Do zadań Działu Obsługi Turystycznej i Promocji należy planowanie i organizowanie działalności kulturalnej oraz zapewnienie reklamy i popularyzacji wszystkich dziedzin aktywności muzealnej, a także zarządzanie obiektem oranżerii i koordynowanie wszystkich wydarzeń w nim się odbywających, w szczególności:

1) organizowanie obsługi zwiedzających Muzeum i oprowadzanie po wystawach muzealnych;
2) sprawowanie nadzoru nad właściwym przygotowaniem ekspozycji dla zwiedzających oraz nad właściwym zabezpieczeniem eksponatów znajdujących się na wystawach; 
3) organizowanie odczytów, prelekcji, pokazów filmowych, spotkań, kiermaszów, konkursów, występów artystycznych i innych imprez o charakterze kulturalnym we współpracy z Działami merytorycznie za te wydarzenia odpowiedzialnymi oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej tych wydarzeń;
4) przygotowywanie informatorów z programem koncertów, wystaw i imprez przy współudziale merytorycznym Działów za określone wydarzenie odpowiedzialnych;
5) prowadzenie kroniki muzealnej zawierającej informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach organizowanych w Muzeum;
6) prowadzenie stałej współpracy z domami kultury, innymi instytucjami kultury oraz prasą, radiem i telewizją;
7) promowanie działalności Muzeum na terenie kraju i za granicą;
8) organizowanie konferencji prasowych oraz wszelkiego rodzaju imprez promocyjnych;
9) uczestniczenie w planowaniu wydawnictw promocyjnych oraz przygotowywanie własnych materiałów promocyjnych;
10) nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy ze sponsorami Muzeum;
11) administrowanie stroną internetową Muzeum i kontem muzealnym na portalu społecznościowym;
12) prowadzenie współpracy przy realizacji wystaw i imprez muzealnych z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum oraz podmiotami, o których mowa w pkt 6;
13) opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu;
14) zbiorcze opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Muzeum na podstawie danych otrzymanych z komórek organizacyjnych.

2. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zarządzania Obiektem Oranżerii należy w szczególności:

1) kształtowanie oferty kulturalnej oranżerii;
2) współtworzenie kalendarza imprez i wydarzeń w oranżerii;
3) promowanie oranżerii i wszelkich odbywających się w niej wydarzeń;
4) czuwanie nad właściwym przygotowaniem obiektu na zaplanowane wydarzenia;
5) organizowanie opieki nad artystami, udzielanie im porady i pomocy;
6) obsługiwanie systemu oświetleniowego i nagłośnieniowego podczas wszystkich wydarzeń organizowanych w oranżerii;
7) prowadzenie współpracy z artystami w zakresie pozyskania wiedzy na temat warunków nagłośnienia i oświetlenia wydarzeń z ich udziałem;
8) dbanie o komfort pracy artystów na scenie, jak i widzów na widowni;
9) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia i reagowanie na pojawiające się problemy techniczne oraz w miarę możliwe szybkie ich eliminowanie;
10) czuwanie nad powierzonym sprzętem oraz wyposażeniem oranżerii w sprzęt niezbędny do realizacji wydarzeń.

Pracownicy Działu Obsługi Turystycznej i Promocji: 

Kierownik Działu Obsługi Turystycznej i Promocji
Marta Olszewska
e-mail: marta.olszewska@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Renata Kowalska
e-mail: renata.kowalska@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Grażyna Komenda
e-mail: grazyna.komenda@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny, Kustosz
Beata Woźniak
e-mail: beata.wozniak@muzeumromantyzmu.pl

Główny specjalista
Igor Krajewski
e-mail: igor.krajewski@muzeumromantyzmu.pl