Do zadań Działu Naukowo – Wydawniczego należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie:
a) redagowania, opracowywania, korygowania i projektowania graficznego magazynów informacyjnych, wydawnictw naukowych i literackich Muzeum,
b) współpracowania z autorami, recenzentami, tłumaczami, plastykami, fotografami i podwykonawcami,
c) współpracowania z drukarniami, zakładami poligraficznymi i wydawnictwami podczas prac przygotowawczych do ukazania się publikacji sygnowanych przez Muzeum;
2) prowadzenie badań naukowych nad romantyzmem polskim i europejskim, dziedzictwem historycznym, literackim oraz kulturowym rodu Krasińskich w Polsce i Europie;
3) opracowywanie materiałów naukowych dotyczących problematyki romantyzmu oraz wieloaspektowego dziedzictwa rodu Krasińskich w celu: 
a) poszerzania merytorycznych kompetencji w wymienionym zakresie,
b) publikacji artykułów naukowych na łamach wydawnictw własnych Muzeum,
c) zamieszczania publikacji naukowych w fachowych periodykach o profilu krytycznoliterackim, kulturoznawczym lub historycznym;
4) współpracowanie z Działem Sztuki, Działem Historii, Działem Edukacji i Działem Obsługi Turystycznej i Promocji przy opracowywaniu scenariuszy, katalogów i opisów wystaw;
5) organizowanie konferencji i sesji naukowych we współpracy z Działem Sztuki, Działem Historii, Działem Edukacji i Działem Obsługi Turystycznej i Promocji;
6) uczestniczenie w konferencjach, sesjach i zjazdach naukowych związanych z działalnością Muzeum;
7) uczestniczenie w targach, spotkaniach i innych imprezach o znaczeniu ogólnopolskim i regionalnym mającym na celu popularyzację pozycji wydawniczych Muzeum;
8) współpracowanie z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą (muzea, uczelnie wyższe i inne jednostki edukacyjne, stowarzyszenia, organizacje, grupy podejmujące działania w sferze nauki i kultury) oraz osobami prywatnymi w zakresie merytorycznym właściwym Działowi;
9) odbywanie kwerend archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych i miejscowych w Polsce i za granicą dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Działu;
10) przeglądanie stron internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz różnego typu fundacji działających na rzecz nauki i kultury w celu składania wniosków o finansowanie inicjatyw rozwojowych Muzeum;
11) archiwizowanie materiałów gromadzonych podczas prac Działu.

Pracownicy Działu Naukowo – Wydawniczego:

Kierownik Działu Naukowo – Wydawniczego, Kustosz
Aldona Łyszkowska
e-mail: aldona.lyszkowska@muzeumromantyzmu.pl

Kustosz
Wojciech Jerzy Górczyk
e-mail: wojciech.gorczyk@muzeumromantyzmu.pl