najazdowe.
Trwają prace nad koncepcją przebudowy głównego wejścia w celu poprawy dostępności architektonicznej budynku, co nie jest zadaniem łatwym ze względu na zabytkowy charakter obiektu.
Dojście posiada nierówną nawierzchnię z kostki granitowej o łupanej strukturze.
Dla osób zwiedzających dostępny jest poziom 0.
Drzwi wewnętrzne miedzy salami mają szerokie przejścia i nie posiadają progów.
Na salach ekspozycyjnych znajdują się kanapy wypoczynkowe, na których można odpocząć.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

ORANŻERIA

Wejście znajduje się na poziomie gruntu.
Osoba poruszająca się na wózku,  aby dotrzeć do budynku Oranżerii powinna kierować się alejką prowadzącą od budynku dworu w kierunku Kościoła, następnie skręcić w prawą stronę tuż przed bramą wejściową, skąd dotrze do zjazdu (po prawej stronie) prowadzącego wprost do budynku Oranżerii.  Długość trasy to 330 m. Dojście posiada nawierzchnię z kostki granitowej o łupanej strukturze o znacznym nachyleniu oraz w środkowej części utwardzoną nawierzchnię żwirową.
Do głównego wejścia do budynku Oranżerii można się dostać bezpośrednio z poziomu alejki od strony fontanny.
Dla osób zwiedzających dostępny jest poziom 0.
Na 1 piętrze znajduje się sala koncertowa, dostępna na czas odbywania się wydarzeń, gdzie osoby z/na wózkach mogą dostać się windą.
Drzwi wewnętrzne miedzy salami mają szerokie, przejścia i nie posiadają progów.
W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością z opisem w języku brajla oraz winda,

Na ekspozycji wyznaczone są poziome znaki dla osób niewidomych ułatwiające poruszanie się po wystawie, opisy w języku brajla, w kilku miejscach znajdują się puszki z przyciskiem uruchamiającym audiodeskrypcję.
Stanowiska z audiowizualną prezentacją Muzeum wraz z napisami do wysłuchania za pomocą słuchawek.
W Oranżerii znajdują się ławeczki na których można odpocząć oraz wysłuchać nagrań audio wybranych utworów poetyckich Zygmunta Krasińskiego.

POWOZOWNIA

Wejście znajduje się na poziomie gruntu.
Dojście posiada nawierzchnię z kostki granitowej łupanej strukturze o znacznym nachyleniu.
W budynku nie ma toalety.

PTASZARNIA

Obiekty ptaszarni usytuowane są na nieregularnym terenie o różnych poziomach wysokości z nawierzchnią z kostki granitowej o łupanej stukturze. Zwiedzanie wszystkich wolier wymaga pokonania kilkunastu stopni. Na potrzeby osób z/na wózkach pracownicy ochrony Muzeum uruchamiają windę, która umożliwia dotarcie do wszystkich obiektów znajdujących się na terenie ptaszarni.

GOŚCINIEC OGRODNIKA

Do wejścia prowadzą schody posiadające 3 stopnie oraz podjazd dla osób poruszających się z/na wózkach.
W budynku znajduje się toaleta.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Poniżej do pobrania raport GUS