OFERTA STAJNI:

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII

W ramach zajęć:

 • hipoterapia
 • hipoterapeutyczne przejażdżki konne

Dla dzieci oferujemy przejażdżki od 5 do 30 min., podczas których dziecko wykonuje ćwiczenia pomagające oswoić się ze zwierzęciem.

Nad uczestnikami zajęć oraz końmi czuwa wykwalifikowany instruktor hipoterapii. Stajnia znajduje się na terenie Folwarku obok placu zabaw dla dzieci.

CENNIK OFERTY STAJNI:

HIPOTERAPIA: 30 min. zajęć 30 zł

KARNET NA HIPOTERAPIĘ – 10 zajęć po 30 min. – 270 zł (karnet ważny 2 miesiące od daty zakupu)

PRZEJAŻDŻKA HIPOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI – 5 min – 5 zł

Nabycie biletu/karnetu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach hipoterapii w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Opłatę za uczestnictwo w zajęciach należy uiścić w KASIE MUZEUM zgodnie z godzinami jej otwarcia:
Wtorek – Niedziela
8.00 – 16.00
przerwa na dezynfekcję: 11.30 – 12.00

Opłata może zostać dokonana w dniach wcześniejszych niż dzień zajęć. Istnieję również możliwość wykonania przelewu na konto w terminie na 5 dni przed planowanymi zajęciami z odbiorem biletu u instruktora hipoterapii. Uiszczona zapłata nie podlega zwrotowi, może jednak zostać zarachowana na poczet przyszłych zajęć.

Zapisy pod numerem tel: 513 124 332

Zgłoszenia przyjmujemy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Prosimy o informowanie instruktora o ewentualnym spóźnieniu się na jazdę lub o jej odwołaniu najpóźniej godzinę przed planowanymi zajęciami.

Z zajęć hipoterapii można korzystać:

 • od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00 w zależności od dostępności instruktora.

NASZE KONIE:

Obecnie w naszej stajni mieszkają dwa konie rasy Huculskiej: wałach Pinus i klacz Pliszka z Huculskiej Ostoi. Konie są bardzo przyjacielskie, uwielbiają zarówno dzieci jak i dorosłych. Konie huculskie (hc) są to konie typu prymitywnego. Rasa ta wywodzi się z Karpat. Konie tej rasy mają masywną i krępą budowę, są większe i cięższe od koników polskich. Wzrost waha się od 130 do 145 cm. Rasa ta występuje głównie w maści karej, gniadej, srokatej, myszatej i bułanej. Są to konie łatwe w utrzymaniu. Rasę tą cechuje wysoka odporność i dobre zdrowie. Konie huculskie są wszechstronne ze wskazaniem na rajdy, hipoterapie i zaprzęg. Rasa ta hodowana jest w państwowych stadninach w Gładyszowie, Orzechowej oraz w prywatnych hodowlach. Konie huculskie można spotkać w dzikich stadach na terenie Bieszczad.

Pinus jest myszatym wałachem rasy huculskiej. Uwielbia pracę z ludźmi, a w szczególności uwielbia dostawać smakołyki po zakończonej pracy. Ma 9 lat, jest wyjątkowo cierpliwy i odważny. Pracuje u nas jako koń hipoterapeuta oraz jako koń rekreacyjny, w czym się doskonale sprawdza. 

Pliszka z Huculskiej Ostoi, to myszata klacz rasy Huculskiej. Ma 8 lata, czyli jest młodym koniem, który dopiero zaczyna pracę z jeźdźcem. Pliszka jest młodszą siostrą Pinusa. Pracuje obecnie jedynie pod osobami samodzielnie jeżdżącymi i tak jak brat uwielbia smakołyki. W naszym stadzie to ona jest przywódcą. 

Poniżej regulamin do pobrania

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH HIPOTERAPII W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE na czas obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

§ 1.

PREAMBUŁA

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa procedury bezpieczeństwa na terenie zespołu pałacowo – parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (dalej jako: „Muzeum”) w okresie pandemii SARS-CoV-2, obowiązujące wszystkich uczestników zajęć hipoterapii, w szczególności: rodziców/opiekunów, dzieci, ale także pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

2.  Celem procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w zajęciach w jak największym stopniu, m.in. poprzez zminimalizowanie zagrożenia zakażenia SARS-CoV-2.

§ 2.

ZAJĘCIA HIPOTERAPII – ZASADY OGÓLNE

 1. Na zajęcia hipoterapii należy zapisywać się osobiście lub telefonicznie, najpóźniej trzy dni przed planowanym przyjazdem. Nie stosowanie się do tych zaleceń może spowodować brak wolnego miejsca.
 2. W zajęciach hipoterapii uczestniczą konie, a z tym wiąże się ryzyko utraty zdrowia i choć Muzeum dokłada najwyższych starań, by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Muzeum posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. Ubezpieczenie indywidualne uczestników pozostaje w gestii jeżdżących lub ich opiekunów prawnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała powstałe podczas zajęć lub przebywania na terenie, na którym odbywają się zajęcia hipoterapii.
 3. W trakcie zajęć hipoterapii należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora i obsługi.
 4. W pobliżu koni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 
 5. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Muzeum tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 6. Na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać, wykonywać gwałtownych ruchów, krzyczeć, wprowadzać agresywnych psów, psów bez smyczy, itp.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni.
 8. W przypadku nieobecności instruktora zabrania się wchodzenia na padok oraz wyprowadzania koni.
 9. Zabrania się wprowadzania psów na teren, na którym odbywają się zajęcia hipoterapii.
 10. Za zniszczenia mienia stajni sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności  materialnej.
 11. Poza godzinami prowadzenia zajęć na terenie, na którym odbywają się zajęcia hipoterapii mogą przebywać tylko upoważnieni przez Dyrektora Muzeum pracownicy.
 12. Muzeum nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju uwzględniającego warunki atmosferyczne. Najlepsze są spodnie miękkie, nie śliskie, bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek oraz buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające za kostkę. Podczas jazdy każdy uczestnik zajęć musi mieć kask lub toczek (dla osób nieposiadających własnego istnieje możliwość wypożyczenia).
 14. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny zajęć, jeżeli uczestnik się spóźni ma zajęcia krótsze o określoną liczbę minut spóźnienia, płacąc pełną kwotę za całość zajęć.
 15. Na zajęcia należy przyjechać co najmniej 15 minut wcześniej niż godzina planowanej jazdy, aby dokonać stosownych formalności.
 16. Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora. Nie należy bać się prosić o pomoc.
 17. Instruktor ma prawo zażądać od uczestnika, rodzica lub opiekuna zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, by dziecko lub uczestnik uczęszczał na zajęcia hipoterapii i ma prawo, w wypadku wszelkich wątpliwości, omówić sposób prowadzenia zajęć, jeśli stan zdrowia dziecka lub uczestnika budzi jego niepokój.
 18. Instruktor nie odpowiada za osoby towarzyszące uczestnikowi zajęć, w szczególności za dzieci.
 19. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa, postanowień Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla koni i innych uczestników zajęć zostaną poproszone o opuszczenie terenu na którym odbywają się zajęcia hipoterapii.
 20. Zajęcia należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć. Dla osób posiadających karnety niewykorzystane zajęcia mogą być przeniesione na inny termin do końca ważności karnetu. Nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystane zajęcia z karnetu w przypadku rezygnacji. Zajęcia nieodwołane lub odwołane w dniu jej planowania odbycia przepadają.

§ 3.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Rodzice/ opiekunowie prawni:

 1. przekazują hipoterapeucie informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne tzn. czy stan zdrowia dziecka jest dobry, czy dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 2. nie posyłają dziecka na zajęcia hipoterapii, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. przyprowadzają na zajęcia tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 4. stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka na zajęcia hipoterapii, jeśli dziecko wcześniej chorowało.

§ 4.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ HIPOTERAPII W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 1. Przy organizowaniu zajęć hipoterapii obowiązują takie same zasady, jak w organizacji pracy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynikające z powszechnie obowiązujących norm w tym zakresie, a ponadto te, które są wymienione poniżej.
 2. Zajęcia hipoterapii są organizowane stacjonarnie dla dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali gotowość przyprowadzenia dzieci na zajęcia.
 3. Zaleca się, aby dziecko przyprowadzała tylko jedna osoba i przychodziła tylko z dzieckiem mającym uczestniczyć w zajęciach hipoterapii.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien dokonać dezynfekcji rąk. Opiekun odpowiada za  dezynfekcję rąk u dziecka płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny nosić maseczki, w które wyposażają opiekunowie we własnym zakresie, z wyłączeniem tych przypadków, dla których przepisy prawa zwalniają z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, hipoterapeuta ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia i poinformować opiekuna o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 7. Dziecko przyprowadzane jest w czystym ubraniu.
 8. Opiekun dziecka zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. Jeżeli dystans ten nie może być zachowany opiekun zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.
 9. Zaleca się rezygnację z pomocy w asekuracji przez opiekunów. Tylko w uzasadnionych przypadkach opiekun może uczestniczyć w zajęciach; rodzic zobowiązany jest wtedy do zakrywania ust i nosa.
 10. Dzieci przyprowadzane są na ustaloną wcześniej godzinę i odbierane punktualnie, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia w sytuacji spotkania z innym dzieckiem i/ lub jego opiekunem.
 11. Zajęcia będą się odbywać w systemie: jedno dziecko, jeden hipoterapeuta oraz osoba prowadząca konia. 
 12. Obowiązuje zakaz wstępu do stajni i siodlarni.
 13. Hipoterapeuta i osoba prowadząca konia powinny odkażać ręce/zmieniać rękawiczki po każdym uczestniku zajęć.
 14. Hipoterapeuta i osoba prowadząca konia powinni nosić maseczki podczas zajęć z dziećmi młodszymi, z którymi pozostają w bliskim kontakcie.
 15. W celu zapobiegania przenoszenia zakażenia hipoterapeuta:
  1. odkaża pomoce dydaktyczne i wszelkie inne przedmioty np. szczotki, obrazki, ringa, piłki, sprzęt jeździecki (wodze, kask, pas woltyżerski, siodło, bat) po każdym uczestniku zajęć.
  2. zachowuje minimum 15 minutowe odstępy między zajęciami.
 16. Opiekunowie wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać na zajęcia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 17. Opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem w dostępnej przy placu ćwiczeń łazience, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 18. Opiekunowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Na ile rozwój psychofizyczny dziecka na to pozwala.

§ 5.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 06 – 406 Opinogóra Górna, ul. Zygmunta Krasińskiego 9 (dalej jako „Administrator”);
  2. Osobą zajmującą się danymi osobowymi u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, e‑mail: iod@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w szczególności: w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń,
   2. promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach,
   3. realizacji zajęć hipoterapii, w tym obsługi księgowej,
   4. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
   5. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,
   6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO;
  5. Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie wydarzeń kulturalnych, zajęć hipoterapii, zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody;
  6. Odbiorcą danych osobowych będą:
   1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
   2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,
   3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
   4. media, wydawnictwa, agencje reklamowe;
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
  9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Uczestnictwo w zajęciach hipoterapii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa wizerunku w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) powyżej.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Zajęciach hipoterapii oferowanych przez Muzeum jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
  1. Należy zapoznać się również z Regulaminem zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
  2. Regulaminy są dostępne na stronie Muzeum: www.muzeumromantyzmu.pl.
  3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
  4. Z treścią Regulaminu zapoznani zostali pracownicy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

§ 7.

Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2021 r. do odwołania.