Do zadań Działu Sztuki należy w szczególności:

1) prowadzenie badań nad sztuką, literaturą i rzemiosłem artystycznym w okresie romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem dzieł i kolekcji kultury polskiej XVIII – XX w.;
2) prowadzenie badań nad historią rodu Krasińskich, rodów arystokratycznych polskich i zagranicznych z nimi spokrewnionych, ich zbiorami artystycznymi i historycznymi oraz historią wojskowości XVIII i XIX w.;
3) gromadzenie, opracowywanie i dbanie o właściwy sposób przechowywania zbiorów malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego, broni, medalierstwa, mebli i pamiątek;
4) opracowywanie naukowe zbiorów i ich dokumentacji fotograficznej w zakresie zadań Działu Sztuki;
5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów własnych oraz depozytów, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach w zakresie zadań Działu Sztuki;
6) podejmowanie działań w celu pozyskania nowych zabytków muzealnych oraz przygotowywanie opinii o zabytkach zgłaszanych do zakupu;
7) zapewnianie udziału Kierownika Działu w inwentaryzacjach przeprowadzanych przez Muzeum;
8) realizowanie kwerend dotyczących zbiorów sztuki Muzeum dla potrzeb naukowych, wydawniczych i dokumentacyjnych w zakresie zadań Działu Sztuki;
9) współredagowanie wydawnictw muzealnych;
10) opracowywanie, we współpracy z Dyrektorem i Działem Historii, planów dotyczących konserwacji zbiorów oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania obiektów w magazynach, salach wystawowych oraz pozostających w depozytach poza Muzeum;
11) zamieszczanie publikacji w fachowych periodykach oraz udział w konferencjach naukowych we współpracy z Działem Historii;
12) uczestniczenie w organizowaniu wystaw muzealnych we współpracy z Działem Historii.

Pracownicy Działu Sztuki:

Kierownik Działu Sztuki, Kustosz
Leszek Nowaliński
e-mail: ln@muzeumromantyzmu.pl, leszek.nowalinski@muzeumromantyzmu.pl

Asystent Muzealny
Magdalena Bral
e-mail: mb@muzeumromantyzmu.pl, magdalena.bral@muzeumromantyzmu.pl