Do zadań Działu Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz nadzorowanie działalności punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży;
2) organizowanie i koordynowanie obsługi gastronomicznej przy realizacji sesji, konferencji, wystaw i imprez muzealnych;
3) prowadzenie współpracy z organami zewnętrznymi uprawnionymi do wydawania zezwoleń, koncesji i innych pozwoleń niezbędnych do funkcjonowania działalności gastronomicznej wymaganych przepisami prawa;
4) prowadzenie dokumentacji wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi i instrukcjami Muzeum oraz wytycznymi Działu Finansowo – Księgowego i Działu Administracji;
5) zaopatrywanie Muzeum w sprzęt biurowy, techniczny i środki czystości;
6) sprawowanie kontroli nad stanem zaopatrzenia magazynów;
7) planowanie i organizowanie badań mikrobiologicznych punktów gastronomicznych Muzeum;
8) organizowanie szkoleń z zakresu dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP);
9) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji i instrukcji dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Pracownicy Działu Działalności Gospodarczej:

Kierownik Działu Działalności Gospodarczej
Anna Leszczyńska
e-mail:gastronomia@muzeumromantyzmu.pl 

Specjalista ds. obsługi gastronomicznej
Joanna Dudkiewicz
e-mail:joanna.dudkiewicz@muzeumromantyzmu.pl

Szef kuchni
Małgorzata Kowalska

Na terenie zespołu muzealnego funkcjonuje obiekt gastronomiczny – Gościniec Ogrodnika.