Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1)  administrowanie obiektami i gospodarowanie majątkiem ruchomym Muzeum, prowadzenie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji;
2)  czuwanie nad bezpieczeństwem obiektów i zgromadzonego w nich mienia;
3)  zapewnianie terminowego przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektóworaz dokonywanie w nich drobnych prac remontowych;
4)  utrzymywanie właściwego pod względem bezpieczeństwa i higieny stanu pomieszczeń do pracyi pomieszczeń ogólnego użytku oraz stanu wyposażenia technicznego;
5)  zapewnienie porządku na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum;
6)  zapewnienie technicznego funkcjonowania punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży;
7)  organizowanie i sprawowanie nadzoru nad konserwacją oraz remontami bieżącymi urządzeń iinstalacji oraz naprawy mebli, sprzętu i innych elementów wyposażenia, a także usuwaniewszelkich awarii;
8)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania magazynów z materiałami i sprzętem;
9)  zapewnianie właściwego funkcjonowania transportu samochodowego;
10)  zapewnianie obsługi technicznej przy realizacji wystaw i imprez muzealnych;
11)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych;
12)  prawidłowe znakowanie środków trwałych i wyposażenia.

Pracownicy Działu Technicznego:

Arkadiusz Grabowski
Kierownik Działu Technicznego
e-mail: arkadiusz.grabowski@muzeumromantyzmu.pl