Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Nr 20/2021 z dnia 07.09.2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

z uwzględnieniem:

Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2020 r. „Muzea i galerie sztuki” stanowiące wsparcie dla dyrekcji muzeów w zakresie zarządzania instytucją w stanie epidemii COVID-19 oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)

Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) wprowadzony jest na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) i obowiązuje do odwołania.

§ 2

 1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako: „Muzeum”), to zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi zabytkowy park, w którym znajdują się ekspozycje przyrodnicze (dalej jako: „Park”), posadowione na gruncie budynki muzealne, w których znajdują się ekspozycje muzealne oraz punkt gastronomiczny „Gościniec Ogrodnika”.
 2. Przez zwiedzanie rozumie się przebywanie na terenie Parku (dalej jako: „zwiedzanie Parku”) lub części budynku muzealnego, w której znajdują się ekspozycje muzealne (dalej jako: „zwiedzanie wnętrz muzealnych”).
 3. Zwiedzanie Muzeum odbywa się wyłącznie w pełnym reżimie sanitarnym.
 4. Zwiedzanie Parku jest bezpłatne.
 5. Godziny otwarcia Parku: codziennie w godzinach 7:00 – 22:00.
 6. Zwiedzanie wnętrz muzealnych jest płatne, z wyjątkiem dnia wolnego od opłat, tj. wtorku, zgodnie z Cennikiem biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ustalenia dnia tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Romantyzmu Nr 2/2021 z dnia 14 maja 2021 r.(dalej jako „Cennik”).
 7. Liczba osób zwiedzających wnętrza muzealne uzależniona jest od przelicznika 15 m2 na 1 osobę w poszczególnym obiekcie Muzeum. Informacja o ilości osób mogących przebywać w poszczególnym obiekcie w jednym czasie zwiedzania dostępna będzie na stronie internetowej Muzeum, kasie biletowej oraz przed wejściem w każdym obiekcie udostępnionym do zwiedzania. Szczegółowe godziny i zasady dotyczące zwiedzania wnętrz muzealnych wskazane zostały w § 3.
 8. Zasady funkcjonowania zajęć hipoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjnych uregulowano w odrębnych regulaminach wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora.
 9. Plac zabaw czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 22:00. Regulamin placu zabaw wprowadzono odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.
 10. „Gościniec Ogrodnika” kontynuuje prowadzenie działalności gastronomicznej według  Procedur dotyczących funkcjonowania gastronomii wprowadzonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

Zwiedzanie wnętrz muzealnych

§ 3

 1. W związku z ograniczoną liczbą biletów wstępu obowiązuje rezerwacja biletów na zwiedzanie wnętrz muzealnych, z zastrzeżeniem ust. 3
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji biletów dostępne są na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Zwiedzanie”.
 3. Bilety wstępu bez konieczności rezerwacji  można kupić w kasie muzealnej pod warunkiem ich dostępności, która jest uzależniona od zaplanowanej liczby zwiedzających w tym samym czasie.
 4. Kasa oraz sklepik z pamiątkami i artykułami wydawniczymi, są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00, z wyjątkiem przerwy na dezynfekcję w godz. 13:30 – 14:00.
 5. Godziny zwiedzania od wtorku do niedzieli są następujące:
  1. Zwiedzanie wnętrz muzealnych (poza kryptami) w dniach od wtorku do niedzieli odbywa się w następujących godzinach i porządku (ustala się trasę zwiedzania):
1Zameczek10:3012:0013:3015:0016:30
2Powozownia10:5012:2013:5015:2016:50
3Oficyna11:0512:3514:0515:3517:05
4Dwór11:2512:5514:2515:5517:25
5Oranżeria11:4513:1514:4516:1517:45

Maksymalny czas zwiedzania poszczególnych obiektów wynosi 15 min. z wyjątkiem Oranżerii, w której czas zwiedzania wynosi 10 minut. Czas przejścia pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosi ok. 5 min.

2) Zwiedzanie krypt w dniach od wtorku do piątku odbywa się w następujących godzinach:

1) 10:05
2) 14:05

3) Zwiedzanie krypt w soboty i niedziele odbywa się w następujących godzinach:

1) 14:00
2) 15:00

6. Bilet wstępu gwarantuje możliwość wejścia do wszystkich dostępnych nw danym czasie budynków muzealnych na ekspozycje stałe.

7. Na zwiedzanie wystaw czasowych obowiązuje dodatkowa opłata za bilety wstępu. Ceny biletów i regulamin zwiedzania wystaw czasowych ustalone są odrębnymi Zarządzeniami.

8. Korzystanie z usługi zwiedzania podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z Cennikiem

9. W przerwach między Zwiedzającymi przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni w obiektach.

10. W razie spóźnienia czas zostanie proporcjonalnie odjęty od przewidywanego czasu zwiedzania w danym obiekcie. Muzeum nie gwarantuje możliwości zwiedzania obiektów (których czas zwiedzania minął z powodu spóźnienia Zwiedzającego) w tym samym dniu.

11. Oprowadzanie przez Przewodnika muzealnego odbywa się następująco:  10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, z tym że godz. 10:30 preferowana jest dla oprowadzania grup zorganizowanych*.

12. Muzeum przyjmuje zapisy grup zorganizowanych maksymalnie 50 osobowych*. Oprowadzanie przez Przewodnika Muzealnego odbywa się w grupach zorganizowanych maksymalnie do 25 osób, w zależności od ilości osób, jakie może przyjąć poszczególny obiekt (zwiedzanie pojedynczych obiektów), a w przypadku zwiedzania całego zespołu istnieje konieczność podziału grupy zorganizowanej 50 osób na  4  mniejsze grupy w celu zapewnienia minimum 10 m2 na osobę mogących znajdować się w danym czasie w danym obiekcie (uzależnione jest to od wielkości najmniejszego obiektu).Przy takim podziale każda z powstałych grup z podziału grupy zapisanej płaci za usługę przewodnicką zgodnie z Cennikiem Cennikiem.

13. Prelekcja Przewodnika odbywa się każdorazowo przed obiektem na powietrzu, następnie Zwiedzający wchodzą po kolei do sal zgodnie z kierunkiem zwiedzania Zachowując limit ilości osób mogących przebywać w danym czasie w konkretnej sali.

14. Grupy zorganizowane* zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji dnia zwiedzania, godziny oraz usługi przewodnickiej. W dniach od wtorku do piątku dla grup zorganizowanych preferowana jest godzina 8:30 i 10:30, a pozostałe godziny dedykowane są dla turystów indywidualnych. W soboty i niedziele preferowana jest godzina 10:30 dla grup zorganizowanych.

15. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości, aby grupa zorganizowana* uczestniczyła w zwiedzaniu całego zespołu pałacowo – parkowego w dniach wtorek – piątek na godz. 8.30 lub 10.30, a w soboty i niedziele na godz. 10:00 lub poszczególnych jego obiektów dla zwiedzania, które kompleksowo rozpoczyna się w tych właśnie godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Turystycznej i Promocji, istnieje możliwość zwiedzania o innej godzinie,  jednak zgodnie z wyznaczonym harmonogramem zwiedzania właściwym dla każdego
z obiektów. Preferowana jest płatność przelewem na rachunek Muzeum, na 7 dni przed zwiedzaniem

16. Jeżeli usługa przewodnicka została zarezerwowana na konkretną godzinę przez grupę zorganizowaną*, to nie ma możliwości sprzedaży usługi przewodnickiej dla turystów indywidualnych w tym samym czasie. Oprowadzanie przez Przewodnika muzealnego turystów indywidualnych odbywa się analogicznie do oprowadzania grupowego
z zachowaniem zasad 15 m2 na osobę mogących znajdować się w danym czasie w danym obiekcie oraz reżimu sanitarnego.

17. W dniu, w którym wstęp do muzeum jest nieodpłatny (tj. wtorek), obowiązuje zwiedzanie indywidualne  i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.

18. Zwiedzanie grupy zorganizowanej* w tym dniu z Przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy zorganizowanej* są  odpłatne – zgodnie z cennikiem.

19. W trakcie trwania mszy w Kościele Parafialnym w Opinogórze nie ma oprowadzania po podziemiach grobowych oraz w Kościele.

20. Ostatnie wejście na zwiedzanie całego zespołu wnętrz muzealnych we wszystkich dostępnych obiektach możliwe jest do godz. 16:30, natomiast ostatnie wejście na zwiedzanie poszczególnych obiektów odbywa się wg harmonogramu zwiedzania w tabeli wskazanej w § 3 ust. 5, pkt 1,
Czas trwania zwiedzania całego zespołu wnętrz muzealnych, tj. ekspozycji we wszystkich obiektach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynosi ok. 1,5 godz. Do tego czasu nie jest wliczony czas zwiedzania Krypt.

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy do max. 16 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem na zwiedzanie całego zespołu pałacowo – parkowego, lub grupy w innej liczebności max. 50 osób, które chcą zwiedzać poszczególne obiekty, zgodnie z limitem obowiązującym w poszczególnych obiektach (limity wskazane w§ 4 ust. 2).

21. Muzeum zastrzega możliwość czasowego wyłączenia obiektu lub ekspozycji w tym Krypt ze zwiedzania dla Turystów.

Ograniczenia, zakazy i nakazy w związku ze stanem epidemii

§ 4

 1. Poza bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania uregulowań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.),na terenie Muzeum istnieje obowiązek przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem i zachowania dyscypliny społecznej, a także stosowania przestrzegania regulacji zawartych w ogłoszeniach i komunikatach zamieszczonych na tablicach informacyjnych i na bramach wejściowych Muzeum, w tym w szczególności:
  1. zaleca się przy wejściu do każdego ze zwiedzanych obiektów użyć środków odkażających zapewnionych przez Muzeum w celu zdezynfekowania rąk, zgodnie
   z instrukcją znajdującą się przy dozownikach;
  2. zaleca się korzystać z toalet publicznych znajdujących się w podziemiach budynku Zameczku w pełnym reżimie sanitarnym;
  3. zaleca się ograniczenie korzystania z ławek parkowych;
  4. nie zaleca się dotykać zlokalizowanych na terenie Muzeum urządzeń i rzeczy (w tym np. klamek). Wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem np. Infokioski używać wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 2. W celu zapewnienia minimum 15 m2 na osobę wprowadzono ograniczenia ilości osób mogących znajdować się w danym czasie w danym obiekcie, zgodnie z tabelą poniżej:
OBIEKTMaksymalna liczba zwiedzających w tym samym czasie
Zameczek16
Dwór41
Oficyna20
Powozownia36
Oranżeria16
Krypty14

Powyższe limity obowiązują w przypadku zwiedzania pojedynczych obiektów, w przypadku zwiedzania całego zespołu – limit osób, jaki mieści budynek o najmniejszej powierzchni (nie bierze się pod uwagę krypt, do których bilety sprzedawane są odrębnie).

Zasady obowiązujące w Muzeum

§ 5

 1. Na terenie Muzeum:
  1. obowiązuje ruch pieszy, z zastrzeżeniem pkt. 2;
  2. dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą – bez wjazdu na trawniki;
  3. wjazd innych pojazdów, niż wymienione w pkt. 1 lub 2, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich;
  4. kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym;
  5. można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust.2, jeśli będą wykonane w pełnym reżimie sanitarnym i wykorzystane dla celów niekomercyjnych oraz nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym;
  6. dzieci na terenie Muzeum przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Muzeum. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Komercyjne wykonywanie zdjęć lub nagrań filmowych na terenie Muzeum możliwe jest
  w pełnym reżimie sanitarnym po uprzednim uzgodnieniu terminu ich wykonania telefonicznie (23 6717025) lub pocztą elektroniczną (mr@muzeumromantyzmu.pl). Jest ono odpłatne, zgodnie z Cennikiem.

Zakazy obowiązujące w Muzeum

§ 6

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 1. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 2. śmiecenia;
 3. niszczenia i uszkadzania roślinności;
 4. wzniecania i używania ognia;
 5. spożywania alkoholu lub środków odurzających;
 6. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
 7. karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych Muzeum;
 8. drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie;
 9. wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów;
 10. wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt;
 11. wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.;
 12. wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt;
 13. przebywania na terenie Parku w godzinach zamknięcia (22:00 – 7:00);
 14. oprowadzania przez przewodnika nie będącego pracownikiem Muzeum;

§ 7

Na ekspozycjach muzealnych obowiązują następujące zakazy:

 1. wnoszenia broni palnej,
 2. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
 3. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 4. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
 5. jedzenia i picia,
 6. zwiedzania przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 7. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych,
 8. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 9. wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
 10. ślizgania się po posadzkach,
 11. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych,
 12. dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
 13. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

§ 8

Zgody Dyrektora wymaga:

 1. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów oraz innych pojazdów spalinowych na teren Parku;
 2. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach.
 3. Na osoby nieprzestrzegające Regulaminu, który obowiązuje na całym terenie Muzeum, i nie reagujące na upomnienia personelu może zostać nałożony obowiązek opuszczenia Muzeum.
 4. Naruszenie niektórych postanowień Regulaminu może być zagrożone karą określoną w art. 143, 144, 145 Kodeksu wykroczeń. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu sprawują pracownicy Muzeum.

§ 10

Regulamin obowiązuje od dnia 7 września 2021 do odwołania.

Poniżej Regulamin zwiedzania do pobrania