PONIŻSZY REGULAMIN ZAWIESZONY NA CZAS EPIDEMII

Regulamin zwiedzania 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Rozdział 1
Regulacje ogólne

§ 1
 Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w ramach jego kompetencji jako zarządcy Muzeum, tj. na podstawie § 9 ust 2 pkt 5) Statutu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 

§ 2

  1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zwane dalej „Muzeum”, to zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi park (ogrodzony) i posadowione na gruncie budynki muzealne. Ekspozycje muzealne znajdują się budynkach muzealnych.
  2. Godziny otwarcia ekspozycji muzealnych oraz dzień nieodpłatnego wstępu na ekspozycje „Muzeum” określa Dyrektor odrębnymi zarządzeniami.
  3. Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne w Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
  4. W dniu, w którym wstęp do Muzeum jest nieodpłatny (piątek),bez konieczności zakupu biletu wstępu Muzeum mogą zwiedzać wyłącznie turyści indywidualni. 
  5. Korzystanie z usług przewodnickich jest odpłatne.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych koncertów i wydarzeń, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych zamieszczane są w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum www.muzeumromantyzmu.pl.

 § 3

  1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników Wewnętrznej Służb Ochrony Muzeum i dyżurnych pracowników merytorycznych.
  2. Przez zwiedzanie rozumie się przebywanie na terenie Muzeum, a w szczególności we wszystkich salach muzealnych budynków muzealnych, gdzie znajdują się ekspozycje muzealne. Podczas zwiedzania turysta przebywa zawsze pod opieką przewodnika (jeżeli została wykupiona usługa zwiedzania z przewodnikiem) lub pod opieką pracownika Wewnętrznej Służby Ochrony.

 § 4 
Zgody Dyrektora wymaga:
1)      wjazd samochodów, motocykli i motorowerów oraz innych pojazdów spalinowych na teren Muzeum,
2)      prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
3)      organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych,
4)      prezentowanie transparentów, symboli i emblematów,
5)       wykonywanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania i filmowania zabytków i innych eksponatów nienależących do Muzeum. 

Rozdział 2 Regulacje porządkowe 

§5
1.        Plecaki, torby, walizki, parasole, kije do nordic walking, itp. oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni lub miejscu wskazanym przez pracownika Wewnętrznej Służby Ochrony.
2.        Wózki dziecięce należy pozostawić w miejscu wskazanym przez przewodników lub pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony; zakazuje się wprowadzania wózków na ekspozycje muzealne.
3.        Ostatnie wejście na ekspozycje muzealne odbywa się: – na godzinę przed ich zamknięciem dla turystów indywidualnych, – na 1,5 godziny przed ich zamknięciem dla grup zorganizowanych.
4.        Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. 

§ 6
Na ekspozycjach muzealnych obowiązują następujące zakazy:
1)      wnoszenia broni palnej,
2)      wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
3)      wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
4)      palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
5)      jedzenia i picia,
6)      zwiedzania przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
7)      prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych,
8)      dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
9)      wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
10) ślizgania się po posadzkach,
11) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
12)  fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych. 

§ 7
Prawo oprowadzania po ekspozycjach muzealnych mają jedynie przewodnicy Muzeum.   

§ 8 
Na terenie zabytkowego parku:
1)      obowiązuje ruch pieszy,
2)      dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą itp. bez wjazdu na trawniki,
3)      Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach,
4)      wjazd innych pojazdów, niż wymienione w § 4 pkt 1) niniejszego Regulaminu,  wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich,
5)      kierujących rowerami obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym,
6)      można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe, w tym z użyciem statywu, nieodpłatnie, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Odpłatnie wykonuje się sesje ślubne na terenie zabytkowego parku, wg cennika umieszczonego w kasie muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum. Inne wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych wymaga zgody Dyrektora, zawartej w formie umowy cywilno-prawnej, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych Muzeum,
7)      fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.
8)      dzieci na terenie parku przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie parku. Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie parku odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

§ 9 
Na terenie zabytkowego parku obowiązują następujące zakazy:
1)        zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD,
2)        śmiecenia,
3)        niszczenia i uszkadzania roślinności,
4)        wzniecania i używania ognia,
5)        spożywania alkoholu lub środków odurzających,
6)        wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
7)        karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych muzeum,
8)        drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie,
9)        wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
10)    wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt,
11)    wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,
12)    wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt.  

§ 10
1.    Wejście na teren Muzeum jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.    Za nieprzestrzeganie regulaminu, który obowiązuje na całym terenie Muzeum, może zostać nałożony obowiązek opuszczenia Muzeum.