Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Polityka cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

I Polityka Prywatności

§ 1. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://www.muzeumromantyzmu.pl/
 2. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 3. Administrator – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  podmiot prowadzący stronę oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna. Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: iod@muzeumromantyzmu.pl, lub adres siedziby Administratora.

§ 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych odbiorców, pracowników, kontrahentów i partnerów Administrator wprowadził w swojej organizacji politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 1. gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania, darowizn, depozytów oraz badań terenowych,
 2. organizowania i prowadzenia badań i ekspedycji naukowych, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 3. katalogowania i naukowego opracowania zgromadzonych zbiorów,
 4. urządzania wystaw stałych i czasowych,
 5. prowadzenia działalności edukacyjnej,
 6. prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 7. wykonanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO dla celów podatkowych i rachunkowych,
 8. realizacja zawartych umów zlecenia lub o wykonanie dzieła, bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług,
 9. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług,
 10. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  1. dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
  2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  3. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych ,
  4. dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Administrator  zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:

 1. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 2. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych Administrator poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Social media

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  posiada publiczny profili na portalu społecznościowym Facebook. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu, w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie użytkownikom portalu informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

§ 5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II Polityka dotycząca cookies

Dla Państwa wygody strona Muzeum Romantyzmu w Opinogórze używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Strona Administratora stosuje dwa typy plików cookies: 

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  1. cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny Muzeum; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/https://policies.google.com/privacy
  2. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
  3. cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis Muzeum, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

§ 6 Wymagania Serwisu

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2.  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności i Polityki cookies.
 2. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.

Wydarzenia kulturalne i edukacyjne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze są filmowane i fotografowane. 

Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci pozostających pod Państwa opieką. 

Klauzula Informacyjna RODO dotycząca utrwalania i wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących dobrowolnie w imprezach i wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@muzeumromantyzmu.plmr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • – promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w szczególności: w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na stronie internetowej, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń,
  • – promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach,
  • – wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • – wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,
  • – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.
 4. Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie wydarzeń kulturalnych oraz imprez działu Edukacji, zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą:
  1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
  2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,
  3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
  4. media, wydawnictwa, agencje reklamowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze objęty jest monitoringiem wizyjnym.