Do zadań Działu Biblioteka i Archiwum należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie księgozbioru ukierunkowanego na pamiętniki, periodyki, prasę specjalistyczną, księgozbiór podręczny z zakresu historii, historii sztuki i kultury oraz zbiory specjalne, fototekę i wideotekę;
2) udostępnianie materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
3) współredagowanie wydawnictw muzealnych;
4) prowadzenie stałej współpracy ze szkołami, domami kultury, innymi instytucjami nauki i kultury oraz z prasą, radiem i telewizją;
5) kształtowanie zasobu archiwalnego poprzez opracowywanie zespołów archiwalnych, zabezpieczanie, scalanie, porządkowanie i opracowywanie techniczno – naukowe;
6) opracowywanie inwentarzy poszczególnych zespołów archiwalnych;
7) konserwowanie zasobu archiwalnego;
8) udostępnianie materiałów archiwalnych dla potrzeb naukowych, urzędowych i badawczych;
9) nawiązywanie współpracy z innymi archiwami, szkołami wyższymi, archiwami kościelnymi i państwowymi oraz organizacjami archiwalnymi;
10) popularyzowanie wiedzy o posiadanych materiałach archiwalnych;
11) prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie przygotowania materiałów źródłowych dziejów polskiej emigracji;
12) sprawowanie opieki dydaktycznej nad praktykami archiwalnymi dla studentów specjalizacji archiwalnej;
13) wykonywanie innych prac naukowych, szczególnie z zakresu archiwistyki i historii nauki;
14) prowadzenie archiwum zakładowego.

Pracownicy działu Biblioteka i Archiwum:

Kierownik Działu Biblioteka i Archiwum, Kustosz
Agnieszka Wichowska
e-mail: aw@muzeumromantyzmu.pl, agnieszka.wichowska@muzeumromantyzmu.pl

Michał Krzyżanowski
Główny specjalista
e-mail: michal.krzyzanowski@muzeumromantyzmu.pl