Do zadań Wewnętrznej Służby Ochrony należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony mienia i osób w granicach chronionych obszarów i obiektów;
2) zapewnienie ochrony ważnych urządzeń placówki, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów;
3) konwojowanie mienia jednostki;
4) wykonywanie innych zadań wynikających z planu ochrony Muzeum;
5) dokonywanie oceny stanu zagrożenia i zabezpieczenia w celu wypracowania skutecznych form zabezpieczenia Muzeum;
6) opracowywanie i dostosowywanie planu ochrony Muzeum do obowiązujących przepisów oraz potrzeb Muzeum;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii dla potrzeb Muzeum; 
8) opracowywanie korespondencji, zaleceń i projektów zarządzeń w sprawie bezpieczeństwa Muzeum;
9) prowadzenie współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi;
10) opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności WSO;
11) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną oraz działaniem Muzeum w stanach nadzwyczajnych;
12) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa;
13) reklamowanie kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w jednostce od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
14) organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników jednostki;
15) współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego. 

Szef WSO
Tomasz Waszczak
e-mail: wso@muzeumromantyzmu.pl