Do zadań Działu Historii należy w szczególności:

1) prowadzenie badań nad historią romantyzmu polskiego jak i światowego, rodu Krasińskich 
(ze szczególnym uwzględnieniem życia i dorobku literackiego poety Zygmunta Krasińskiego);
2) prowadzenie badań nad epoką napoleońską, historią Polski i Polaków w XVIII, XIX i pierwszej połowie XX wieku, a także nowożytnych dziejów Mazowsza, ukierunkowanych na historię Opinogóry i jej okolic;
3) gromadzenie, opracowywanie i dbanie o właściwy sposób przechowywania zbiorów w zakresie rękopisów, starodruków, fotografii, kartografii, pocztówek, książek i druków o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej;
4) prowadzenie prac badawczych w kraju i za granicą, podejmowanie starań o pozyskanie nowych obiektów oraz opracowywanie kolekcji muzealnych;
5) opracowywanie naukowe zbiorów i ich dokumentacji fotograficznej w zakresie zadań Działu Historii;
6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów własnych oraz depozytów, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. poz. 2073) w zakresie zadań Działu Historii;
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną i ruchem muzealiów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
8) zapewnianie udziału Kierownika Działu w inwentaryzacjach przeprowadzanych przez Muzeum;
9) realizowanie kwerendy dotyczącej zbiorów sztuki Muzeum dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Działu Historii;
10) współredagowanie wydawnictw muzealnych;
11) opracowywanie, we współpracy z Dyrektorem i Działem Sztuki, planów dotyczących konserwacji zbiorów oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów w magazynach, salach wystawowych oraz pozostających w depozytach poza Muzeum;
12) zamieszczanie, we współpracy z Działem Sztuki, publikacji w fachowych periodykach oraz udział w konferencjach naukowych;
13) uczestniczenie w organizowaniu wystaw muzealnych we współpracy z Działem Sztuki.

Pracownicy Działu Historii:

Kierownik Działu Historii, Kustosz
Rafał Wróblewski
e-mail: rafal.wroblewski@muzeumromantyzmu.pl

Kustosz
Izabela Wróblewska
e-mail: iza.wroblewska@muzeumromantyzmu.pl