Tytuł zadania:

„Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu.”

Realizację zadania  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Opis zadania: Zadanie polega na profesjonalnym i zgodnym z metodyką archiwalną zabezpieczeniem zbiorów archiwalnych Polonii amerykańskiej przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zbiory polonijne zgromadzone w archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to akta o nieocenionej wartości historycznej spuścizny i dziedzictwa kulturowego, obejmują przede wszystkim dokumentację archiwalną Polonii w Ameryce Północnej i Południowej. Składają się na nie akta wielu organizacji od lat osiemdziesiątych XIX wieku do lat sześćdziesiątych XX wieku, instytucji szkolnych i redakcji kilku czasopism.Założone cele zostaną osiągnięte poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie,zdigitalizowanie oraz udostępnienie zbiorów.

Tytuł zadania:

Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Rodzaj zadania: wyposażenie pracowni konserwatorskiej.

Misją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest m.in. ochrona i zabezpieczenie przed zniszczeniem posiadanych eksponatów, dbając o zachowanie ich dawnego uroku, aby pozostały jak najdłużej w stanie niezmienionym dla przyszłych pokoleń. Istnieje zatem konieczność objęcia opieką konserwatorską obiektów będących częścią ekspozycji, jak również zabytków przechowywanych w magazynach. Zbiory Muzeum wymagają podjęcia działań konserwatorskich w różnym zakresie, głównie prewencyjnym, przeciwdziałającym procesom destrukcyjnym. Mając na uwadze dobro muzealiów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze został powołany do życia Dział Konserwacji, do którego zadań należy sprawowanie opieki i konserwacja eksponatów, wykonanych z drewna, metalu i kamienia.

Jeszcze w listopadzie 2019 r. Muzeum złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Został on pozytywnie rozpatrzony, a dzięki pozyskanym środkom z MKiDN oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Muzeum zakupiło niezbędne wyposażenie do pracowni konserwatorskiej.

Projekt dotyczy zakupu następujących urządzeń i sprzętów w celu utworzenia pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: urządzenie do nawilżania i oczyszczania powietrza, odciąg do pyłów, odkurzacz mobilny oraz worek wielorazowego użytku, lampę stojącą, stół stolarski, krzesła laboratoryjne, okulary z lupą, elektryczne urządzenie wielofunkcyjne typu Dremel; urządzenia do obróbki drewna: szlifierki, wkrętarko-wiertarki, osprzęt do wiertarko-wkrętarki, piłę ukośnicę, pilarkę taśmową i stołową, frezarki: górnowrzecionowa, stołową, do wykonywania połączeń oraz asortyment łączników wraz z frezami, wiertarkę kolumnową, mikronarzędzia, wyrzynarka dwubiegunowa, szlifierka taśmowa, tarczowa piła stołowa; wyrówniarko-grubiarkę, narzędzia ręczne: ściski, dłuta, strugi; szlifierkę do metalu, opalarkę; lampy fotograficzne, laptop z oprogramowaniem oraz drukarkę do wykonywania dokumentacji konserwatorskiej.

Nabyte sprzęty i urządzenia umożliwią rozszerzenie działań Muzeum, przyczynią się do wprowadzenia właściwych standardów w zakresie profilaktyki i praktyki konserwacji, jak również prowadzenia dokumentacji konserwatorskiej. Zapewnią one pracownikom większy komfort, bezpieczeństwo pracy oraz rozwój osobisty. Przede wszystkim jednak pozwolą na odpowiednią konserwację obiektów zabytkowych, a w konsekwencji ich popularyzację na ekspozycjach muzealnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tytuł zadania:

Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu – kontynuacja

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w latach 2018-2019 w ramach Programu Kultura Cyfrowa, finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w zakresie którego zostaną zdigitalizowane i udostępnione kolejne zespoły pochodzące z archiwum polonijnego Muzeum Romantyzmu.

Niniejsze zadanie polega na profesjonalnej i zgodnej z metodyką archiwalną digitalizacji, udostępnieniu oraz upowszechnieniu zbioru archiwaliów przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich. W zadaniu zostaną ujęte zespoły o nieocenionej wartości historycznej, dokumentujące życie i działalność Polaków na wychodźstwie oraz zachowaną spuściznę i dziedzictwo kulturowe Polonii amerykańskiej i europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie, digitalizację oraz bezpłatne udostępnienie zespołów.

Łączny koszt realizacji projektu: 58 740,00 zł
Środki MKiDN: 15 000,00 zł
Dotacja celowa SWM: 43 740,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji i Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.