REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

§ 1 Regulacje ogólne

 1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako: „Muzeum”), to zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi zabytkowy park, w którym znajdują się ekspozycje przyrodnicze (dalej jako: „Park”), posadowione na gruncie budynki muzealne, w których znajdują się ekspozycje muzealne oraz punkt gastronomiczny „Gościniec Ogrodnika”.
 2. Przez zwiedzanie rozumie się przebywanie na terenie Parku (dalej jako: „zwiedzanie Parku”) lub części budynku muzealnego, w której znajdują się ekspozycje muzealne (dalej jako: „zwiedzanie wnętrz muzealnych”).
 3. Zwiedzanie Parku jest bezpłatne.
 4. Godziny otwarcia Parku: codziennie w godzinach 7:00 – 22:00.
 5. Zwiedzanie wnętrz muzealnych jest płatne, z wyjątkiem dnia wolnego od opłat, tj. wtorku, zgodnie z Cennikiem biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny Szczegółowe godziny i zasady dotyczące zwiedzania wnętrz muzealnych wskazane zostały w § 2.
 6. Sprzedaż biletów uregulowana została w § 3.
 7. Zwrot biletów uregulowany został w § 4.
 8. Plac zabaw czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 22:00.


§ 2 Zwiedzanie wnętrz Muzeum

 1. Kasa oraz sklepik z pamiątkami i artykułami wydawniczymi, są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00. Zwiedzanie całego zespołu wnętrz muzealnych, jak i pojedynczych obiektów możliwe jest od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.
 2. Ostatnie wejście dla Turystów indywidualnych, jak i zarazem ostatnia sprzedaż biletów wstępu na zwiedzanie całego zespołu wnętrz muzealnych we wszystkich dostępnych obiektach możliwe jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum, czyli o godz. 17:00
 3. Ostatnie wejście do obiektów dla grup zorganizowanych*  jest możliwe o godz. 16.30.
 4. Orientacyjny czas trwania zwiedzania całego zespołu wnętrz muzealnych, tj. ekspozycji we wszystkich obiektach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynosi ok. 1,5 godz. Do tego czasu nie jest wliczony czas zwiedzania Krypt.
 5. Kompleksowe oprowadzanie Turystów indywidualnych  przez Przewodnika  muzealnego po wszystkich dostępnych w danym czasie obiektach możliwe jest w następujących godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
 6. Zwiedzanie z Przewodnikiem muzealnym pojedynczych obiektów możliwe jest w godzinach:

  Pałacyk 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
  Oficyna 10:50, 12:50, 14:50, 16:50
  Dwór 11:10, 13:10, 15:10, 17:10
  Powozownia 10:35, 12:35, 14:35, 16:35
  Oranżeria 11:30, 13:30, 15:30, 17:30

 7. Grupy zorganizowane* zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji godziny oprowadzania przez Przewodnika muzealnego.
  Rezerwacje tel. 23 671 70 25 lub mr@muzeumromantyzmu.pl
 8. W dniu, w którym wstęp do Muzeum jest nieodpłatny (tj. wtorek), obowiązuje zwiedzanie indywidualne  i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 9. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy zorganizowanej* w ww. dniu jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 10. Wejście do podziemi grobowych Krasińskich w Kościele  pw. Wniebowzięcia NMP  w Opinogórze możliwe jest WYŁĄCZNIE z Przewodnikiem muzealnym, w godzinach:

  wtorek- piątek: 11.30; 13.30, 15.30
  sobota – niedziela: 13:30; 15:30

 11. Korzystanie z usługi oprowadzania po podziemiach grobowych jest odpłatne – zgodnie  z cennikiem.
 12. W trakcie trwania mszy w kościele nie oprowadza się po podziemiach grobowych.
 13. Muzeum zastrzega możliwość czasowego wyłączenia obiektu lub ekspozycji w tym    podziemi grobowych ze zwiedzania dla Turystów. 

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy od 10 do 45 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem. Grupy powyżej 45 osób są dzielone na mniejsze, dla których zwiedzanie odbywa się równolegle.

§ 3 Sprzedaż biletów

 1. Do wejścia na wystawy stałe i czasowe oraz na wydarzenia kulturalne w Muzeum upoważnia bilet wstępu lub zaproszenie.
 2. Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dostępny jest na stronie internetowej Muzeum oraz w kasie biletowej.
 3. Bilety na zwiedzanie indywidualne lub na wydarzenia kulturalne można kupić w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum.
 4. Rezerwacja biletów na zwiedzanie obowiązuje tylko grupy zorganizowane*. Rezerwacji można dokonać telefoniczne lub drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży online biletów wstępu na ekspozycje oraz wydarzenia kulturalne dostępne są w Regulaminie sprzedaży biletów online Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Zwiedzanie”.
 6. Stosowny bilet wstępu gwarantuje możliwość wejścia do dostępnych w danym czasie budynków muzealnych na ekspozycje stałe.
 7. Na zwiedzanie wystaw czasowych obowiązuje dodatkowa opłata za bilety wstępu. Ceny biletów i regulamin zwiedzania wystaw czasowych ustalone są odrębnymi Zarządzeniami.

§ 4 Zwrot biletów

 1. W przypadku, gdy Zwiedzanie wnętrz muzealnych w wybranym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty zakupionych biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ust. 2.
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za zakupione bilety online dokonywane będą przelewem. Zwroty za bilety opłacone w Kasie Muzeum mogą być dokonane w Kasie Muzeum lub przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie czy też inny termin, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5 Zasady obowiązujące w Muzeum

 1. Na terenie Muzeum:
  1.   obowiązuje ruch pieszy, z zastrzeżeniem pkt. 2;
  2. dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą – bez wjazdu na trawniki;
  3. wjazd innych pojazdów, niż wymienione w pkt. 1 lub 2, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich;
  4. kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
  5. można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2, jeśli będą wykonane i wykorzystane dla celów niekomercyjnych oraz nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym;
  6. dzieci na terenie Muzeum przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Muzeum. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Komercyjne wykonywanie zdjęć lub nagrań filmowych na terenie Muzeum możliwe jest w pełnym reżimie sanitarnym po uprzednim uzgodnieniu terminu ich wykonania telefonicznie(23 6717025) lub pocztą elektroniczną (mr@muzeumromantyzmu.pl). Jest ono odpłatne, zgodnie z Cennikiem.

§ 6 Zakazy obowiązujące w Muzeum

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 1. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 2. Śmiecenia;
 3. Niszczenia i uszkadzania roślinności;
 4. Wzniecania i używania ognia;
 5. Spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 6. Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
 7. Karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych Muzeum;
 8. Drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie;
 9. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów;
 10. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt;
 11. wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.;
 12. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt;
 13. Przebywania na terenie Parku w godzinach zamknięcia (22:00 – 7:00);
 14. Oprowadzania przez Przewodnika nie będącego pracownikiem Muzeum.

§ 7 Zakazy obowiązujące na ekspozycjach muzealnych

Na ekspozycjach muzealnych obowiązują następujące zakazy:

 1. Wnoszenia broni palnej;
 2. Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
 3. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
 4. Palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
 5. Jedzenia i picia;
 6. Zwiedzania przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 7. Prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
 8. Dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
 9. Wchodzenia na dywany i siadania na meblach;
 10. Ślizgania się po posadzkach;
 11. Fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych;
 12. Dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
 13. Fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

§ 8

Zgody Dyrektora wymaga:

 1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów oraz innych pojazdów spalinowych na teren Parku;
 2. Prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach.
 3. Na osoby nieprzestrzegające Regulaminu, który obowiązuje na całym terenie Muzeum, i nie reagujące na upomnienia personelu może zostać nałożony obowiązek opuszczenia Muzeum.
 4. Naruszenie niektórych postanowień Regulaminu może być zagrożone karą określoną w art. 143, 144, 145 Kodeksu wykroczeń. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawują pracownicy Muzeum.

§ 10

Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r. do odwołania.