Inicjatorem  programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program będzie realizowany w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i jest kierowany wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego. 


W jego ramach osoby niepełnosprawne i towarzyszący im opiekunowie będą mogli skorzystać z oferty Muzeum kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami i 1 zł za bilet dla towarzyszącego jej jednego opiekuna.

Przed zakupem biletu należy każdorazowo:

  • zapoznać się z ofertą naszego Muzeum (np. na jej stronie internetowej) i ustalić jej dostępność pod kątem indywidualnych potrzeb;
  • skontaktować się z nami (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i uzyskać potwierdzenie możliwości zakupu biletu na daną ofertę – przy zakupie przez stronę internetową.

Zakup biletu bez wcześniejszego ustalenia dostępności oferty lub możliwości zakupu biletu zagrożony jest brakiem możliwości skorzystania z oferty. Za niewykorzystany bilet zarówno przez osobę z niepełnosprawnościami jak i opiekuna nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

Warunkiem skorzystania z programu jest:

okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, to jest dokument wydany przez właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (do udziału w programie nie uprawnia okazanie legitymacji wydanej przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA w związku z orzeczeniem rentowym)

złożenie w muzealnej kasie (mieszczącej się w Zameczku) oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego (oświadczenie musi złożyć osoba z niepełnosprawnościami oraz opiekun), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu

Prosimy o pobranie i zapoznanie się z następującymi załącznikami:

Kupując bilet za wydarzenie, które odbywa się w Muzeum, np. Koncert Niedzielny, Rodzinna Niedziela niepełnoprawny i jego opiekun są uprawnieni do zwiedzania Muzeum indywidualnie lub z przewodnikiem w tym samym, w którym odbywa się wydarzenie – zakres korzystania z oferty trzeba wyraźnie wskazać w oświadczeniu.

Kupując bilet na zwiedzanie oraz na zwiedzanie z przewodnikiem niepełnosprawny i jego opiekun są uprawnieni do zwiedzania muzeum indywidualnie lub z przewodnikiem, w zależności od tego, co wykażą w oświadczeniu.

Jeśli niepełnosprawny i jego opiekun chcą zwiedzać Muzeum w dniu, w którym odbywa się w Muzeum wydarzenie, należy kupić bilet w zakładce na to wydarzenie, gdyż miejsca na wydarzenia są numerowane i nie ma możliwości skorzystania z nich bez zakupu biletu konkretnie na to wydarzenie. Bilet zakupiony na zwiedzania lub zwiedzanie z przewodnikiem w dniu wydarzenia nie daje możliwości udziału w wydarzeniu, które odbywa się w Muzeum w tym samym dniu. Tu niezbędnym jest zakup biletu na wydarzenie, który z kolei daje wspomnianą możliwość zwiedzania muzeum indywidualnie i z przewodnikiem.

Przed przyjazdem do naszego Muzeum zachęcamy do zapoznania się z deklaracją dostępności.

Tłumaczenia treści głównej informacji oraz załączników – w PJM oraz w ETR: