Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumromantyzmu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia

  • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
  • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.  

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W celu powiększenia czcionki należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Blekicka,  mr@muzeumromantyzmu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 671 70 25.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul.  Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra

Do Muzeum prowadzą dwa wejścia:  przez bramę główną przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, oraz od strony parkingu znajdującego się przy kościele parafialnym,  gdzie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wszystkich obiektów na terenie Muzeum prowadzą alejki z kostki  granitowej.
W wielu miejscach w parku znajdują się ławki, gdzie turysta może odpocząć.

KASA BILETOWA znajduje się w przyziemnej części Zameczku.

ZAMECZEK

Wejście do Zameczku stanowi 7 stopni. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołaza gąsiennicowego. Drzwi wewnętrzne miedzy salami mają szerokie przejścia i nie posiadają progów.

W budynku zameczku za kasą sklepiku muzealnego znajduje się toaleta publiczna dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

DWÓR

Do wejścia do budynku Dworu, w którym mieszczą się ekspozycje stałe, czasowe (piwnica, parter) oraz pomieszczenia biurowe na piętrze, prowadzą trzy stopnie. Istnieje możliwość skorzystania z szyn najazdowych. W budynku znajduje się winda. Wszystkie przejścia miedzy poszczególnymi salami ekspozycyjnymi jak również wejście główne do budynku mają szerokości ok. 90 cm z możliwością otworzenia drugich skrzydeł drzwi wewnętrznych. W drzwiach nie ma progów utrudniających przemieszczenie się osób na wózkach inwalidzkich. Na poziomie piwnicy jak i pietra znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na salach ekspozycyjnych jak również w przedsionku budynku znajdują się kanapy wypoczynkowe, na których turysta może odpocząć.

OFICYNA

Do budynku Oficyny prowadzi jeden stopień zewnętrzny i jeden stopień wewnętrzny. Istnieje możliwość skorzystania z szyn najazdowych. Wejście jak i korytarz mają szerokość 120 cm pozostałe wejścia do sal ekspozycyjnych mają szerokości 90 cm z możliwością otworzenia drugich skrzydeł, bez progów utrudniający przemieszczanie.

ORANŻERIA

Do głównego wejścia do budynku Oranżerii można się dostać bezpośrednio z poziomu alejki z kostki granitowej od strony fontanny. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z opisem w języku brajla, winda, wyznaczone są poziome znaki dla osób niewidomych ułatwiające poruszanie się po wystawie, na ekspozycji znajdują się opisy eksponatów w języku brajla.

POWOZOWNIA

W zespole folwarcznym znajduje się Powozownia, do której można dostać się z poziomu alejek parkowych. Ze względu na różnicę poziomów terenu osoby niepełnosprawne zwiedzające zabudowania folwarczne mogą poruszać się alejkami, które wykonane są z kostki granitowej jak również skorzystać z platformy umożliwiającej pokonanie różnicy poziomów (w tym celu konieczne jest wcześniejsze powiadomienie ochrony WSO muzeum).

GOŚCINIEC OGRODNIKA

Na terenie Muzeum znajduję się również gospoda Gościniec Ogrodnika, do  którego osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się rampą dla wózków inwalidzkich znajdującą się przy budynku.

Na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nie ma przeszkód wprowadzenia psa przewodnika posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Poniżej do pobrania raport GUS