Poniższe zasady zwiedzania parku zawieszone zawieszone w stanie epidemii

Na terenie zabytkowego parku:
1) obowiązuje ruch pieszy,
2) dopuszcza się możliwość przejazdu rowerem, deskorolką i hulajnogą itp. bez wjazdu na trawniki,
3) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie Muzeum, w tym również za rowery pozostawione w specjalnie przygotowanych stojakach,
4) wjazd innych pojazdów, niż wymienione w § 4 pkt 1 Regulaminu, wymaga zgody Dyrektora; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz inwalidzkich,
5) kierujących rowerami obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1260),
6) można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe, w tym z użyciem statywu, nieodpłatnie, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. Odpłatnie wykonuje się sesje ślubne na terenie zabytkowego parku, wg cennika umieszczonego w kasie muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum. Inne wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych wymaga zgody Dyrektora, zawartej w formie umowy cywilno-prawnej, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych Muzeum,
7) fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym.
8) dzieci na terenie parku przebywają pod wyłączną opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie parku. Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie parku odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Na terenie zabytkowego parku obowiązują następujące zakazy:

1) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających, m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD,
2) śmiecenia,
3) niszczenia i uszkadzania roślinności,
4) wzniecania i używania ognia,
5) spożywania alkoholu lub środków odurzających,
6) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
7) karmienia zwierząt znajdujących się w ekspozycjach przyrodniczych muzeum,
8) drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie,
9) wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,
10) wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania wszelkich barier ochronnych oraz zbliżania się do zwierząt,
11) wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,
12) wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,
13) prowadzenia działalności handlowej oraz usługowej, organizowania imprez bez zgody Dyrektora Muzeum,
14) przebywania na terenie parku w godzinach zamknięcia (22.30 – 4.30).

O przestrzeganie powyższych zasad dba Straż Muzeum Romantyzmu. Naruszenie powyższych przepisów zagrożone jest karą w trybie i na zasadach określonych w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń.