Struktura

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Dział Administracji


1. Do zadań Działu Administracji należy prowadzenie spraw związanych
z zatrudnieniem, zamówieniami publicznymi oraz obsługą biurową Muzeum, a w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników (przyjęcia, zwolnienia, przeszeregowania, gratyfikacje i odprawy, ewidencja zwolnień lekarskich, urlopów i innych absencji, ewidencja czasu pracy, organizowanie i ewidencja obowiązkowych badań lekarskich, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, kompletowanie i składanie do właściwych oddziałów ZUS dokumentów osób ubiegających się o  emeryturę lub rentę, itp.);

2)      prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;

3)      prowadzenie sprawozdawczości i statystyki osobowej;

4)      prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz organizowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony ppoż.;

5)      wnioskowanie do publicznych służb zatrudnienia o środki finansowe oraz o formy aktywizacji zawodowej wspierające zatrudnienie w Muzeum;

6)      prowadzenie dokumentacji z otrzymanych form wsparcia ze służb zatrudnienia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz ich rozliczenie i sprawozdawczość;

7)      przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych oraz o udzielanie zamówień nie podlegających prawu zamówień publicznych;

8)      sporządzanie kompleksowej dokumentacji przetargowej oraz sporządzanie sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach oraz planu zamówień publicznych;

9)      udzielanie informacji publicznej;

10)  ochrona informacji niejawnych;

11)  prowadzenie dokumentacji spraw sądowo – administracyjnych, dla których Muzeum jest stroną w sprawie;

12)  prowadzenie ewidencji, przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i instrukcji Muzeum oraz przygotowywanie ich projektów;

13)  rozpatrywanie skarg i wniosków;

14)  przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych, ewidencja oraz monitorowanie okresów ich trwania;

15)  prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji z zakresu procedur kontroli zarządczej Muzeum;

16)  prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną i sprawowanie pieczy nad archiwum zakładowym;

17)  zapewnienie czystości i porządku w obiektach Muzeum;

18)  prowadzenie współpracy z innymi działami i komórkami organizacyjnymi Muzeum;

19)  prowadzenie współpracy z instytucjami w zakresie realizowanych zadań Działu;

20)  opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu.

2.      Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1)      prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

2)      sprawowanie pieczy nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum;

3)      gromadzenie dokumentacji dotyczącej spraw bieżących i w przewidzianych terminach przekazywanie jej do archiwum;

4)      prowadzenie rejestru pieczęci;

5)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Muzeum;

6)      udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Muzeum.

 
Pracownicy Działu Administracji

Kierownik Działu Administracji
Monika Salamon - Miłoboszewska
e-mail: monika.miloboszewska@muzeumromantyzmu.plSpecjalista do spraw administracji personalnej
Wiesława Dorota Lipka
e-mail: dorota.lipka@muzeumromantyzmu.pl


Referent
Ewa Pielech
e-mail: ewa.pielech@muzeumromantyzmu.pl


Sekretariat Muzeum Romantyzmu
referent 
Agnieszka Kowalska
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl
tel.: 23 671 70 25
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line