1. Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników (przyjęcia, zwolnienia, przeszeregowania, gratyfikacje i odprawy, ewidencja zwolnień lekarskich, urlopów i innych absencji, ewidencja czasu pracy, organizowanie i ewidencja obowiązkowych badań lekarskich, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, kompletowanie i składanie do właściwych oddziałów ZUS dokumentów osób ubiegających się o emeryturę lub rentę);
2) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;
3) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki osobowej;
4) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz organizowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony ppoż.;
5) wnioskowanie do publicznych służb zatrudnienia o środki finansowe oraz o formy aktywizacji zawodowej wspierające zatrudnienie w Muzeum;
6) prowadzenie dokumentacji z otrzymanych form wsparcia ze służb zatrudnienia w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz ich rozliczenie i sprawozdawczość;
7) przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych; 
8) sporządzanie kompleksowej dokumentacji przetargowej oraz sporządzanie sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach oraz planu zamówień publicznych;
9) udostępnienie informacji publicznej;
10) prowadzenie dokumentacji spraw sądowo – administracyjnych, dla których Muzeum jest stroną w sprawie;
11) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i instrukcji Muzeum oraz ich przechowywanie i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
12) prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków;
13) przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych, prowadzenie ich ewidencji oraz monitorowanie okresów ich trwania;
14) przygotowanie regulaminów i procedur prowadzenia kontroli zarządczej;
15) zapewnienie czystości i porządku w obiektach Muzeum.

2. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

11) prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących;
12) sprawowanie pieczy nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum;
13) gromadzenie dokumentacji dotyczącej spraw bieżących i przekazywanie jej do archiwum w terminach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
14) prowadzenie rejestru pieczęci;
15) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Muzeum;
16) udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Muzeum.

Pracownicy Działu Administracji:

Kierownik Działu Administracji
Wiesława Dorota Lipka
e-mail: dorota.lipka@muzeumromantyzmu.pl

Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Ewa Pielech
e-mail: ewa.pielech@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Emilia Niwińska
e-mail: emilia.niwinska@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Emilia Swoboda
e-mail: emilia.swoboda@muzeumromantyzmu.pl

Sekretariat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Asystentka Dyrektora
Magdalena Bogusz-Korpanty
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl, tel.: 23 671 70 25