W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i Państwa prywatność informujemy, iż:

w związku ze zmianami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych (tzw. RODO), które wchodzą w życie 25 maja 2018 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna
2) dane osobowe przetwarzane i przechowywane są wyłącznie w oparciu o przepisy prawa oraz na podstawie dobrowolnych zgód na ich przetwarzanie
3) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
5) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@muzeumromantyzmu.pl, mr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25.

Wydarzenia kulturalne i edukacyjne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze są filmowane i fotografowane. 

Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci pozostających pod Państwa opieką. 

Klauzula Informacyjna RODO dotycząca utrwalania i wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących dobrowolnie w imprezach i wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż:1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumromantyzmu.plmr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w szczególności: 
w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń,
– promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach,
– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.
5. Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie wydarzeń kulturalnych oraz imprez działu Edukacji, zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,
– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
– media, wydawnictwa, agencje reklamowe.
6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7.Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Administratorem systemu monitoringu jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumromantyzmu.plmr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25.
Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa (ustawa o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r.)
Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
Zapisy z monitoringu nie są przekazywane innym podmiotom, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wgląd do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają: uprawnieni pracownicy Administratora oraz instytucje i organy uprawnione do wglądu na mocy przepisów prawa.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.