PONIŻSZY CENNIK ZOSTAŁ ZAWIESZONY NA CZAS EPIDEMII

SEZON LETNI (maj – październik)
SEZON ZIMOWY (listopad – kwiecień):

Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

CENY BILETÓW WSTĘPU

– bilet normalny – 10 zł
Zwiedzanie ekspozycji w obiektach: Pałacyk, Oficyna, Dwór – możliwe bez Przewodnika. 
Ekspozycje Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

– bilet ulgowy – 8 zł
Zwiedzanie ekspozycji w obiektach: Pałacyk, Oficyna, Dwór – możliwe bez Przewodnika. 
Ekspozycje Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 


– bilet normalny na jeden wybrany obiekt – 4 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatnywyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.

– bilet ulgowy na jeden wybrany obiekt – 3 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatnywyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

– bilet ulgowy zwiedzanie Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i podziemi grobowych – 3 zł.
Wstęp za okazaniem biletu, wyłącznie w wyznaczonych godzinach w obecności przewodnika. Podczas Mszy św. oraz nabożeństw nie oprowadza się po Kościele i podziemiach grobowych.

Ceny biletów wstępu na koncerty:

– w każdą drugą niedzielę miesiąca – 15 zł
– w każdą czwartą sobotę miesiąca – od 20 zł do 40 zł.

Ceny biletów wstępu weekendowych – rodzinnych (od piątku do niedzieli):

– 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (w wieku 7 – 16 lat) – 25 zł
– 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 33 zł
– 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 40 zł
(każdemu następnemu członkowi rodziny przysługuje bilet ulgowy).

– Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
– Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

Usługa oprowadzania grup lub osób indywidualnych przez przewodnika muzealnego:

– 50 zł od grupy zorganizowanej (do 30 osób):
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

– 80 zł od grupy zorganizowanej (do 50 osób)*:
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach.  * oferta nie dotyczy grup szkolnych i przedszkolnych


– 20 zł dla grup zorganizowanych(do 30 osób):
Jeden wybrany obiekt: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 


– 30 zł od grupy zorganizowanej (do 50 osób)*.
Jeden wybrany obiekt: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. * oferta nie dotyczy grup szkolnych i przedszkolnych


– 8 zł/os. dla turystów indywidualnych.
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 


– 3 zł/os. dla turystów indywidualnych oprowadzanie przez przewodnika jeden wybrany obiekt:Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 
Oprowadzanie przez przewodnika muzealnego odbywa się w godzinach ustalonych podczas dokonania wcześniejszej rezerwacji.

Lekcje Muzealne:

czas trwania: 45 – 60 minut – 3 zł od osoby (maksymalnie 30 osób). 
Lekcje od wtorku do piątku po wcześniejszej rezerwacji. 
Tematy lekcji muzealnych dostępne w dziale Edukacja: http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/lekcje-muzealne

Jednodniowe Pobyty Edukacyjne:

Termin i godziny zajęć: wtorek – piątek, 9:00 – 12:45, po uzgodnieniu terminu. Maksymalna liczba uczestników w grupie: 25 osób. Koszt: 35 zł/os. w tym obiad. Plan przyjazdu i zajęć: każdorazowo uzgadniany indywidualnie z nauczycielem.
Informacje dostępne w dziale. Edukacja: http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/jednodniowy-pobyt-w-muzeum

Koniec sprzedaży biletów/ostatnie wejście na ekspozycje:

– na 1 godz. przed zamknięciem obiektów dla turystów indywidualnych
– na 1,5 godz. przed zamknięciem obiektów dla grup zorganizowanych.

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się piątek. Muzeum nieodpłatnie mogą zwiedzać wyłącznie turyści indywidualni. Korzystanie z usług przewodnickich jest odpłatne.
Bezpłatne bilety wstępu na ekspozycje należy odebrać w kasie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (Pałacyk).

Fotografowanie w zabytkowym parku i Oficynie: 100 zł

Fotografów obowiązuje zakaz używania lamp błyskowych i innych sztucznych źródeł światła przy wykonywaniu zdjęć w pomieszczeniach muzealnych i ekspozycyjnych.

Opłaty za wykonywanie zdjęć należy dokonywać w kasie muzealnej (Pałacyk).
WYKONYWANIE ZDJĘĆ POZA GODZINAMI PRACY MUZEUM (w tym w poniedziałki): prosimy o wcześniejsze dokonanie opłaty w godzinach otwarcia kasy biletowej (Pałacyk) oraz zachowanie paragonu potwierdzającego opłatę do celów ewentualnej kontroli w dniu wykonywania zdjęć. 
WYKONYWANIE ZDJĘĆ W DNI PRACY MUZEUM: prosimy o wcześniejsze dokonanie opłaty w godzinach otwarcia kasy biletowej (Pałacyk) oraz ZACHOWANIE PARAGONU POTWIERDZAJĄCEGO OPŁATĘ do celów ewentualnej kontroli w dniu wykonywania zdjęć.

W pozostałych wnętrzach muzealnych nie ma możliwości wykonywania sesji zdjęciowych.

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje:

– ulga w wysokości 50%, która dotyczy biletów wstępu (bilety pojedyncze, za wyjątkiem biletów weekendowych rodzinnych),
– ulga nie dotyczy biletów wstępu do podziemi grobowych, opłat za usługę przewodnicką, biletów wstępu na koncerty, usług w obiektach gastronomicznych. 

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:

· uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
· osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
· nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
· osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
· kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:

·  osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
· pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;·         członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
· posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
· dzieciom do lat 7. 
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów powinna okazać pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
· legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
· legitymacje emeryta, rencisty;
· legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
· legitymacje służbowe przysługujące osobom;
· legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu;·         zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
· legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
· Karta Polaka
· dokumenty potwierdzające wiek;
· inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podstawa prawna:Ustawa o muzeach (Dz.U.2018 poz.720, 1669).Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.2008.160.994).

FORMY PŁATNOŚCI: 
W kasie Muzeum honorowana jest płatność kartą płatniczą
 (w tym za: bilety wstępu na ekspozycje i wydarzenia kulturalne, artykuły pamiątkarskie i wydawnictwa).
Karty płatnicze honorowane są także w Gościńcu Ogrodnika.
W pozostałych obiektach gastronomicznych honorowana jest płatność wyłącznie gotówką.