Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Nr 6/2021 z dnia 19.03.2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

z uwzględnieniem:

Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2020 r. „Muzea i galerie sztuki” stanowiące wsparcie dla dyrekcji muzeów w zakresie zarządzania instytucją w stanie epidemii COVID-19 oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.)

Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) wprowadzony jest na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i obowiązuje do odwołania.

§ 2

 1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako: „Muzeum”), to zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi zabytkowy park, w którym znajdują się ekspozycje przyrodnicze (dalej jako: „Park”), posadowione na gruncie budynki muzealne,
  w których znajdują się ekspozycje muzealne oraz punkt gastronomiczny „Gościniec Ogrodnika”.
 2. Przez zwiedzanie rozumie się przebywanie na terenie Parku (dalej jako: „zwiedzanie Parku”) lub części budynku muzealnego, w której znajdują się ekspozycje muzealne (dalej jako: „zwiedzanie wnętrz muzealnych”).
 3. Zwiedzanie Muzeum odbywa się wyłącznie w pełnym reżimie sanitarnym.
 4. Zwiedzanie Parku jest bezpłatne.
 5. Godziny otwarcia Parku: codziennie w godzinach 7:00 – 22:00.
 6. Zwiedzanie wnętrz muzealnych jest płatne, z wyjątkiem dnia wolnego od opłat, tj. wtorku, zgodnie z Cennikiem biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu Nr 1/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (dalej jako „Cennik”).
 7. Liczba osób zwiedzających wnętrza muzealne uzależniona jest od przelicznika 15 m2 na
  1 osobę w poszczególnym obiekcie Muzeum. Informacja o ilości osób mogących przebywać w poszczególnym obiekcie w jednym czasie zwiedzania dostępna będzie na stronie internetowej Muzeum, kasie biletowej oraz przed wejściem w każdym obiekcie udostępnionym do zwiedzania. Szczegółowe godziny i zasady dotyczące zwiedzania wnętrz muzealnych wskazane zostały w § 3.
 8. Korzystanie z usług Przewodnika muzealnego zawieszone jest do odwołania.
 9. Korzystanie z usług stajni muzealnej zawieszone jest do odwołania.
 10. Plac zabaw czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 22:00. Regulamin placu zabaw stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu Nr 14 z dnia 11 sierpnia 2020 roku.
 11. „Gościniec Ogrodnika” prowadzi działalność gastronomiczną polegającą na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos.

Zwiedzanie wnętrz muzealnych

§ 3

 1. W związku z ograniczoną liczbą biletów wstępu obowiązuje rezerwacja biletów na zwiedzanie wnętrz muzealnych, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji biletów dostępne są na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Zwiedzanie”.
 3. Bilety wstępu bez konieczności rezerwacji można kupić w kasie muzealnej pod warunkiem ich dostępności, która jest uzależniona od zaplanowanej liczby zwiedzających w tym samym czasie.
 4. Kasa oraz sklepik z pamiątkami i artykułami wydawniczymi, są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00, z wyjątkiem przerwy na dezynfekcję w godz. 13:30 – 14:00.
 5. Godziny zwiedzania są następujące:                   
 6. Zwiedzanie wnętrz muzealnych (poza kryptami) w dniach od wtorku do niedzieli odbywa się w następujących godzinach i porządku (ustala się trasę zwiedzania):
1Zameczek10:3012:0013:3015:0016:30
2Powozownia10:5012:2013:5015:2016:50
3Oficyna11:0512:3514:0515:3517:05
4Dwór11:2512:5514:2515:5517:25
5Oranżeria11:4513:1514:4516:1517:45

Maksymalny czas zwiedzania poszczególnych obiektów wynosi 15 min. z wyjątkiem Oranżerii, w której czas zwiedzania wynosi 10 minut. Czas przejścia pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosi ok. 5 min.

2) Zwiedzanie krypt w dniach od wtorku do piątku odbywa się w następujących godzinach:

1) 09:35

2) 14:05

3) Zwiedzanie krypt w soboty i niedziele odbywa się w następujących godzinach:

1) 14:00

2) 15:00

 • Bilet wstępu gwarantuje możliwość wejścia do wszystkich dostępnych
  w danym czasie budynków muzealnych.
 • W przerwach między zwiedzającymi przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni w obiektach.
 • W razie spóźnienia czas zostanie proporcjonalnie odjęty od przewidywanego czasu zwiedzania w danym obiekcie. Muzeum nie gwarantuje możliwości zwiedzania obiektów (których czas zwiedzania minął z powodu spóźnienia zwiedzającego) w tym samym dniu.

Ograniczenia, zakazy i nakazy w związku ze stanem epidemii

§ 4

 1. Poza bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania uregulowań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), na terenie Muzeum istnieje obowiązek przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem i zachowania dyscypliny społecznej, a także stosowania przestrzegania regulacji zawartych w ogłoszeniach i komunikatach zamieszczonych na tablicach informacyjnych i na bramach wejściowych Muzeum, w tym w szczególności:
 2. zaleca się przy wejściu do każdego ze zwiedzanych obiektów użyć środków odkażających zapewnionych przez Muzeum w celu zdezynfekowania rąk, zgodnie
  z instrukcją znajdującą się przy dozownikach;
 3. zaleca się korzystać z toalet publicznych znajdujących się w podziemiach budynku Zameczku w pełnym reżimie sanitarnym;
 4. zaleca się ograniczenie korzystania z ławek parkowych;
 5. nie zaleca się dotykać zlokalizowanych na terenie Muzeum urządzeń i rzeczy (w tym np. klamek). Wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem np. Infokioski używać wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego;
  1. W celu zapewnienia minimum 15 m2 na osobę wprowadzono ograniczenia ilości osób mogących znajdować się w danym czasie w danym obiekcie, zgodnie z tabelą poniżej:
OBIEKTMaksymalna liczba zwiedzających w tym samym czasie
Zameczek10
Dwór30
Oficyna13
Powozownia24
Oranżeria10
Krypty9

Powyższe limity obowiązują w przypadku zwiedzania pojedynczych obiektów,
w przypadku zwiedzania całego zespołu – limit osób, jaki mieści budynek
o najmniejszej powierzchni (nie bierze się pod uwagę krypt, do których bilety sprzedawane są odrębnie).

Zasady obowiązujące w Muzeum

§ 5

 1. Na terenie Muzeum:
 2. obowiązuje ruch pieszy, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 3. dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą – bez wjazdu na trawniki;
 4. wjazd innych pojazdów, niż wymienione w pkt. 1 lub 2, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich;
 5. kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
 6. można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust.2, jeśli będą wykonane w pełnym reżimie sanitarnym i wykorzystane dla celów niekomercyjnych oraz nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym;
 7. dzieci na terenie Muzeum przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Muzeum. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Komercyjne wykonywanie zdjęć lub nagrań filmowych na terenie Muzeum możliwe jest
  w pełnym reżimie sanitarnym po uprzednim uzgodnieniu terminu ich wykonania telefonicznie (23 6717025) lub pocztą elektroniczną (mr@muzeumromantyzmu.pl). Jest ono odpłatne, zgodnie z Cennikiem.

Zakazy obowiązujące w Muzeum

§ 6

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 1. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 2. śmiecenia;
 3. niszczenia i uszkadzania roślinności;
 4. wzniecania i używania ognia;
 5. spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 6. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
 7. karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych Muzeum;
 8. drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie;
 9. wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów;
 10. wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt;
 11. wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.;
 12. wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt;
 13. przebywania na terenie Parku w godzinach zamknięcia (22:00 – 7:00).

§ 7

Zgody Dyrektora wymaga:

 1. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów oraz innych pojazdów spalinowych na teren Parku;
 2. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach.
 3. Na osoby nieprzestrzegające Regulaminu, który obowiązuje na całym terenie Muzeum, i nie reagujące na upomnienia personelu może zostać nałożony obowiązek opuszczenia Muzeum.
 4. Naruszenie niektórych postanowień Regulaminu może być zagrożone karą określoną w art. 143, 144, 145 Kodeksu wykroczeń. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawują pracownicy Muzeum.

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2021 r. do odwołania.

Poniżej Regulamin do pobrania