Ładowanie Wydarzenia

WYSTAWA

15 październik 2021, godzina 09:00 - 31 październik 2021, godzina 18:00

« Wszystkie Wydarzenia

15 październik 09:00 31 październik 18:00

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Zdzisława Beksińskiego
„Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty”.

Od 17 września do 31 października 2021 r. w godzinach 10.00 – 18.00
Miejsce wystawy: Dwór Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Jarosław Serafin, Wystawa Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Wystawa „Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty” stanowi propozycję nieco innego spojrzenia na osobę wybitnego współczesnego artysty i jego niezwykłą twórczość. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma miejsce prezentacji dzieł – Muzeum Romantyzmu, które wraz ze swym niepowtarzalnym klimatem stwarza znakomity pretekst do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o romantyczny pierwiastek i takowe korzenie sztuki Zdzisława Beksińskiego. Tylko na pozór takie podejście wydaje się prowokacyjne. Aura tajemniczości, metafizyczna atmosfera, a nawet elementy frenetyzmu – wszystko to, co w sposób immanentny przynależy do romantyzmu, odnajdziemy w znakomitych pracach, jakie ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku sprowadzono do Opinogóry.

Obok pięćdziesięciu pięciu obrazów olejnych, zarówno z okresu fantastycznego, jak i ostatnich dekad życia Mistrza, wystawa obejmuje również fotografie artystyczne – subtelne portrety ukochanej małżonki malarza, Zofii. Także one ukazują inne, subtelne i romantyczne oblicze genialnego artysty.

Na koniec wreszcie, w poszukiwaniu odpowiedzi o najwcześniejsze inspiracje i korzenie twórczości Beksińskiego, niezwykle pomocne okażą się zaprezentowane na wystawie prace rysunkowe z dzieciństwa i wczesnej młodości sanockiego twórcy. I w nich odnajdziemy echa fascynacji wielkimi twórcami romantyzmu. Słowem, w myśl tytułu wystawy – oddajmy się pokucie odnalezienia romantyzmu nieoczywistego.

Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

ZAPRASZAMY

Cennik biletów wstępu na wystawę czasową pn. „Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

§ 1

 1. Ceny biletów wstępu na wystawę czasową:
  1. bilet normalny – 25 zł
  2. bilet ulgowy – 15 zł

§ 2

1. Bilet ulgowy przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 5. kombatantom;
 6. opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka z niepełnosprawnością.

2. Bezpłatny wstęp na wystawę przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 7. dzieciom z niepełnosprawnością.

3. Ulgi i zwolnienia o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta, rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp wystawę pn. „Beksiński w Opinogórze” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi
w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§ 7

Cennik obowiązuje od dnia 02 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA
wystawy czasowej pn. „Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zasady zwiedzania:

§ 1

 1. Bilety wstępu bez konieczności rezerwacji można kupić w kasie muzealnej.
 2. Kasa oraz sklepik z pamiątkami i artykułami wydawniczymi, są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00, z wyjątkiem przerwy na dezynfekcję
  w godz. 13:30 – 14:00.
 3. Ekspozycja jest czynna dla zwiedzających od 17.09.2021 r. do 31.10.2021 r. w godzinach od 10.00 do 18.00, z wyjątkiem przerwy na dezynfekcję w godz. 13:30 – 14:00.  Zakłada się, że ostatnie wejście na wystawę – ze względu na czas niezbędny na zwiedzanie-  nastąpi nie później niż 30 minut przed  zamknięciem Muzeum.

Zwiedzanie

§ 2

 1. Zwiedzanie odbywa się w ruchu ciągłym. Zwiedzający wchodzą po kolei do sali zgodnie z kierunkiem zwiedzania zachowując limit ilości osób mogących przebywać w danym czasie w sali.
 2. Na zwiedzanie wystawy obowiązuje dodatkowa opłata za bilety wstępu zgodnie z „Cennikiem biletów wstępu na wystawę czasową pn. „Beksiński w Opinogórze – romantyzm nieoczywisty”.
 3. Zwiedzanie jest odpłatne, także we wtorki, kiedy wstęp na inne ekspozycje jest bezpłatny.
 4. Grupy zorganizowane* zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem na zwiedzanie wystawy
 5. Muzeum zastrzega możliwość czasowego wyłączenia obiektu lub ekspozycji ze zwiedzania dla Turystów. 
 6. Organizator może utrwalać przebieg Wystawy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 7. Wejście na teren Wystawy i udział w niej oznacza akceptację postanowień Regulaminu i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i publikację zdjęć z Wystawy. Zgoda małoletnich uczestników jest wyrażona w wymieniony sposób przez udział ich dorosłych opiekunów w Wystawie.
 8. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów służących do profesjonalnego utrwalania obrazu i dźwięku, a także zakaz filmowania.
 9. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej – nie ma możliwości powrotu do niej.
 10. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 11. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia osób indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących Regulamin zwiedzania obowiązujący na terenie całego kompleksu muzealnego, tj. REGULAMINU ZWIEDZANIA MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE Nr 20/2021 z dnia  07.09.2021 r.

Postanowienia końcowe

§ 3

 1. Pozostałe zasady zwiedzania zgodne są z REGULAMINEM ZWIEDZANIA MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE Nr 20/2021 z dnia  07.09.2021 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji biletów wstępu na ekspozycje oraz wydarzenia kulturalne dostępne są na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Zwiedzanie”.

§ 4

Regulamin obowiązuje od dnia 17 września 2021 r.  

Skip to content