Tytuł zadania:

„Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu.”

Realizacja zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Opis zadania:Zadanie polega na profesjonalnym i zgodnym z metodyką archiwalną zabezpieczeniem zbiorów archiwalnych Polonii amerykańskiej przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zbiory polonijne zgromadzone w archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to akta o nieocenionej wartości historycznej spuścizny i dziedzictwa kulturowego, obejmują przede wszystkim dokumentację archiwalną Polonii w Ameryce Północnej i Południowej. Składają się na nie akta wielu organizacji od lat osiemdziesiątych XIX wieku do lat sześćdziesiątych XX wieku, instytucji szkolnych i redakcji kilku czasopism.Założone cele zostaną osiągnięte poprzez właściwe rozpoznanie, opracowanie, zewidencjonowanie,zdigitalizowanie oraz udostępnienie zbiorów.