1. Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy obsługa finansowa Muzeum, a w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) ustalanie i terminowe realizowanie wypłat, wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych oraz ewidencjonowanie wypłat;
3) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ustalania i terminowego opłacania podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych, przekazów pieniężnych i innych dokumentów obrotu pieniężnego;
5) organizowanie i prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń Muzeum z bankiem, prowadzenie bieżącej ewidencji obrotów pieniężnych kasy;
6) sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych wpływających do Muzeum, 
tj. faktur, rachunków, not i innych;
7) kompletowanie i właściwie zabezpieczanie dokumentów księgowych i finansowych, kartotek płacowych, sprawozdań 
i innych;
8) prowadzenie ewidencji środków trwałych;
9) przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z terminami i wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz weryfikowanie z ewidencją księgową danych wynikających z inwentaryzacji majątku Muzeum;
10) sporządzanie sprawozdań księgowo – finansowych wynikających z obowiązujących przepisów;
11) prowadzenie i uzgadnianie kartoteki magazynowej;
12) opracowywanie regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, rocznych planów rozdziału funduszu oraz dokumentacji dotyczącej jego wykorzystania.

2. Główny Księgowy prowadzi w ścisłej współpracy z Dyrektorem gospodarkę finansową Muzeum zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3. Główny Księgowy odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) opracowanie projektu planu budżetu Muzeum; 
2) sporządzenie kalkulacji wynikowych kosztów wykonanych zadań oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i dbanie o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
5) pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
6) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
7) terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
8) terminowe i poprawne rozliczanie dotacji;
9) prawidłowe obliczanie podatków i składek;
10) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych;
11) dbanie o mienie Muzeum wraz z terminowym rozliczaniem osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie;
12) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

4. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Muzeum;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli: 
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.  

Pracownicy Działu Finansowo – Księgowego:

Elżbieta Bojko
Główny Księgowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
e-mail: elzbieta.bojko@muzeumromantyzmu.pl

Starsza Księgowa
Agnieszka Szcześniak 
e-mail: agnieszka.szczesniak@muzeumromantyzmu.pl

Specjalista do spraw administracyjno – księgowych
Jolanta Pawlicka – Rama
e-mail: jolanta.pawlicka-rama@muzeumromantyzmu.pl

Księgowa
Lena Bartosiewicz
e-mail: lena.bartosiewicz@muzeumromantyzmu.pl 

Księgowa
Elżbieta Michalak
e-mail: elzbieta.michalak@muzeumromantyzmu.pl